Vlaanderen

Artikel 25 Groeipakketdecreet

Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort, te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie.

Om de nationaliteit en de woonplaats van de rechthebbende leerling die niet gekwalificeerd is als een rechtgevend kind als vermeld in artikel 8, te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie.

Om de pedagogische toestand te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op de laatste schooldag van juni van het schooljaar in kwestie.

Het decreet van 10 juli 2020 tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft (B.S. 27.07.2020) - artikel 2 Inwerkingtreding 01.08.2020 (voor de toekenning van selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021)

In artikel  25, eerste en tweede lid de woorden "31 december van het schooljaar in kwestie" telkens vervangen door de woorden "31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie".

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top