Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 24 Groeipakketdecreet

  Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

  1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

  2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;

  3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.

  De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.

  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen leerling.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top