Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 71 Groeipakketdecreet

  §1. Als aan één persoon, hetzij de ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling, de selectieve participatietoeslagen leerling, vermeld in boek 2, deel 2, titel 1, en de andere toelagen, vermeld in boek 2, deel 3, worden uitbetaald overeenkomstig artikel 70, wijst die persoon een uitbetalingsactor naar keuze aan voor de uitbetaling van de toelagen, en geeft hij aan de gekozen uitbetalingsactor een bankrekening op.

  De ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling kiest één uitbetalingsactor en één bankrekening voor alle toelagen in het kader van het gezinsbeleid die de uitbetalingsactor hem uitbetaalt. De keuze geldt voor alle kinderen van de ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling.

  §2. De ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling kan met een schriftelijk verzoek de uitbetalingsactor of de bankrekening wijzigen.

  Het verzoek tot wijziging van de uitbetalingsactor is alleen ontvankelijk als er een minimale aansluiting van één jaar is bij de actieve uitbetalingsactor. De wijziging van uitbetalingsactor gaat in vanaf het eerste kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin een ontvankelijk wijzigingsverzoek is ingediend.

  De wijziging van bankrekening gaat ten laatste in vanaf de maand die volgt op de maand waarin de wijziging schriftelijk is doorgegeven.

  §3. Een afwijking van de voorgaande paragrafen is mogelijk nadat de bevoegde rechtbank daarover een uitspraak in het belang van de leerling of het kind heeft gedaan. De bevoegde rechtbank kan in het belang van de leerling of het kind oordelen dat de hele selectieve participatietoeslag en andere toelagen, of een deel ervan, uitbetaald worden op een bankrekening die op naam van de leerling of het kind staat. De meest gerede partij bezorgt de gerechtelijke uitspraak aan de uitbetalingsactor.

  §4. Een wijziging van uitbetalingsactor heeft geen gevolgen voor een openstaande schuld bij de actieve uitbetalingsactor. De openstaande schuld volgt de wijziging van uitbetalingsactor. Bij verschillende schulden primeert de oudste schuld.

  §5. Als de ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling geen uitbetalingsactor aanwijst, vóór de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het openen van het recht zich voordoet, neemt het agentschap de betaling van de betrokken toelagen vanaf die maand op.

  De ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling wordt door het agentschap op de hoogte gebracht dat hij gedurende een termijn van drie maanden na de maand waarin de betrokken gebeurtenis zich voordeed, de keuze kan kenbaar maken om aan te sluiten bij een uitbetalingsactor. Deze uitbetalingsactor neemt de betalingen over van het agentschap de maand nadat de ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling zijn keuze heeft gemaakt. Indien het agentschap binnen die termijn als uitbetalingsactor wordt gekozen, zet zij de betalingen verder.

  Indien de ouder, de werkelijke opvoeder of de meerderjarige leerling niet binnen de in het eerste lid vermelde periode een keuze voor een uitbetalingsactor heeft gemaakt, wordt de begunstigde van rechtswege aangesloten bij het agentschap. De ouder, de werkelijke opvoeder of meerderjarige leerling kan slechts wijzigen van uitbetalingsactor onder dezelfde voorwaarden als bepaald in paragraaf 2, tweede lid.§6. 

  §6. De Vlaamse Regering legt de nadere regels vast voor de eerste uitbetalingen en de keuze van de bankrekening en bepaalt de voorwaarden voor de keuze van uitbetalingsactor, de mogelijke aansluiting van rechtswege en voor de overdracht tussen uitbetalingsactoren.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top