Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 70 Groeipakketdecreet

  §1. In afwijking van artikel 69, als de rechthebbende leerling of het rechthebbende kind niet gekwalificeerd is als een rechtgevend kind als vermeld in artikel 8, en er bijgevolg geen gezinsbijslagen uitbetaald worden overeenkomstig artikel 64 respectievelijk artikel 65, worden de selectieve participatietoeslagen leerling, vermeld in boek 2, deel 2, titel 1, uitbetaald op een bankrekening van de ouder of ouders bij wie de rechthebbende leerling op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft, en worden de andere toelagen, vermeld in boek 2, deel 3, uitbetaald op een bankrekening van de ouder of ouders.

  §2. Als de ouder of ouders de rechthebbende leerling of het rechthebbende kind niet daadwerkelijk opvoedt of opvoeden, worden de selectieve participatietoeslagen leerling, vermeld in boek 2, deel 2, titel 1, uitbetaald op een bankrekening van de werkelijke opvoeder of van twee werkelijke opvoeders bij wie de rechthebbende leerling op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft, en worden de andere toelagen, vermeld in boek 2, deel 3, uitbetaald op een bankrekening van de werkelijke opvoeder of van twee werkelijke opvoeders bij wie het rechthebbende kind of de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft.

  De werkelijke opvoeder kan of de twee werkelijke opvoeders kunnen worden aangewezen door een tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling, of door een uitspraak van de bevoegde rechtbank. De meest gerede partij bezorgt de gerechtelijke uitspraak aan de uitbetalingsactor.

  §3. Een meerderjarige leerling kan voorafgaand aan de uitbetaling van de selectieve participatietoeslag leerling de uitbetalingsactor verzoeken de toeslag uit te betalen op een andere bankrekening.

  §4. De Vlaamse Regering kan de verdere uitvoeringsregels bepalen, en kan ook bepalen in welke gevallen ter bescherming van de financiële belangen van de leerling kan worden afgeweken van paragraaf 1, 2 en 3.

  Het decreet van 10 juli 2020 tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft (B.S. 27.07.2020) - artikel 2 - inwerkingtreding 01.08.2020 voor de toekenning van selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021

  In artikel 25, eerste en tweede lid, artikel 38, §1, 2°, en artikel 70, §1 en §2, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “31 december van het schooljaar in kwestie” telkens vervangen door de woorden “31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie”.

  gearchiveerde versie (01/09/2019 - 31/07/2020)

   

   

   

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top