Artikel 115 Groeipakketdecreet

Gearchiveerde versie
Dit artikel werd gewijzigd door decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021)

 

§1. Een partij bij een geschil waarover de geschillencommissie heeft geoordeeld, kan, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van de geschillencommissie beroep instellen bij de bevoegde rechtbank.

Kind en Gezin wordt aangewezen als verwerende partij.

§2. Kind en Gezin geeft de instructie aan de uitbetalingsactor om binnen tien werkdagen de beslissing van de bevoegde rechtbank uit te voeren. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen waaraan die instructie moet voldoen.

Een onverschuldigd betaalde toelage wordt teruggevorderd overeenkomstig  artikel 103, §1.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top