| Zorgtoeslag - wijziging MB van 26 maart 2019

Ministerieel besluit van 26 april 2022 tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de vergoedingen voor de evaluerend artsen (B.S. 16.05.2022) - inwerkingtreding 01.01.2022

In artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 2° worden punt a) en b) vervangen door wat volgt:
"a) voor het opstellen van een omstandig verslag in het kader van een tegenexpertise: 87,06 euro;
b) voor de aanwezigheid op de gerechtelijke zitting van de arbeidsrechtbank: 87,04 euro;";
2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"4° voor de uitvoering van andere opdrachten, vermeld in artikel 32/1 van het voormelde besluit: 66,63 euro per uur.".

Ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 28.06.2019)

 

 

 

Top