Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/2 van 11 april 2019 - Gegevensuitwisseling met Jongerenwelzijn - Kinderen geplaatst in een instelling - opgeheven

  Gearchiveerde versie
  Deze mededeling werd opgeheven en vervangen door toelichtingsnota 16 van 2 oktober 2020 - Plaatsing in een instelling

   

  Op 28 februari 2019 vond een overleg plaats tussen Jongerenwelzijn, Kind & Gezin en Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Op de agenda stond het in kaart brengen van de knelpunten in de gegevensuitwisseling en het uitwerken van voorstellen tot verbetering.

  1. Uitbetaler niet bevoegd

  Jongerenwelzijn signaleert dat in een aantal gevallen wanneer het bericht aan een uitbetaler wordt verstuurd die niet (meer) bevoegd is, dit bericht ofwel wordt teruggestuurd naar Jongerenwelzijn ofwel naar de bevoegde uitbetaler wordt doorgestuurd zonder dit te melden aan Jongerenwelzijn.

  Om ervoor te zorgen dat de communicatie zo vlot mogelijk verloopt en dat nieuwe meldingen onmiddellijk op de juiste plaats terecht komen wordt de volgende werkwijze voorgesteld:

  -> Wanneer een uitbetaler een bericht ontvangt dat voor een andere uitbetaler bestemd is wordt dit onverwijld doorgestuurd naar de bevoegde uitbetaler met Jongerenwelzijn in cc.  

  2. Bevoegde uitbetaler niet gekend door Jongerenwelzijn

  Wanneer Jongerenwelzijn geen gegevens bezit over de bevoegde uitbetaler wordt het bericht naar Team Groeipakket bij Kind en Gezin gezonden (plaatsingen@opgroeien.be) die instaat voor de verdere dispatching. Deze dienst voert een onderzoek uit naar de bevoegde instelling, op volgende wijze:

  ​Schema

  3. Achterstand in verwerking van de berichten en het principe te goeder trouw

  Er wordt vastgesteld dat de uitbetalers, door de huidige specifieke problematiek bij de transitie, achterstand hebben in de verwerking van de berichten. Dit kan resulteren in onverschuldigde betalingen en terugvorderingen.

  Wat betreft de onterechte betalingen uitgevoerd als gevolg van de laattijdige behandeling door de uitbetaler kan de goeder trouw niet worden ingeroepen. Deze betalingen dienen geregulariseerd te worden, met betaling van het 2/3de aan Jongerenwelzijn.

  De termijn voor de verwerking van 30 dagen blijft behouden en begint te lopen vanaf de ontvangst van het bericht door de bevoegde uitbetaler, een andere uitbetaler (bij doorzending) of door het AUG, waarbij deze als één gemeenschap beschouwd worden.

  4. Jongerenwelzijn als authentieke bron

  Jongerenwelzijn is de authentieke bron voor de plaatsingsberichten en de beslissingen over de bestemming van het 1/3de . De gegevens worden als gekwalificeerd beschouwd zodat het formulier P3 overbodig is voor de plaatsingen meegedeeld door Jongerenwelzijn. De richtlijnen daarover verstrekt met de e-mail van 21 november 2018 blijven onverminderd van kracht.

  Het plaatsingsbericht D227 bevat een einddatum in de toekomst. Wanneer geen bericht van verlenging wordt ontvangen betekent dit dat de plaatsing is afgelopen. Op de einddatum van de plaatsing is het onnodig om het einde van de plaatsing te laten bevestigen.
  Wanneer geen einddatum wordt vermeld gaat men ervan uit dat de plaatsing doorloopt.

  Wat de beslissingen over het 1/3de betreft is de werkwijze de volgende:

  • ofwel duidt het plaatsingsbericht een persoon aan; in dat geval is die persoon de ontvanger, het betreft geen aanduiding van begunstigde;
  • ofwel vermeldt het plaatsingsbericht de spaarrekening van het kind: in dat geval wordt het kind als begunstigde voor zichzelf beschouwd, en wordt het 1/3de op de spaarrekening gestort;
  • ofwel vermeldt het plaatsingsbericht geen van beide: dan wordt het 1/3de betaald aan de begunstigde(n) vastgesteld op grond van de artikelen 57, 58 en 59 van het decreet volgens hun keuze.

  Jongerenwelzijn beschikt niet over informatie van de ouders van het kind, noch over het gezin van vóór de plaatsing, noch over het verblijf van het kind na de plaatsing. Deze gegevens kunnen niet bij deze instelling worden opgevraagd.

  De vragen in contact met Jongerenwelzijn zijn beperkt tot vragen over de inhoud van het plaatsingsbericht D227 en de beslissing over het 1/3de.

  Bij communicatie met Jongerenwelzijn moet het volgende mailadres worden gebruikt: plaatsingen@opgroeien.be

  5. Betaling van het 2/3de  aan Jongerenwelzijn

  De richtlijnen van de CO 1025 en de dienstbrief 996/71 blijven van toepassing met betrekking tot de gezamenlijke maandelijkse betaling aan Jongerenwelzijn en het opmaken van een detaillijst.

  De betalingen moeten worden gegroepeerd en eens per maand met één enkele overschrijving worden uitgevoerd. Jongerenwelzijn heeft daartoe een nieuw rekeningnummer geopend, uitsluitend voor de betalingen Groeipakket: BE44 3751 1176 0045

  Tevens moet een overzichtslijst worden aangeleverd met de betalingen per kind.

  6. Betaling op een spaarrekening bij de leeftijd van 18 jaar

  Wanneer bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar de plaatsing doorloopt (geen einddatum van plaatsing of einddatum na de 18e verjaardag) en het 1/3de  op een spaarrekening moet worden gestort, wordt de volgende procedure gevolgd:

  • spaarrekening is niet afgesloten: verder betalen op deze rekening
  • spaarrekening is afgesloten: betalen op een bankrekening op naam van het kind of met een circulaire cheque op naam van het kind

  7. Wijziging van instelling – einde plaatsing

  Het is de plaatsende overheid die de gekwalificeerde informatie doorgeeft over de begin- en einddatum van de plaatsing.  Deze data dienen door de uitbetalers niet in vraag gesteld te worden.

  Dat betekent concreet dat wanneer de uitbetaler een bericht ontvangt waaruit blijkt dat het kind in een andere instelling werd geplaatst maar de plaatsing doorloopt (met behoud van de bestemming van het 1/3de) dit niet beschouwd wordt als een einde van de plaatsing. Voor de overgangskinderen blijft op dat moment de berekening in proportionele verdeling dus behouden, de bedragen van de kinderen uit de groepering worden niet herrekend.

  Als echter een bericht van einde plaatsing wordt ontvangen, worden de bedragen wel herrekend: omzetting naar rangen met omkering of toekenning van de gezinsbijslagen volgens boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5.  Indien later een bericht over de nieuwe instelling met een aansluitende datum van plaatsing wordt ontvangen, dient dit als een nieuwe plaatsing behandeld te worden.  De betalingen gebeuren verder volgens de omgekeerde rangen of volgens de bedragen van boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5.  Deze bedragen worden verdeeld volgens de bepalingen van artikel 68 van het decreet.

  8. Flux voor de verwerking van de berichten

  Momenteel worden onderhandelingen gevoerd tussen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin om de plaatsingsberichten via elektronische gegevensuitwisseling te laten verlopen. De flux is in ontwikkeling.

  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top