Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/2bis van 23 oktober 2019 - Plaatsingsberichten van Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) - opgeheven

  Gearchiveerd
  Deze mededeling werd opgeheven en vervangen door toelichtingsnota 16 van 2 oktober 2020 - Plaatsing in een instelling

   

  officiële versie - A/2bis - gearchiveerd

   

  Deze mededeling vormt een aanvulling op de mededeling A/2 van 11 april 2019.

  Er wordt toegelicht wanneer het principe van de “betaling te goeder trouw” kan worden toegepast n.a.v. de ontvangst van een plaatsingsbericht D227.  Bovendien worden enkele aandachtspunten in herinnering gebracht.

  1. Betaling te goeder trouw

  Enkel ten aanzien van de betalingen uitgevoerd voordat de plaatsing aan de sector van de gezinsbijslag is meegedeeld, kan de betaling te goeder trouw worden ingeroepen.

  De sector gezinsbijslag bestaat niet alleen uit de 5 uitbetalingsactoren maar ook uit het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Opgroeien regie.  De sector gezinsbijslag vormt een gemeenschap waar de ene voor de andere handelt.

  Zodra de plaatsing van een kind in een instelling aan de sector gezinsbijslag is meegedeeld dient de verdeelwijze 1/3 – 2/3de te worden toegepast; zelfs wanneer door omstandigheden binnen de sector gezinsbijslag het plaatsingsbericht met vertraging bij de bevoegde uitbetalingsactor terecht komt.

  De verzenddatum op het plaatsingsbericht geldt als datum waarop de plaatsing aan de sector gezinsbijslag is meegedeeld: zie aangeduide datum op het plaatsingsbericht in bijlage.

  Wanneer het plaatsingsbericht pas met vertraging (buiten de voorziene behandelingstermijn van 30 dagen) wordt behandeld, dienen de betalingen te worden geregulariseerd.  Het debetsaldo dat daar uit voortvloeit wordt als een debet B geboekt, waarbij een inhoudingspercentage van 10% van toepassing is.

  Deze richtlijnen zijn onmiddellijk van toepassing op alle nog af te handelen plaatsingsberichten D227.

  Door bijzondere omstandigheden zijn de afgelopen maanden tussen 24 juli 2019 en begin oktober 2019 een aantal plaatsingsberichten met vertraging door Opgroeien regie doorgestuurd aan de bevoegde uitbetalingsactor. Voorgaande richtlijnen zijn op vraag van Jeugdhulp eveneens van toepassing op de reeds afgehandelde gevallen: de betalingen dienen te worden geregulariseerd.

  Voorbeeld

  Plaatsing van een kind op 22 juni 2019.  Voor de plaatsing werd de gezinsbijslag aan de moeder betaald.

  Plaatsingsbericht D227 doorgestuurd aan de sector gezinsbijslag op 10 augustus 2019.

  Ontvangst D227 door de bevoegde uitbetalingsactor op 8 oktober 2019

  Regularisatie van de betalingen

  • Herberekening van het verschuldigde bedrag vanaf de begindatum van de plaatsing, zijnde 22 juni 2019.
  • Betaling voor juli 2019 op 8 augustus te goeder trouw aan de moeder.
  • Regularisatie van de betalingen: toepassing verdeelwijze 1/3 – 2/3 vanaf de betalingen voor augustus 2019 en boeking van het te veel betaalde aan de moeder als debet B.

  2. Aandachtspunten

  De volgende aandachtspunten worden in herinnering gebracht:

  • De uitbetalingsactoren moeten niet bij Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) vragen naar plaatsingsberichten voor CKG en instellingen VAPH.  De uitbetalingsactoren moeten zich daarvoor richten tot de voorziening zelf.
    
  • De uitbetalingsactoren vragen bij Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) naar de rekening voor meerderjarige kinderen. Voor meerderjarige kinderen moeten de uitbetalingsactoren bij het kind zelf zijn.
    
  • De uitbetalingsactoren vragen naar de verblijfplaats van het kind. Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) weet dat niet als kinderen bij hen weg zijn. Vragen naar een nieuwe plaatsing is zinloos. Is er geen nieuw bericht, dan is er geen nieuwe plaatsing. Berichten worden normaliter de dag na nieuwe plaatsing verzonden.
    
  • De uitbetalingsactoren vragen duplicaten op rechtstreeks bij Jeugdhulp (Jongerenwelzijn). Duplicaten moeten gevraagd worden via plaatsingsberichten@kindengezin.be.
    
  • De uitbetalingsactoren betalen op vraag van de voogd anders uit dan op plaatsingsbericht staat. Dat is niet de bedoeling, Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) is authentieke bron voor de gegevens inzake plaatsingen.
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top