Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/49 van 24 augustus 2023 - Transitie (deel) internaten van Onderwijs naar Welzijn

  1. Situering

  De conceptnota Onderwijs-Welzijn van 9 juli 2021 voorziet in de transitie van (een deel van de) internaten die momenteel nog deel uitmaken van het beleidsdomein Onderwijs. Het gaat voornamelijk om internaten van het gemeenschapsonderwijs die op 1 september 2023 inkantelen binnen het beleidsdomein Welzijn en concreet bij: 

  • Opgroeien (Jeugdhulp); 
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); 
  • zowel Opgroeien (Jeugdhulp) als VAPH. 

  2. Inhoud

  2.1. Algemene toelichting

  Binnen het Groeipakket betekent een plaatsing in een instelling in principe het toepassen van de 1/3de – 2/3de verdeling van de gezinsbijslagen1 . Voor kinderen/jongeren die verblijven in een internaat2  dat de transitie maakt, geldt die 1/3de – 2/3de verdeling niet. De begunstigden (vaak de ouders) behouden het volledige Groeipakket tot één van deze schakelmomenten:

  • het kind gaat van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • de jongere verlaat het secundair onderwijs
   • en gaat naar het hoger onderwijs
   • of stopt met studeren; 
  • het kind of de jongere gaat over naar een andere voorziening dan het internaat; 
  • het kind of de jongere krijgt een gerechtelijke maatregel opgelegd. 

  De uitzondering hierop zijn de kinderen/jongeren in een Internaat met Permanente Openstelling (IPO)-setting of die geplaatst zijn via een gerechtelijke maatregel. Voor hen werd de verdeelsleutel reeds toegepast en dit blijft zo. Voor de kinderen die met een gerechtelijke maatregel geplaatst werden in een multifunctioneel centrum (MFC) (binnen het VAPH) of die verbleven in een IPO zal het 2/3de van de gezinsbijslagen worden betaald aan het VAPH.

  2.2. Tijdspad

  Om de impact (van de transitie) op het Groeipakket correct in te schatten worden op 3 momenten (i.c. eind juli, midden augustus en eind augustus) 3 lijsten (cf. infra) bezorgd.

  De lijst van eind augustus is een quasi definitieve lijst (opgedeeld per uitbetaler). Er kunnen wel ad hoc interventies zijn in de periode nadien om beslissingen die in de weken na 31 augustus 2023 worden genomen, retroactief richting 31 augustus 2023 recht te zetten.

  Via het SPOC-circuit zullen de nodige instructies volgen. GPA (gpa@vutg.be) contacteert de SPOC van de uitbetaler om de juiste werkwijze voor kind/jongere x door te geven.

  2.3. Voorbereiding van de transitie via 3 lijsten

  Deze 3 lijsten bevatten gegevens van de kinderen/jongeren wiens internaat de transitie maakt naar Opgroeien (Jeugdhulp) – VAPH. 

  Het gaat om een:

  • lijst Opgroeien (Jeugdhulp); 
  • lijst VAPH: niet-IPO, niet-gerechtelijk (verder: lijst VAPH 1); 
  • lijst VAPH: IPO, gerechtelijk (verder: lijst VAPH 2). 
  2.3.1. Lijst Opgroeien (Jeugdhulp)

  Algemeen

  Tussen 1 september 2023 en 30 september 2023 komen er (voor de kinderen/jongeren op deze lijst) plaatsingsberichten (= D227) binnen.  

  September 2023 is het nulpunt voor het verdere traject. 

  Vanaf ontvangst van deze eerste D227 volgt de uitbetaler op of er sprake is van: 

  • een verandering van voorziening; 
  • een gerechtelijke maatregel. 

  Daarnaast zijn er ook 2 onderwijsschakels, opvolgbaar via Historiek onderwijs (in GPA)

  • overgang van het basisonderwijs naar het secundaire onderwijs;
  • verlaten van het secundair onderwijs.

  Voor de opvolging van de onderwijsschakels maakt de uitbetaler een manuele taak aan in het dossier om (in principe) jaarlijks de situatie op te volgen. De jongeren die minstens 18 jaar zijn, verblijven in een voorziening en nog secundair onderwijs volgen, die controleren we op het vlak van de onderwijsschakels maandelijks.

  Noot: na het nulpunt komen er nog D227-berichten binnen. Enkel als de naam van een andere voorziening of een (eerste keer) Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) op de D227 staat, verandert er iets aan de 1/3de – 2/3de verdeling van de gezinsbijslagen.

  Als er geen sprake is van een andere voorziening of van SDJ, dan blijft het 2/3de (van de gezinsbijslagen) naar de ouders gaan.

  Tot slot, de ouders van de kinderen/jongeren op deze lijst ontvangen een opstartbrief (cf. infra: 3. Bijlagen: VUTG-modeldocumenten). Via deze brief wordt aan de ouders gevraagd om de uitbetaler te informeren over enkele situaties (die een impact hebben op het Groeipakket). Deze brief wordt ten vroegste midden september 2023 verstuurd.

  Aandachtspunten

  • een uitbetaler ontvangt een D227-bericht laattijdig: 

   • er gebeurt een terugvordering als er onterecht werd uitbetaald aan het gezin; 
   • de uitbetaler meldt deze laattijdige ontvangst van een D227-bericht aan de SPOC (gpa@vutg.be). GPA contacteert de SPOC van Jeugdhulp: 
    • GPA kan informeren (bij de SPOC van Jeugdhulp) over de reden van de laattijdige ontvangst van de D227 én of er bv. in de registratie een fout is gebeurd; 

    • GPA bezorgt de informatie vervolgens aan de SPOC van de uitbetaler. 

  • er gebeurt een fusie van voorzieningen: 
   • dit is geen schakelmoment; 
   • Jeugdhulp laat wijzigingen weten aan gpa@vutg.be

  • plaatsende instantie op een D227-bericht:  

   • bij een gerechtelijke plaatsing zal er steeds een SDJ-dienst als plaatsende instantie worden vermeld op het plaatsingsbericht; 
   • bij een niet-gerechtelijke plaatsing wordt de toegangspoort vermeld;
   • conclusie: plaatsende instantie is de enige indicator voor de verwijzingsgrond:
    • gerechtelijk: SDJ x;
    • niet-gerechtelijk: toegangspoort. 
  • een uitbetaler ontvangt een financiële beslissing vooraleer er een effectieve plaatsing is, en op de financiële beslissing staat SDJ:

   • dit betekent het einde van de overgangsmaatregel:

    • er is sprake van een 1/3de – 2/3de verdeling van de gezinsbijslagen, kan ook retroactief. Naar de burger toe, financieel gevolg enkel naar de toekomst toe, zoals in het standaardcircuit plaatsingen3

  • een voorziening meldt een einde verblijf van een kind/jongere en na een bepaalde periode start een verblijf terug op:
   • bij een onderbreking van 2 weken in dezelfde kalendermaand:
    • deze onderbreking nl. een verandering van de plaatsing bij dezelfde voorziening zien we niet als een schakelmoment;
   • bij een onderbreking van 2 weken over verschillende kalendermaanden:
    • bv. in maand 1 vertrekt een kind/jongere uit een voorziening. In maand 2 keert het kind of de jongere terug naar dezelfde voorziening, dan contacteert de uitbetaler gpa@vutg.be. GPA bezorgt de informatie aan Jeugdhulp. Het antwoord van Jeugdhulp zal door gpa@vutg.be aan de uitbetaler worden bezorgd.
  • een kind/jongere komt voor op de lijst Opgroeien (Jeugdhulp), maar de uitbetaler ontvangt geen D227-bericht:
   • een uitbetaler volgt voor elk kind of elke jongere op of er een D227-bericht is ontvangen. Is er geen D227-bericht ontvangen op 22 september 2023 om 16.30 uur, dan bezorgt de uitbetaler die informatie aan gpa@vutg.be. GPA zal dan (samen met Jeugdhulp) de melding(en) doornemen;
   • in tussentijd worden de dossiers niet in onderzoek gezet. Eventueel kan het dossier al gecodeerd worden (alsof er een D227-bericht was). In de laatste week van september wordt (o.b.v. de feedback van Jeugdhulp) gekeken naar de definitieve codering.
  2.3.2. Lijst VAPH 1

  Algemeen

  Op 1 september 2023 plaatst een consulent van de uitbetaler deze lijst in GPA. Voor de kinderen/jongeren op deze lijst ontvangt een uitbetaler geen P3 (= een plaatsingsbericht).

  De informatie op deze lijst is het startpunt om de verandering van MFC en de omschakeling naar een gerechtelijke maatregel op te volgen.

  Daarnaast zijn er ook 2 onderwijsschakels, opvolgbaar via Historiek onderwijs (in GPA):

  • overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs;
  • verlaten van het secundair onderwijs.

  Voor de opvolging van de onderwijsschakels maakt de uitbetaler een manuele taak aan in het dossier om (in principe) jaarlijks de situatie op te volgen. De jongeren die minstens 18 jaar zijn, verblijven in een MFC en nog secundair onderwijs volgen, die controleren we op het vlak van de onderwijsschakels maandelijks.

  Tot slot, de ouders van de kinderen/jongeren op deze lijst ontvangen een opstartbrief (cf. infra: 3. Bijlagen: VUTG-modeldocumenten). Via deze brief wordt aan de ouders gevraagd om de uitbetaler te informeren over enkele situaties (die een impact hebben op het Groeipakket). Deze brief wordt ten vroegste midden september 2023 verstuurd.

  Aandachtspunten

  • er gebeurt een fusie van MFC's:
   • dit is geen schakelmoment;
   • VAPH laat wijzigingen weten aan gpa@vutg.be.
  • een MFC meldt een einde verblijf van een kind/jongere en na een bepaalde periode start een verblijf terug op:
   • bij een onderbreking van 2 weken in dezelfde kalendermaand;
   • bij een onderbreking van 2 weken over verschillende kalendermaanden.

    In de bovenstaande beschreven gevallen is de onderbreking irrelevant op zich. Het is de stopzetting van een (begeleidings)overeenkomst tussen MFC en gebruiker, die een schakelmoment zal vormen.

  2.3.3. Lijst VAPH 2

  Algemeen

  Op 1 september 2023 geeft een consulent van een uitbetaler deze lijst manueel in, in GPA.

  De consulent zal nieuwe instelling VAPH aanduiden.

  De informatie op de lijst is het nulpunt om een verandering van MFC én of een kind gaat van een IPO-setting naar een gerechtelijke maatregel op te volgen.

  Er is voorzien in enkele schakelmomenten:

  • 2 onderwijsschakels, opvolgbaar via Historiek onderwijs (in GPA):
   • overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs;
   • verlaten van het secundair onderwijs.

    Voor de opvolging van de onderwijsschakels maakt de uitbetaler een manuele taak aan in het dossier om (in principe) jaarlijks de situatie op te volgen. De jongeren die minstens 18 jaar zijn, verblijven in een MFC en nog secundair onderwijs volgen, die controleren we op het vlak van de onderwijsschakels maandelijks.

  • verandering van MFC:
   • een uitbetaler betaalt aan de instelling (niet meer aan het VAPH).
  • start van een gerechtelijke maatregel heeft enkel een invloed op kinderen/jongeren in een IPO-setting, niet op kinderen/jongeren waarop een gerechtelijke maatregel van toepassing is. Dus:
   • kind/jongere in een IPO-setting waarop een gerechtelijke maatregel van toepassing is, de uitbetaler betaalt aan de instelling (niet meer aan het VAPH);
   • kind/jongere gaat van een gerechtelijke maatregel naar een nieuwe gerechtelijke maatregel, de uitbetaler blijft betalen aan het VAPH.

  Tot slot, als het verblijf van een kind of jongere in een MFC stopt. M.a.w. er komt een einde aan de plaatsing. Dan betaalt een uitbetaler niet meer aan het VAPH, maar aan de begunstigde(n) (ook niet aan de instelling).

  Aandachtspunten

  • er gebeurt een fusie van MFC’s:
   • dit is geen schakelmoment;
   • VAPH laat wijzigingen weten aan gpa@vutg.be.
  • een MFC meldt een einde verblijf van een kind/jongere en na een bepaalde periode start een verblijf terug op:
   • bij een onderbreking van 2 weken in dezelfde kalendermaand;
   • bij een onderbreking van 2 weken over verschillende kalendermaanden.

    In de bovenstaande beschreven gevallen is de onderbreking irrelevant op zich. Het is de  stopzetting van een (begeleidings)overeenkomst tussen MFC en gebruiker, die een schakelmoment zal vormen.

  • kinderen/jongeren die reeds een 1/3de – 2/3de verdeling van de gezinsbijslagen kennen (omdat ze in een IPO-setting zitten of een gerechtelijke maatregel van toepassing is) hoeven geen nieuwe motivatiebrief te ontvangen.

  2.4. Toelichtingsnota 16 van 2 oktober 2020 - Plaatsing in een instelling

  Onderstaand worden enkele aspecten nader toegelicht (die op een aantal punten kunnen verschillen van de toelichtingsnota 16):

  • voor de kinderen/jongeren die voorkomen op een van de 3 lijsten gebeurt er geen omschakeling van bijslagtrekkende kern (BTK) naar begunstigdekern (BGK). Niet aan het begin van de overgangsmaatregel (op 1/9/2023), niet op het einde van de overgangsmaatregel;
  • het feit dat de kinderen/jongeren op een lijst staan, zorgt niet voor een wijziging van bedrag indien er sprake is van evenredige verdeling;
  • een wijziging in de plaatsing dat een schakelmoment is, zorgt niet voor een omschakeling van BTK naar BGK of einde van de evenredige verdeling;
  • een wijziging in de plaatsing, maar er is geen schakelmoment (bijv. er komt een nieuwe D227, maar er is geen wijziging van instelling, geen gerechtelijke maatregel), zorgt niet voor een ombuiging of einde van de evenredige verdeling:
   • De passage uit de toelichtingsnota 16: 3.6 Wanneer is er sprake van een einde plaatsing gevolgd door een nieuwe plaatsing? vindt geen toepassing: Als de D227 met een einddatum plaatsing gevolgd wordt door een nieuw plaatsingsbericht met een nieuwe begindatum (aansluitend), dan wordt dit beschouwd als een nieuwe plaatsing ongeacht of de nieuwe plaatsing in een andere of in dezelfde instelling is (met eventuele overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde(n) en verval van proportionele verdeling).
  • na het schakelmoment gebeurt er een wijziging in de plaatsing, dan leidt dit tot een ombuiging of einde van de evenredige verdeling;
  • einde plaatsing is geen schakelmoment, maar zorgt wel voor een einde van de transitiemaatregel:
   • er gebeurt op dit ogenblik geen ombuiging, enkel latere gebeurtenissen kunnen dan de ombuiging creëren.
  • impact van de schakelmomenten: in de maand zelf (= maand van de wijziging in de situatie) betaalt de uitbetaler het volledige Groeipakket (aan de ouders). De volgende maand volgt de omschakeling naar een 1/3de – 2/3de verdeling (vanaf de datum van de wijziging en niet vanaf kennisgeving van de wijziging).
  Voorbeeld 1: 
  schakelmoment vindt plaats op de 1ste van de maand, dan is er een effect de 1ste van de volgende maand; 

  Voorbeeld 2:
  schakelmoment vindt plaats op de 15de van de maand, dan is er een effect de 1ste van de volgende maand.

   

  2.5. Specifieke situaties

   Onderwijsschakels: enkele voorbeelden

  • een kind verlaat het lager onderwijs. Het kind start op 1 september 20xx in het secundair onderwijs. Dan betalen we nog 3/3de in september 20xx en 1/3de vanaf oktober 20xx;
  • een jongere verlaat het secundair onderwijs. De jongere start op 1 oktober 20xx in het hoger onderwijs. Dan betalen we nog 3/3de in oktober 20xx en 1/3de vanaf november 20xx;
  • een jongere verlaat het secundair onderwijs en stopt met studeren (einde is 31/08/20xx). Dan geldt het 1/3de vanaf september 20xx;
  • combinatie van niet-hoger onderwijs en hoger onderwijs: een kind zit in zijn laatste jaar secundair onderwijs en volgt een credit contract van 1 vak in het hoger onderwijs. Een schakelmoment ontstaat wanneer het kind het secundair onderwijs verlaat. In deze is er sprake van een combinatie van niet-hoger onderwijs en hoger onderwijs. Dit is niet het einde van het secundair onderwijs, dus het kind blijft binnen de overgangsmaatregelen vallen.

  Overgang van een plaatsing VAPH naar Opgroeien (of omgekeerd)

  In dezen verblijft het kind/de jongere binnen dezelfde instelling, maar schakelt (binnen die instelling) van VAPH naar Opgroeien (Jeugdhulp). Dit is geen wijziging van instelling (en dus ook geen schakelmoment).

  2.6. Bijzonderheden transitie

  Wat betreft de onderwijsschakels zijn er enkele bijzonderheden:

  • secundair onderwijs start op 1 september 2023: deze kinderen nemen we op in de overgangsmaatregel en de volgende schakel op niveau onderwijs is de start van het hoger onderwijs;
  • jongeren die nu in het hoger onderwijs beginnen, hiervan wordt geacht dat zij gestart zijn op 1 september in het hoger onderwijs. Er is geen opvolgende onderwijsschakel. Dit is een uitzondering op de reguliere toepassing van de regels.

  Ook wordt de aandacht gevestigd op de onderstaande bijzonderheid:

  Elk dossier waarvan een uitbetaler een lopende plaatsing heeft en waar er een opschaling zou gebeuren van 1/3de – 2/3de naar 3/3de vanaf 01/09/2023, wordt eerst bevraagd via het SPOC-circuit (gpa@vutg.be).

  2.7. Het brevet

  Een voorziening (binnen Opgroeien) of MFC (binnen het VAPH) volgen niet op of de uitbetaler van een kind of jongere verandert.

  Daarom voegt de uitbetaler de onderstaande passage toe op het brevet (in het Commentaar-veld):

  Kind/jongere x is onderhevig aan de overgangsmaatregel n.a.v. de transitie van de internaten (MPIGO!). Het betreft een kind/jongere dat overkwam binnen de sector x (keuzemenu: Opgroeien: Jeugdhulp of VAPH) bij instelling y (keuzemenu: voorziening of MFC).

  Als er sprake is van VAPH: het kind was onderhevig aan (keuzemenu: IPO of gerechtelijke maatregel).

   

  Na ontvangst van het brevet brengt de ontvangende uitbetaler (Opgroeien: Jeugdhulp) op de hoogte (van de verandering van uitbetaler) via plaatsingen@opgroeien.be of geeft de uitbetaler deze informatie door aan het betrokken MFC (binnen het VAPH).
  VAPH verwacht voor kinderen die voor kwamen op de lijst VAPH 1 geen melding over de verandering van uitbetaler.

  2.8. Informatieverzameling bij de 3 lijsten

  Lijsten VAPH1 en VAPH2

  Het VUTG stelt een opstartbrief aan het MFC en een P4-formulier ter beschikking. 

  Via de opstartbrief (aan het MFC) is duidelijk voor het MFC wie de uitbetaler is van betreffende kind of jongere. 

  Het P4-formulier laat het MFC toe om de uitbetaler op de hoogte te brengen van enkele situaties: 

  • overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • verlaten van het secundair onderwijs
  • overgang naar een ander MFC; 
  • gerechtelijke maatregel is van toepassing; 
  • verblijf in een MFC stopt.

  Deze opstartbrief en het P4-formulier worden ten vroegste midden september 2023 verzonden.

  Lijsten Opgroeien (Jeugdhulp) en VAPH1

  Het VUTG stelt een opstartbrief aan de ouders ter beschikking. Hiermee brengen de ouders de uitbetaler op de hoogte van enkele situaties: 

  • overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • verlaten van het secundair onderwijs
  • overgang naar een andere voorziening of ander MFC; 
  • gerechtelijke maatregel is van toepassing; 
  • verblijf in een voorziening of MFC stopt. 

  Deze opstartbrief wordt ten vroegste midden september 2023 verzonden. 

  3. Bijlagen: VUTG-modeldocumenten

  1. Opstartbrief aan het MFC
   a. Lijst VAPH 1 
   b. Lijst VAPH 2
  2. P4-formulier
  3. Opstartbrief aan de ouders

  4. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

   

   

  • 1Zie artikel 68 van het Groeipakket
  • 2Maar niet binnen een IPO-setting of via een gerechtelijke maatregel.
  • 3Zie: mededeling A/2bis van 23 oktober 2019 – Plaatsingsberichten van Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) onder 1. Betaling te goeder trouw: Enkel ten aanzien van de betalingen uitgevoerd voordat de plaatsing aan de sector van de gezinsbijslag is meegedeeld, kan de betaling te goeder trouw worden ingeroepen.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top