Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen hebben recht op de toeslag voor langdurig zieken, arbeidsongeschikten en mindervaliden?

  Het bedrag van de sociale toeslag voor een kind dat recht geeft op een kinderbijslag van 92,09 euro* kan verhoogd worden tot 100,86 euro*, wanneer de bijslagtrekkende of de begunstigde in aanmerking komt voor één van volgende toeslagen:

  Aandachtspunt:
  Dit is enkel van toepassing op situaties waarin de gezinsinkomsten niet meer bedragen dan 30.386,52 euro*. (Art. 220 Memorie van toelichting) 

   Voorbeeld

  Vincent en Cindy hebben één kind, Axelle (°3/3/2013). Hun gezinsinkomen bedraagt 29.000 euro. Zij hebben dus recht op een sociale toeslag. Axelle ontvangt bovenop het basisbedrag van 92,09 euro* een sociale toeslag van 46,88 euro*. Vanaf 1/7/2020 bereikt Vincent het statuut van langdurig zieke, waardoor de sociale toeslag voor Axelle vanaf 1/7/2020 wordt verhoogd van 46,88 euro* naar 100,86 euro*.
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  De toepassing hiervan wordt uitgebreid met de vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder, de persoon waarmee een vader of een moeder een feitelijk gezin vormt of de persoon waarmee de bijslagtrekkende of begunstigde een feitelijk gezin vormt. Deze personen moeten wel een gezin vormen met het rechtgevend kind.

  Voorbeeld

  Fatima woont sedert 2015 met haar kind Mohamed (°12/12/2006) in Vlaanderen. De vader van Mohamed is niet gekend. Op basis van haar beperkte inkomsten heeft Fatima recht op een gewone sociale toeslag. Op 17/5/2022 komt Youssef, die voor minstens 66% arbeidsongeschikt is, bij Fatima wonen. Het grensbedrag is nog steeds niet overschreden. Fatima verzoekt op 20/5/2022 de uitbetalingsactor om de nieuwe bepalingen over de aanwijzing van de begunstigden toe te passen. Vanaf 1/6/2022 vormen Fatima en Youssef een begunstigdenkern en is er recht op de sociale toeslag voor langdurig zieken en mindervaliden.

  Indien het kind gedomicilieerd is bij de ene ouder, wordt het kind vermoed tevens deel uit te maken van het gezin van de andere ouder.

  Aandachtspunt:
  Dit vermoeden kan weerlegd worden door een vonnis waarin het ouderlijk gezag wordt toegekend aan één van de beide ouders. (Art. 16, tweede lid BVR Sociale toeslagen) 

  Voorbeeld

  Tamara en Luc hebben één kind, Maud (°3/5/2012). De ouders leven gescheiden en Maud woont officieel bij Tamara, maar verblijft ook voor de helft van de tijd bij Luc. In 2020 hebben de ouders verzocht om de bepalingen over de aanwijzing van begunstigden toe te passen. Zowel het gezinsinkomen van de vader als dat van de moeder bedraagt minder dan 30.000 euro. Daardoor hebben de ouders dus elk recht op de helft van de sociale toeslag van 46,88 euro*. Vanaf 1/4/2021 bereikt Frederik, de nieuwe inwonende partner van Tamara, het statuut van langdurig zieke. Het grensbedrag is nog steeds niet overschreden, waardoor de sociale toeslag voor Maud vanaf 1/4/2021 wordt verhoogd van 46,88 euro* naar 100,86 euro*.
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Het bedrag van de sociale toeslag wordt ook verhoogd tot 100,86 euro* als dit kind op 31/12/2018 in toepassing van artikel 56septies van de AKBW de toeslag 50ter ontving.
  Deze toeslag blijft behouden zolang het kind het gezin van de natuurlijke persoon, die op 31/12/2018 ten minste zes maanden minstens 66 percent arbeidsongeschikt was, niet verlaat.

  Aandachtspunt:
  Dit is enkel van toepassing op situaties waarin de gezinsinkomsten niet meer bedragen dan 30.386,52 euro*. (Art. 220 Memorie van toelichting)

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Datum laatste bijwerking
  Top