Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen

  Begrip algemene vrijstellingen

  Indien het kind niet voldoet aan de voorwaarde van opgevoed zijn of de lessen volgen binnen België en indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen, op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid of op basis van een ander mogelijk recht op gezinsbijslagen, worden onder bepaalde voorwaarden een aantal algemene vrijstellingen inzake gezinsbijslagen toegekend.

  Binnen de Europese Verordeningen en de bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid is dit begrip gezinsbijslagen goed gedefinieerd.

  Voor andere mogelijk bestaande rechten, moet dit nog via ministerieel besluit worden afgebakend.

  Soorten algemene vrijstellingen gezinsbijslagen

  In volgende gevallen kunnen de uitbetalingsactoren vrijstellingen toekennen op  voorwaarde dat

  • er geen enkel recht op bestaat op gezinsbijslagen volgends de regelgeving van een andere deelentiteit, van het buitenland of een volkenrechelijke instelling
   en 
  • noch de ouders, noch de persoon waarmee een ouder (feitelijk of wettelijk) samenwoont, noch de echtgenoot/echtgenote van een ouder een winstgevende activiteit uitoefent in het land waar de kinderen verblijven.
  Aandachtspunt:
  Het moet gaan om een winstgevende activiteit, de toekenning van een sociale uitkering in het land waar de kinderen verblijven vormt geen beletsel voor de toekenning van de algemene vrijstellingen.
  • De jongere die een diploma secundair onderwijs behaald heeft in België, volgt niet-hoger onderwijs buiten België indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid: deze algemene vrijstelling wordt beperkt tot maximaal 1 schooljaar (schoolvakanties inbegrepen);
   Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.

  Voorbeeld

  Het kind Joren °27/12/1999 heeft zijn woonplaats in Vlaanderen. Joren behaalde zijn einddiploma secundair onderwijs in Gent. Hij gaat twee jaren extra secundair onderwijs volgen in Soedan.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor maximaal 1 schooljaar, inclusief de vakantieperiode en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen. Voor het daarop volgende schooljaar in Soedan bestaat er geen recht meer op gezinsbijslagen.
  • De jongere volgt hoger onderwijs buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid: deze algemene vrijstelling wordt toegekend tijdens de volledige opleiding;

  Voorbeeld

  Het kind Lisa °27/03/1999 heeft haar woonplaats in Vlaanderen. Lisa heeft een einddiploma secundair onderwijs behaald in Hasselt. Zij gaat hoger onderwijs volgen in Soedan.
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend gedurende de hele opleidingsperiode van hoger onderwijs, inclusief de vakantieperiode en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen.
  • De jongere tijdens de twaalf maanden als schoolverlater doet vrijwilligerswerk of volgt een stage of opleiding buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid: deze algemene vrijstelling wordt toegekend tijdens de twaalf maanden als schoolverlater, op voorwaarde dat er een attest van de VDAB, RVA of betrokken vrijwilligersorganisatie wordt voorgelegd;

  Voorbeeld

  Het kind Joren °27/12/1999 heeft woonplaats in Vlaanderen. Joren doet vrijwilligerswerk gedurende twaalf maanden in Soedan. Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor maximaal twaalf maanden en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen.
  • Het kind verblijft buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid,  wegens medische reden van het kind zelf of van de ouder, de persoon met wie de ouder samenwoont of echtgeno(o)t(e) van de ouder.
   Deze algemene vrijstelling wordt toegekend gedurende maximum drie jaren, mits er medisch attest van een arts in België wordt voorgelegd met handtekening en dagtekening, die het oorzakelijk verband vaststelt tussen de medische redenen en het verblijf in het buitenland;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 heeft haar woonplaats in Vlaanderen. Mieke verblijft wegens medische redenen, bijvoorbeeld aandoening luchtwegen, gedurende vier jaar in Soedan. 
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor maximaal drie jaren, en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen, deze medische redenen geattesteerd worden door een arts in België en er een oorzakelijk verband bestaat tussen het verblijf van het kind in Soedan en de medische redenen. Voor het daarop volgende jaar in Soedan bestaat er geen recht meer op gezinsbijslagen.
  • Kinderen die in Vlaanderen wonen en die tijdelijk verblijven buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid. Dit tijdelijk verblijf mag slechts minder dan twee maanden per kalenderjaar duren;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 heeft haar woonplaats in Vlaanderen. Mieke verblijft tijdelijk, minder dan twee maanden per kalenderjaar, bij haar grootmoeder in Soedan.  
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor dit tijdelijk verblijf en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen. Indien het kind langer dan twee maanden per kalenderjaar in Soedan verblijft, dan geldt de algemene vrijstelling niet. 
  • Kinderen die in Vlaanderen wonen en die alleen tijdens de schoolvakanties verblijven buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 heeft haar woonplaats in Vlaanderen. Mieke verblijft alleen tijdens de schoolvakanties buiten België, bij haar grootmoeder in Soedan. 
  Het betreft dus geen lessen in een land waar een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor deze schoolvakanties en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen.
  • Kinderen die geboren worden buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid, op voorwaarde dat één van de ouders zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied en het verblijf van moeder en het kind aldaar niet langer dan 2 maanden na de geboorte duurt;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/1/2019 wordt geboren in Soedan. Haar vader heeft zijn woonplaats in Vlaanderen.
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  Mieke en haar moeder verblijven niet langer dan twee maanden in Soedan en hebben dan hun woonplaats in Vlaanderen.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor dit verblijf in Soedan en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen. Indien dit verblijf langer duurt, dan is de algemene vrijstelling niet van toepassing.
  • Kinderen die in Vlaanderen wonen en buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid, naar school gaan en elke dag terugkeren naar huis;

   Deze algemene vrijstelling heeft in principe geen concreet toepassingsgebied meer, gelet op de toepassing van de Europese Verordeningen en het praktisch onmogelijk is voor een kind om elke dag naar huis terug te keren vanuit een ander, buiten Europa gelegen land. Deze algemene vrijstelling werd echter behouden, in het licht van een mogelijke Brexit (of mogelijke exit van een andere lidstaat binnen Europa).

  • Kinderen die een studietoelage ontvangen voor een opleiding buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid, op voorwaarde dat er een officieel attest betreffende de toekenning van deze studietoelage wordt voorgelegd;

   Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2000 heeft woonplaats in Vlaanderen. Mieke ontvangt een studietoelage voor een opleiding in Soedan. 
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend voor deze periode, op voorwaarde dat er een officieel attest betreffende de toekenning van de studietoelage wordt toegekend en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen
  • Kinderen die in Vlaanderen wonen en het voorwerp uitmaken van een ontvoering en die verblijven buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid. De voorwaarden om rechtgevend te zijn bij ontvoering moeten vervuld zijn;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 heeft woonplaats in Vlaanderen en maakt het voorwerp uit van een ontvoering.
  Zij verblijft in Soedan bij haar ontvoerder.  Het betreft dus geen lessen in een land waar een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend maximaal tijdens de periode van de ontvoering en indien de andere voorwaarden vervuld zijn om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen
  • Kinderen die geadopteerd worden buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid en binnen 2 maanden na de adoptie in Vlaanderen gedomicilieerd worden;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 wordt geadopteerd in Soedan door een Belgisch koppel.
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens de periode van verblijf van dit geadopteerd kind in Soedan, indien het binnen de twee maanden na de adoptie zijn woonplaats heeft in Vlaanderen en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen.
  • Kinderen van een werknemer die gedetacheerd is buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid, die in het land van detachering verblijven of geboren worden. Deze algemene vrijstelling wordt toegekend gedurende maximum een jaar van detachering;

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 heeft woonplaats in Vlaanderen.
  Zij verblijft bij haar naar de Verenigde Arabische Emiraten gedetacheerde vader of moeder-werknemer.  
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  De algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens dit verblijf voor maximaal een jaar van detachering en indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen.
  • Kinderen van ambtenaren die meer dan 6 opeenvolgende maanden hun ambt uitoefenen buiten België, indien er geen recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid, die daar opgevoed worden of lessen volgen. De algemene vrijstelling wordt toegekend tijdens de volledige opvoeding/volgen van lessen, ook al zijn de ouders teruggekeerd naar België. Het moet gaan om de eigen kinderen van de ambtenaar en de kinderen mogen na de terugkeer van de ouders opgevoed worden of de lessen volgen in een ander land dan dit van de ambtsuitoefening van hun ouders.

  Voorbeeld

  Het kind Mieke °27/12/2005 heeft woonplaats in Vlaanderen.
  Mieke verblijft bij haar naar de Verenigde Arabische Emiraten geaffecteerde vader of moeder-ambtenaar.
  Het betreft dus geen lessen in een land waar er een recht op gezinsbijslagen bestaat op basis van de Europese Verordeningen of op basis van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid.
  Deze algemene vrijstelling inzake gezinsbijslagen wordt toegekend tijdens de ganse duur van dit verblijf, indien de andere voorwaarden zijn vervuld om rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen en ook al is de vader-ambtenaar teruggekeerd naar België.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top