Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Procedureverloop - bezwaarprocedure

  Ontvankelijkheidsvraag

  Binnen een termijn van 2 weken wordt de verzoeker op de hoogte gebracht of zijn beroep al dan niet ontvankelijk is.

  Enkel een verzoekschrift met als voorwerp een beslissing van een uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn is ontvankelijk.

  De geschillencommissie is niet bevoegd uitspraak te doen over de geschillen met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigden, en over de geschillen met betrekking tot de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Artikel 105 Groeipakketdecreet
  Artikel 109 Groeipakketdecreet

  Wat dient het verzoekschrift te bevatten?

  Het verzoekschrift bevat minimaal volgende elementen :

  1° de voor- en achternaam en het rijksregisternummer van de verzoeker. Als het rijksregisternummer niet beschikbaar is: aanvullend de geboortedatum en het geslacht;
  2°als die gegevens bekend zijn: de voor- en achternaam en het rijksregisternummer van het kind. Als het rijksregisternummer niet beschikbaar is: aanvullend de geboortedatum en het geslacht;
  3° de uitbetalingsactor;
  4° als dat van toepassing is: de beslissing van de uitbetalingsactor waartegen beroep wordt ingesteld;
  5° de motivering van het beroep.

  Op de website van de geschillencommissie kun je een formulier downloaden.

  Artikel 11, §6 BVR Herziening en Geschillencommissie

  Tegensprekelijk debat

  Partijen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de hoorzitting (+). (+) hoorzitting : dag waarop het bezwaar door de geschillencommissie wordt behandeld. ) De hoorzitting kan plaatsvinden in aanwezigheid van de verzoeker maar diens aanwezigheid is niet vereist.  

  Tijdens de zitting hebben de partijen de gelegenheid om mondeling en schriftelijk informatie te verschaffen.

  Een partij kan zich bij de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De machtiging tot vertegenwoordiging moet vooraf schriftelijk worden overhandigd aan de secretaris.

  Op de website van de geschillencommissie kun je een formulier downloaden.

  Artikel 111, §3 Groeipakketdecreet

  Beslissing van de geschillencommissie

  Binnen een termijn van vier weken vanaf de hoorzitting zal de geschillencommissie een uitspraak doen die bindend is voor de betrokken partijen.

  Binnen 10 werkdagen na de uitspraak geeft de uitbetalingsactor wiens beslissing door de geschillencommissie is hervormd, gevolg aan de beslissing van de geschillencommissie, ook al wordt beroep ingesteld tegen de beslissing van de geschillencommissie bij de arbeidsrechtbank.

  Artikel 112 Groeipakketdecreet

  Beroep tegen de beslissing van de geschillencommissie

  Een partij bij een geschil waarover de geschillencommissie heeft geoordeeld, kan, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van de geschillencommissie beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

  Artikel 112 Groeipakketdecreet

  Datum laatste bijwerking
  Top