Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatieplicht

  Basisprincipe: informatie op aanvraag

  De kinderbijslaginstelling moet een sociaal verzekerde die dat schriftelijk vraagt alle nuttige informatie over zijn rechten en verplichtingen geven.

  Nuttig is elke informatie die aan de sociaal verzekerde zijn individuele situatie op het gebied van gezinsbijslag duidelijk kan maken.

  Die informatie gaat onder meer over de voorwaarden om het recht op de uitkeringen te verkrijgen en te behouden en over de factoren waarmee rekening gehouden wordt om het bedrag ervan te bepalen.

  Art. 7, KB van 11 maart 2002

  Die informatie mag alleen gaan over de individuele situatie van de sociaal verzekerde.

  Art. 3, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  CO 1336 van 14 mei 2002

  Bovendien deelt de instelling uit eigen beweging alle aanvullende informatie mee die nodig is voor het onderzoek van die aanvraag.

  Die informatie:

  • is gratis;
  Door de sociaal verzekerde gevraagde kopieën van administratieve akten zijn niet gratis.
  • wordt bezorgd binnen 45 dagen;
  Vanaf de datum waarop de vraag om informatie geregistreerd is door de betaalinstelling die bevoegd is om ze te beantwoorden.
  • is duidelijk en volledig;
  • bevat het dossiernummer en de benaming van de dienst die het beheert.

  Art. 7, KB van 11 maart 2002
  CO 1301 van 21 oktober 1996

  Een vraag die bij een niet bevoegde instelling terecht komt, moet dadelijk door die instelling naar de bevoegde instelling doorgestuurd worden.

  De instelling die de aanvraag ontving moet de sociaal verzekerde daarvan op de hoogte brengen.

  Art. 5, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  Art. 9, derde lid, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de soiaal verzekerde

  Als niet bepaald kan worden welke instelling bevoegd is, moet de kinderbijslaginstelling de vraag naar de sociaal verzekerde terugsturen met de mededeling dat ze niet weet welke instelling bevoegd is.

  CO 1314 van 17 april 1998

  Uitzondering: informatie uit eigen beweging

  Als een recht vastgesteld wordt, moet de kinderbijslaginstelling de rechthebbende en de bijslagtrekkende laten weten:

  • dat ze dadelijk aan de bevoegde instelling alle informatie moeten meedelen die een wijziging met zich kan brengen in het recht of de betaling van de gezinsbijslag;
  • dat die verplichting niet geldt voor de gegevens verkrijgbaar via het Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) die de sociaal verzekerde meegedeeld heeft aan het gemeentebestuur.
  Naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden of datum van overschrijving van de afwezigheidsverklaring.

  KB van 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  Sanctie

  Als de informatie niet in de vereiste vorm en binnen de gestelde termijn bezorgd wordt aan de sociaal verzekerde en die daardoor schade lijdt, kan de instelling ertoe veroordeeld worden schadevergoeding en interesten te betalen.

  Artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek

  Mededeling van gegevens aan derden

  Als gegevens over een sociaal verzekerde medegedeeld worden aan zijn wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde, moeten strikte regels in acht genomen worden.

  CO 1292 van 16 mei 1996

  Datum laatste bijwerking
  Top