Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Verplichtingen in verband met het onderzoek van de aanvragen en de antwoordtermijn

  Een instelling die een aanvraag om gezinsbijslag ontvangt, moet binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen.

  De ontvangstdatum van een aanvraag is die van de datumstempel aangebracht op de aanvraag door de kinderbijslaginstelling.

  Art. 10, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  Om te beslissen moet de instelling alle nodige informatie verzamelen om de aanvraag te onderzoeken.

  Als ze informatie vraagt aan een andere Belgische socialezekerheidsinstelling:

  • moet de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht worden;
  • wordt de onderzoekstermijn niet verlengd.

  Als ze aanvullende informatie vraagt aan een buitenlandse instelling:

  • wordt de onderzoekstermijn opgeschort. De termijn begint opnieuw te lopen vanaf de dag waarop de instelling beschikt over de gevraagde voor de beslissing noodzakelijke informatie.

  Als ze aanvullende informatie vraagt aan de sociaal verzekerde:

  • wordt de onderzoekstermijn opgeschort. De termijn begint opnieuw te lopen vanaf de dag waarop de instelling beschikt over de gevraagde voor de beslissing noodzakelijke informatie;
  • als de sociaal verzekerde niet antwoordt op de vraag om informatie wordt hem een rappel gestuurd. Als hij niet antwoordt binnen een maand na de rappel, niet aantoont dat een langere antwoordtermijn noodzakelijk is en de instelling de informatie niet uit een andere bron kan verkrijgen, wordt ambtshalve beslist.

  Een ambtshalve beslissing wordt genomen op basis van de gegevens in het dossier. Het is een uitzonderlijke regeling die speciaal gemotiveerd moet worden, namelijk in die zin dat de informatie die de sociaal verzekerde ondanks de rappel niet bezorgde, niet elders verkregen kon worden.
  CO 1314 van 17 april 1998

  Als niet geantwoord kan worden binnen de termijn moet de instelling de aanvrager op de hoogte brengen van de reden, waarbij desgevallend interesten zullen verschuldigd zijn aan de sociaal verzekerde.

  Art. 11 en 20, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  CO 1314 van 17 april 1998

  Datum laatste bijwerking
  Top