Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Gegevensverwerking

  §1. Met het oog op de controle van de bankrekening, vermeld in artikel 4, §1, tweede lid, en §2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, geeft de bevoegde uitbetalingsactor de volgende gegevens van de begunstigden door aan het agentschap Opgroeien regie:

  1. het unieke dossiernummer dat de uitbetalingsactor opgemaakt heeft;
  2. het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de  Sociale Zekerheid van de begunstigde;
  3. het rekeningnummer waarop de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden uitbetaald.

  §2. De uitbetalingsactor informeert de begunstigde of begunstigden over de wijze waarop gecontroleerd wordt of de begunstigden titularis of medetitularis zijn van het opgegeven bankrekeningnummer en verwijst hierbij naar de privacyverklaring vermeld in artikel 14.

  §3. Het agentschap Opgroeien regie geeft de volgende gegevens door aan de financiële instelling:

  1. de eerste voornaam, achternaam en geboortedatum van de begunstigde of begunstigden;
  2. het rekeningnummer dat gecontroleerd moet worden.

  §4. De bank bevestigt aan het agentschap Opgroeien regie of de begunstigden al dan niet titularis of medetitularis zijn van de opgegeven bankrekening. De modaliteiten van de in paragraaf 1 vermelde controle worden bepaald in een overeenkomst die het agentschap Opgroeien regie en de financiële instelling afsluiten.

  §5. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt het resultaat van de controle terug aan de uitbetalingsactor.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top