Artikel 173septies van de Algemene kinderbijslagwet

    Voor de toepassing van deze wet gelden de definities van de arbeidstijdgegevens zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiƫring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 142 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "samengeordende wetten" vervangen door het woord "wet".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top