Artikel 174 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Om de drie jaar, brengt de regering aan de Kamers verslag uit over de uitvoering van deze wet.

Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940,heeft eenvoudig de nummering van het artikel gewijzigd.
 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top