Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 19 van de Algemene kinderbijslagwet

  De vrije kinderbijslagfondsen worden bij koninklijk besluit toegelaten.

  De aanvraag om toelating wordt gericht tot de Minister bevoegd voor Sociale Zaken; zij gaat vergezeld van de statuten en reglementen van het vrije kinderbijslagfonds, alsmede van de lijst der aangesloten werkgevers en sociale verzekeringsfondsen, alles in dubbel exemplaar.

  Tegenover de naam van iedere aangesloten werkgever staat het aantal van de door hem gebezigde arbeidende personen en tegenover de naam van ieder aangesloten sociaal verzekeringsfonds, het aantal zelfstandigen dat bij dit fonds is aangesloten.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 18 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "compensatiekassen voor gezinsvergoedingen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen";

  2° in het tweede lid, worden de woorden "der kas" vervangen door de woorden "van het vrije kinderbijslagfonds" en worden de woorden "en sociale verzekeringsfondsen" ingevoegd tussen de woorden "der aangesloten werkgevers" en de woorden ", alles in dubbel exemplaar";

  3° het derde lid wordt aangevuld met de woorden "en tegenover de naam van ieder aangesloten sociaal verzekeringsfonds, het aantal zelfstandigen dat bij dit fonds is aangesloten".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top