Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 van de Algemene kinderbijslagwet

  Voor de toepassing van artikel 1/1, 1° dient te worden verstaan als persoon die personeel tewerkstelt krachtens een arbeidsovereenkomst:

  1° de werkgever die onderworpen is aan de regeling van de sociale zekerheid voor werknemers;

  2° (opgeheven)

  3° de werkgever die onderworpen is aan de regeling van de sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 7 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden " artikel 1 " vervangen door de woorden "artikel 1/1, 1°".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top