Artikel 2 van de Algemene kinderbijslagwet

Voor de toepassing van artikel 1/1, 1° dient te worden verstaan als persoon die personeel tewerkstelt krachtens een arbeidsovereenkomst:

1° de werkgever die onderworpen is aan de regeling van de sociale zekerheid voor werknemers;

2° (opgeheven)

3° de werkgever die onderworpen is aan de regeling van de sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij.

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 7 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden " artikel 1 " vervangen door de woorden "artikel 1/1, 1°".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top