Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 3 van de Algemene kinderbijslagwet

  Zijn voor het geheel van hun personeel aan deze wet onderworpen:

  1° de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten;

  2° de openbare instellingen, waaronder begrepen zijn de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, alsook de Universitaire Instelling Antwerpen en het Universitair Centrum Limburg alsook HR Rail;

  3° de werkgevers bedoeld bij artikel 32, eerste lid.

  De gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (ocmw), de provincies, de verenigingen van gemeenten of de ocmw-verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 zijn eveneens aan deze wet onderworpen voor de personen die een met een wedde bezoldigd, uitvoerend politiek mandaat uitoefenen en hun vervangers bedoeld in artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid.

  De naamloze vennootschap van privaatrecht Brussels International Airport Company alsook zijn rechtsopvolgers zijn eveneens aan deze wet onderworpen voor de personeelsleden bedoeld bij artikel 1,15° van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 8 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het art. 3 telkens het woord "wetten" vervangen door het woord "wet".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top