Artikel 30 van de Algemene kinderbijslagwet

 

De besluiten van toelating of van intrekking der toelating, alsmede die welke aan de statuten toegebrachte wijzigingen goedkeuren worden in de "Moniteur belge" opgenomen.

In geval van wijziging aan de statuten, worden de gewijzigde bepalingen onder vorm van bijlagen in de "Moniteur belge" bekendgemaakt.

Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940,heeft eenvoudig de nummering gewijzigd van het artikel.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top