Artikel 50bis van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De maandelijkse kinderbijslag waarop de wees bedoeld in artikel 56bis, § 1, gerechtigd is, bedraagt 262, 84 EUR. (1)

  (1) Bij toepassing van artikel 76bis is het bedrag gekoppeld aan het aldaar toepasselijke spilindexcijfer.

  Het K.B. van 11.12.2001, art. 14 (B.S. 22.12.2001), van kracht vanaf 01.01.2002,heeft het in frank uitgedrukte bedrag ("5.198 frank"), vervangen door het volgende in euro uitgedrukte bedrag: "262,84 EUR".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top