Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 72 van de Algemene kinderbijslagwet

    In geen geval, mag de betaling der gezinsvergoedingen toekomende aan een persoon tewerkgesteld door een aangesloten werkgever, door de kinderbijslagfondsen en FAMIFED afhankelijk gemaakt worden van het vervullen, door laatstgenoemde, van de verplichtingen welke hem bij deze wet worden opgelegd.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 76 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "compensatiekassen" vervangen door de woorden " kinderbijslagfondsen" en de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top