Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 73 van de Algemene kinderbijslagwet

  De kinderbijslagfondsen, FAMIFED en, in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 18bis, de werkgevers die de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie verlenen, mogen geen inhoudingen op die prestaties verrichten behalve :

  1° om redenen aangegeven in artikel 6, § 2, eventueel gewijzigd krachtens artikel 6, § 4, en onder de voorwaarden vastgesteld bij artikel 6, § 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

  2° met toepassing van artikel 24, vierde lid.

  De kinderbijslagfondsen, FAMIFED en de werkgevers die inhoudingen verrichten buiten de bij wet voorziene gevallen, dienen de inhoudingen vermeerderd met 10 % terug te betalen aan de begunstigden.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 77 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 73 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid wordt het woord "compensatiekassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED";

  2° in het tweede lid wordt het woord "compensatiekassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen", het woord "werknemers" vervangen door het woord " begunstigden", en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top