Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1253 van 30 september 1991 - Het niet meer leerplichtige kind dat experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt - KB van 11 juni 1991 tot wijziging van KB van 30 december 1975 tot vaststelling v...

   

  Het hogervermelde koninklijk besluit van 11 juni 1991 wijzigt op twee punten het recht op kinderbijslag voor het niet meer leerplichtige kind dat experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt.

  In de eerste plaats verwijst artikel 1bis niet langer naar een welbepaald schooljaar. Dit betekent dat het recht op kinderbijslag voor deze jongeren niet meer afhankelijk is van jaarlijkse verlenging.

  In de tweede plaats verwerven zij voortaan het recht om een winstgevende activiteit uit te oefenen of een eruit voortvloeiende sociale uitkering te genieten op voorwaarde evenwel dat het maandelijks brutoloon of de eruit voortvloeiende sociale uitkering niet meer bedraagt dan 6.780 BEF (aan spilindex 127, basis 1981 = 100), (...).

  Dit koninklijk besluit heeft uitwerking vanaf 1 september 1990. De reeds uitgevoerde betalingsverrichtingen behoeven echter niet te worden herzien.

  Top