Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1390 van 27 mei 2013 - Vonnissen en arresten die aan de Rijksdienst ter kennis gebracht worden - Opvolgen van het advies van de Rijksdienst om hoger beroep aan te tekenen - Richtlijnen

  De Rijksdienst volgt de rechtspraak over dossiers waarin de kinderbijslagfondsen partij zijn, systematisch op en analyseert elke uitspraak met het oog op het adequaat adviseren van de kinderbijslagfondsen in de verdediging van de belangen van de regeling en om te komen tot een uniforme toepassing van de reglementering (zie CO nr. 915 van 25 juli 1972, nr. 1112 van 11 juli 1983 en nr. 1215 van 26 juni 1989).

  Om deze doelstelling maximaal te realiseren, dient de volgende procedure in acht te worden genomen.

  1. De kinderbijslagfondsen zenden aan de Juridische Afdeling van de Rijksdienst een afschrift van alle vonnissen en arresten in zaken waarin zij partij zijn voor de rechtsmachten in arbeidszaken. Dit dient te gebeuren onmiddellijk nadat het fonds in kennis werd gesteld van de gerechtelijke uitspraak en kan per fax of per e-mail.

  2. De Juridische Afdeling doet ten aanzien van de kinderbijslagfondsen een systematische ontvangstmelding van het betreffende vonnis of arrest.

  3. Vervolgens onderzoekt de Juridische Afdeling het betreffende vonnis of arrest op juridisch-technisch vlak, zich steunend op de beschikbare feitelijke elementen die erin voorkomen.

  3.1. Als de Juridische Afdeling van oordeel is dat er tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep, respectievelijk een voorziening in cassatie moet worden ingesteld, brengt het dit advies in kwestie onverwijld ter kennis van het fonds.

  3.2. Als de Juridische Afdeling binnen de beroepstermijn niet reageert, mag het fonds ervan uitgaan dat de Juridische Afdeling adviseert om vanuit juridisch-technisch standpunt in het betreffende vonnis of arrest te berusten en dient het over te gaan tot de uitvoering ervan.

  4. Het fonds dient het passende gevolg te geven aan elk advies van de Rijksdienst om in hoger beroep te gaan of een voorziening in cassatie in te stellen.

  4.1. Ingeval geadviseerd wordt om in hoger beroep te gaan, moet het fonds aan de Rijksdienst laten weten op welke wijze het hieraan gevolg heeft gegeven. Dit dient te gebeuren door het overmaken van het neergelegde verzoekschrift.

  4.2. Ingeval geadviseerd wordt om een voorziening in cassatie in te stellen, moet het fonds het gehele dossier aan de Rijksdienst overmaken. Vervolgens wint de Juridische Afdeling advies in bij een cassatieadvocaat over de kansen van de betreffende cassatieprocedure. Na een positief advies van de advocaat, geeft de Rijksdienst hem de opdracht om de voorziening in te stellen. De Juridische Afdeling volgt het ganse verloop van de cassatieprocedure op. Ze stelt het kinderbijslagfonds onverwijld in kennis van het uitgesproken arrest en stuurt het volledige dossier voor het nodige gevolg terug aan het bevoegde fonds.

  De correcte uitvoering van de vonnissen en arresten zal trouwens vanaf de evaluatie 2014 in samenhang met de administratieve controle steekproefsgewijze worden geverifieerd.

  De instructies gegeven bij deze omzendbrief zijn van toepassing vanaf de datum van zijn bekendmaking.

  Top