Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1392 van 16 september 2013 - Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen - Wijzigingen aan de maandelijkse en de jaarlijkse leeftijdsbijslag

  1. Inleiding

  Op 1 juli 2013 werd de Rijksdienst in kennis gesteld van de ontwerpteksten m.b.t. de wijzigingen aan de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdsbijslag. Deze wijzigingen werden inmiddels opgenomen in de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2013 - Editie 2. - Hoofdstuk 11 - artikelen 26 tot 29.

  Om de kinderbijslaginstellingen in staat te stellen onmiddellijk de nodige schikkingen te kunnen nemen voor de correcte en tijdige uitvoering van deze maatregelen heeft de Rijksdienst deze ontwerpteksten, aangevuld met de nodige preciseringen voor de toepassing in de praktijk al op 4 juli 2013 per e-mail aan de kinderbijslaginstellingen bezorgd.

  Deze omzendbrief heeft als doel de gegeven richtlijnen te bevestigen.

  2. Praktische uitvoering

  2.1. Jaarlijkse leeftijdsbijslagen

  Kinderen die recht hebben op kinderbijslag voor de maand juli ontvangen op dit ogenblik een jaarlijkse leeftijdstoeslag, gewoonlijk schoolpremie genoemd. Het bedrag van die toeslag staat helemaal los van de socio-professionele situatie van de rechthebbende en de bijslagtrekkende.

  De bedragen van deze jaarlijkse leeftijdsbijslag worden verlaagd in 2013 en nog eens vanaf 2014, voor kinderen die geen toeslag (sociale toeslag artikel 42bis KBW of artikel 50ter KBW, eenoudertoeslag in de zin van artikel 41KBW of toeslag voor kinderen met een aandoening in de zin van artikel 47 KBW) of verhoogde wezenbijslag in de zin van artikel 50bis KBW effectief ontvangen, rekening houdende met artikel 48 KBW, en wel als volgt:

  Voor 2013

  Kinderen van 0 tot en met 5 jaar 22 EUR
  Kinderen van 6 tot en met 11 jaar 50 EUR
  Kinderen van 12 tot en met 17 jaar 70 EUR
  Kinderen van 18 tot en met 24 jaar 95 EUR

  Vanaf 2014

  Kinderen van 0 tot en met 5 jaar

  20 EUR
  Kinderen van 6 tot en met 11 jaar 43 EUR
  Kinderen van 12 tot en met 17 jaar 60 EUR
  Kinderen van 18 tot en met 24 jaar 80 EUR

  Voor de kinderen voor wie wel een toeslag (sociale toeslag artikel 42bis KBW of artikel 50ter KBW, eenoudertoeslag in de zin van artikel 41KBW of toeslag voor kinderen met een aandoening in de zin van artikel 47 KBW) of verhoogde wezenbijslag in de zin van artikel 50bis KBW wordt betaald, blijven de vroegere bedragen behouden, nl:

  Kinderen van 0 tot en met 5 jaar 27,60 EUR
  Kinderen van 6 tot en met 11 jaar 58,59 EUR
  Kinderen van 12 tot en met 17 jaar 82,02 EUR
  Kinderen van 18 tot en met 24 jaar 110,42 EUR

  Voorbeelden

  1. Een bijslagtrekkende met recht op eenoudertoeslag gaat samenwonen op 15 juni 2013, maar door de trimestrialisering kan de eenoudertoeslag worden betaald tot 30 september 2013: recht op de volledige jaarlijkse leeftijdsbijslag in 2013.

  2. De rechthebbende overlijdt op 1 juli 2013 en de verhoogde wezenbijslag kan worden betaald vanaf 1 augustus 2013: verlaagde jaarlijkse leeftijdsbijslag in 2013.

  3. De eerste erkenning van de aandoening van het kind gaat in op 1 juli 2013, zodat de bijkomende bijslag in de zin van artikel 47 KBW vanaf augustus kan worden betaald: verlaagde jaarlijkse leeftijdsbijslag in 2013.

  Motivering

  Voor de toekenning van het gewijzigd bedrag ingevolge de nieuwe bedragen van de jaarlijkse leeftijdsbijslag dient geen bijzondere kennisgeving aan de sociaal verzekerde te worden verzonden.

  Inwerkingtreding

  Deze maatregelen treden in werking met ingang van 30 juni 2013.

  2. 2. Maandelijkse leeftijdsbijslagen

  Zoals bekend is bij de hervorming van de leeftijdsbijslag (koninklijk besluit van 10 december 1996, van kracht geworden op 1 januari 1997) waarbij de leeftijdsbijslag voor kinderen van rang 1 zonder recht op een toeslag of verhoogde wezenbijslag werd gehalveerd, een systeem van verworven rechten ingevoerd om de rechten te vrijwaren van kinderen die op dat moment die leeftijdsbijslagen al ontvingen en van de kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996. Deze verworven rechten worden opgeheven, behalve voor de rechtgevenden geboren vóór 1 juli 1966.

  Hierna volgen de nieuwe bedragen vanaf augustus 2013 (betaling in september)

  • De kinderen in kwestie van rang 1 die geboren zijn tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990 ontvangen vanaf augustus (betaling in september) een leeftijdsbijslag van 27,60 EUR (in plaats van 33,69 EUR).
  • De kinderen van rang 2 die naar rang 1 opgeschoven zijn ter vervanging van een 'beschermd' kind van rang 1, ontvangen vanaf augustus (betaling in september) een leeftijdsbijslag van 23,95 EUR van 12 tot 17 jaar in plaats van 31,36 EUR en een leeftijdsbijslag van 27,60 EUR vanaf 18 jaar in plaats van 33,69 EUR.
  • De gehandicapten die geboren zijn vóór 1 juli 1966 met eerste rang die geen supplement voor eenoudergezinnen ontvangen, krijgen verder 52,89 EUR: geen wijzigingen.

  Motivering

  Voor de toekenning van het gewijzigd bedrag ingevolge de nieuwe bedragen van de maandelijkse leeftijdsbijslag dient geen bijzondere kennisgeving aan de sociaal verzekerde te worden verzonden.

  Inwerkingtreding

  Deze maatregelen treden in werking met ingang van 31 juli 2013.

  3. Demografische statistiek en financiële aangifte

  Als gevolg van deze maatregelen wordt de demografische statistiek aangepast (zie bijlage). De financiële aangifte blijft ongewijzigd.

  Top