Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1398 van 8 september 2014 - Onderrichtingen voor de kinderbijslagfondsen inzake de financiële rapportering en de boekhoudkundige verwerking van de kinderbijslagverrichtingen uitgevoerd voor rekening van de deelentiteiten

  1. Inleiding

  Vanaf 1 februari 2015 komen de gezinsbijslagen niet langer ten laste van het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid maar worden ze gedragen door de vanaf die datum bevoegde deelentiteiten. In die optiek is het onontbeerlijk dat de kinderbijslagfondsen de verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslagen op de financiële aangifte niet alleen vermelden volgens het toegepaste kinderbijslagbarema, maar ook volgens de aanrekening aan de bevoegde deelentiteit. De aanrekening aan de bevoegde deelentiteit gebeurt op basis van de regiocode die aan elk rechtgevend kind werd toegekend.

  Zodoende zullen de kinderbijslagfondsen vanaf die datum maandelijks per deelentiteit een aparte financiële aangifte invullen. In de boekhouding zullen de voor rekening van elke deelentiteit uitgevoerde kinderbijslagverrichtingen afzonderlijk worden geregistreerd.

  2. De financiële rapportering

  2.1 Aanvraag om (aanvullende) voorschotten

  Zoals voorheen vragen de kinderbijslagfondsen aan FAMIFED (aanvullende) voorschotten voor het betalen van de gezinsbijslagen. Teneinde FAMIFED toe te laten de deelentiteiten een inzicht te geven in de financiering van de betalingsverrichtingen, moeten de kinderbijslagfondsen voortaan de voor de uitbetaling van de kinderbijslag aangevraagde voorschotten per deelentiteit opsplitsen. FAMIFED zal de totaliteit van de voor de verschillende deelentiteiten gevraagde voorschotten storten op de financiële rekening(en) van de kinderbijslagfondsen.

  2.2 De financiële aangifte

  Voor de aanrekening van de verschuldigde en niet- verschuldigde kinderbijslagen aan de deelentiteiten moeten de kinderbijslagfondsen deze maandelijks per deelentiteit volgens het bijgevoegde model aan Famifed aangegeven. Zodoende zullen de kinderbijslagfondsen maandelijks een financiële aangifte moeten invullen met betrekking tot respectievelijk de voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap (VL), de COCOM (BR), het Waals Gewest (WA) en de Duitstalige Gemeenschap (DU) betaalde gezinsbijslagen. De verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslagen worden opgesplitst in functie van enerzijds de toegepaste kinderbijslagschaal en anderzijds in functie van de desbetreffende financiële stromen. Teneinde de transparantie van de aan de deelentiteiten aangerekende gezinsbijslagen te waarborgen moeten de kinderbijslagfondsen, op basis van de aan elk kind toegekende unieke regiocode, per uitgevoerde gezamelijke betaling een bestand of lijst aanmaken met het volledig detail van de aan per deelentiteit aangerekende gezinsbijslagen. De kinderbijslagfondsen maken per deelentiteit tevens een bestand of lijst aan met het detail op niveau van het kind van:

  • de in de maand uitgevoerde inhoudingen ter aanzuivering van ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag;

  • de in de maand vastgestelde ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen (= nieuwe debiteuren);

  • de annuleringen van (vroeger) vastgestelde ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen;

  • de niet meer terug uit te keren teruggekomen betaalorders;

  • de regularisaties van gezinsbijslagen tussen deelentiteiten en/of kinderbijslagbarema's.

  Daarnaast zullen de kinderbijslagfondsen zoals voorheen aan FAMIFED trimestrieel gegevens verstrekken over de tijdens het kwartaal vastgestelde en teruggevorderde ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslagen en over de financieringswijze van deze ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslag. Aangezien alle ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen overeenkomstig art. 91 AKBW voorlopig of definitief worden gedekt door het reservefonds van de kinderbijslagfondsen, worden deze gegevens niet per deelentiteit opgesplitst. De kinderbijslagfondsen moeten elk kwartaal aan FAMIFED ook een globaal overzicht geven van de tijdens dat kwartaal vastgestelde en teruggevorderde frauduleuze toegekende gezinsbijslagen. Dit overzicht moet zoals het trimestrieel overzicht inzake de tenonrechte uitgekeerde gezinsbijslagen niet worden opgesplitst per de elentiteit. Tenslotte wordt aangestipt dat FAMIFED aan de kinderbijslagfondsen de uitgiftekosten gemaakt voor de uitbetaling van de gezinsbijslagen op basis van art. 14,1° van KB van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen terugstort. Deze uitgiftekosten worden door de kinderbijslagfondsen voortaan vermeld op de financiële aangifte inzake de administratiekosten.

  3. De boekhoudkundige verwerking van de voor rekening van de deelentiteiten betaalde kinderbijslagen.

  Op basis van de nieuwe financiële rapportering worden er voor de verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslagen per deelentiteit aparte boekhoudrekeningen voorzien. Deze worden hierna toegelicht.

  3.1. De verschuldigde gezinsbijslag

  De verschuldigde gezinsbijslag wordt volgens de volgende financiële stromen opgesplitst:

  3.1.1. De toegekende rechten

  De toegekende rechten op gezinsbijslag betreffen de rechten waarvoor alle voorwaarden voor toekenning vervuld zijn evenals de uitgevoerde provivisionele betalingen. Deze uitgeoefende rechten geven dan aanleiding tot de volgende financiële stromen:

  • de betaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende;
  • de gedeeltelijke of volledige inhouding van de gezinsbijslag ter aanzuivering van de debiteuren van het kinderbijslagfonds of deze van een ander kinderbijslagfonds.

  De ingehouden gezinsbijslag komt in het eerste geval in mindering van de openstaande schuld van deze bijslagtrekkende in zijn eigen boekhouding of wordt doorgestort naar het ander kinderbijslagfonds dat het ontvangen bedrag in mindering brengt van de openstaande schuld van de bijslagtrekkende in zijn boekhouding.

  3.1.2. De vernietigingen van debiteuren

  Het betreft de annuleringen van ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslag die voorheen reeds als niet-verschuldigde bijslag werd aangegeven omdat alsnog het recht op kinderbijslag kan worden vastgesteld omdat bv. de bijslagtrekkende alsnog het formulier P19 of P7 aan het kinderbijslagfonds heeft bezorgd.

  3.1.3. Regularisaties

  Het betreft correcties die verplicht te boeken zijn om in functie van de vastgelegde aanknopingsfactoren de correcte aanrekening van de gezinsbijslagen aan de verschillende deelentiteiten te bewerkstelligen en/of om in functie van de toegepaste kinderbijslagbarema's een juiste statistische opsplitsing van de verschuldigde gezinsbijslagen te bekomen. Hierna (cf. rubriek 3.3) wordt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geïllustreerd hoe vanaf 1 februari 2015 de regularisatie van kinderbijslagen tussen verschillende deelentiteiten boekhoudkundig moeten worden verwerkt en op de financiële aangifte moet worden vermeld.

  Teneinde een aparte boekhoudkundige registratie van de verschuldigde gezinsbijslagen per deelentiteit te waarborgen werd aan de bestaande boekhoudrekeningen een cijfer toegevoegd: 1 voor de Vlaamse Gemeenschap (VL), 2 voor de COCOM (BR), 3 voor het Waals Gewest (WA) en 4 voor de Duitstalige Gemeenschap (DU). Hierna volgt een overzicht van de verschillende boekhoudrekeningen voor de verschuldigde gezinsbijslag.

  HUIDIGE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA NIEUWE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA
  VANAF 01/02/2015
  460 Verschuldigde gezinsbijslagen 460 Verschuldigde gezinsbijslagen
    46011 Gewone bedragen - art. 40   460111 Gewone bedragen - art. 40 VL
          460112 Gewone bedragen - art. 40 BR
          460113 Gewone bedragen - art. 40 WA
          460114 Gewone bedragen - art. 40 DU
             
    46021 Supplement - art. 42bis   460211 Supplement - art. 42bis VL
          460212 Supplement - art. 42bis BR
          460213 Supplement - art. 42bis WA
          460214 Supplement - art. 42bis DU
             
    46022 Supplement - art. 50ter   460221 Supplement - art. 50ter VL
          460222 Supplement - art. 50ter BR
          460223 Supplement - art. 50ter WA
          460224 Supplement - art. 50ter DU
             
    46023 Supplement - art. 47   460231 Supplement - art. 47 VL
          460232 Supplement - art. 47 BR
          460233 Supplement - art. 47 WA
          460234 Supplement - art. 47 DU
             
    46025 Supplement - art. 41   460251 Supplement - art. 41 VL
          460252 Supplement - art. 41 BR
          460253 Supplement - art. 41 WA
          460254 Supplement - art. 41 DU
             
    46031 Verschilbetalingen met het buitenland   460311 Verschilbetalingen VL
          460312 Verschilbetalingen BR
          460313 Verschilbetalingen WA
          460314 Verschilbetalingen DU
             
    46041 Verhoogde bedragen - art. 50bis   460411 Verhoogde bedragen - art. 50bis VL
          460412 Verhoogde bedragen - art. 50bis BR
          460413 Verhoogde bedragen - art. 50bis WA
          460414 Verhoogde bedragen - art. 50bis DU
             
    46051 Leeftijdsbijslag   460511 Leeftijdsbijslag VL
          460512 Leeftijdsbijslag BR
          460513 Leeftijdsbijslag WA
          460514 Leeftijdsbijslag DU
             
    46052 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter   460521 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter VL
          460522 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter BR
          460523 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter WA
          460524 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter DU
             
    46061 Kraamgeld   460611 Kraamgeld VL
          460612 Kraamgeld BR
          460613 Kraamgeld WA
          460614 Kraamgeld DU
             
    46062 Adoptiepremie   460621 Adoptiepremie VL
          460622 Adoptiepremie BR
          460623 Adoptiepremie WA
          460624 Adoptiepremie DU
             
    46071 Forfaitaire bijslag - art. 70ter   460711 Forfaitaire bijslag - art. 70ter VL
          460712 Forfaitaire bijslag - art. 70ter BR
          460713 Forfaitaire bijslag - art. 70ter WA
          460714 Forfaitaire bijslag - art. 70ter DU
             

  3.2. De niet-verschuldigde gezinsbijslag

  De niet-verschuldigde gezinsbijslag wordt volgens de volgende financiële stromen opgesplitst:

  3.2.1. Nieuwe debiteuren

  Het betreft gezinsbijslagen die ten onrechte betaald werden en teruggevorderd moeten worden.

  In beginsel wordt een nieuw debet geboekt op het moment dat het debet vastgesteld wordt. Het volstaat evenwel dat het nieuw debet onmiddellijk bij vaststelling geregistreerd wordt in de kinderbijslagapplicatie, waaruit onveranderlijk minstens maandelijks een rapportering van de te boeken nieuwe debetten voortvloeit. Het nieuwe debet moet in dezelfde maand in de boekhouding opgenomen worden als dat van de registratie in de kinderbijslagapplicatie. De aanrekening van de ten onrechte uitgekeerde bijslag aan de deelentiteit gebeurt in functie van de aanknopingsfactoren van de maand waarop de ten onrecht ui tgekeerde gezinsbijslag betrekking heeft. Zodoende vloeit de ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslag steeds terug naar de deelentiteit waaraan de verschuldigde gezinsbijslag werd aangerekend.

  3.2.2. Teruggekomen betalingsorders die niet opnieuw moeten worden uitgekeerd

  Het betreft de betalingsorders die onbetaald teruggekomen zijn en waarvan na onderzoek gebleken is dat ze niet meer opnieuw betaald dienen te worden (verjaring, geen recht,...).

  Door de opname in de niet-verschuldigde gezinsbijslag worden deze bedragen - die oorspronkelijk als toegekende rechten in de verschuldigde gezinsbijslag opgenomen werden - teruggestort aan FAMIFED en aldus aan de deelentiteit teruggestort aan wie oorspronkelijk de verschuldigde gezinsbijslag werd a angerekend.

  3.2.3. Regularisaties

  Het betreft correcties die verplicht te boeken zijn om in functie van de vastgelegde aanknopingsfactoren de correcte aanrekening van de gezinsbijslagen aan de verschillende deelentiteiten te bewerkstelligen en/of om in functie van de toegepaste kinderbijslagbarema's een juiste statistische opsplitsing van de niet-verschuldigde gezinsbijslagen te bekomen. Hierna (cf. rubriek 3.3) wordt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geïllustreerd hoe vanaf 1 februari 2015 de regularisatie van kinderbijslagen tussen verschillende deelentiteiten boekhoudkundig moet worden verwerkt en op de financiële aangifte moet worden vermeld.

  Teneinde een aparte boekhoudkundige registratie van de niet-verschuldigde gezinsbijslagen per deelentiteit te waarborgen werd aan de bestaande boekhoudrekeningen een cijfer toegevoegd: 1 voor de Vlaamse Gemeenschap (VL), 2 voor de COCOM (BR), 3 voor het Waals Gewest (WA) en 4 voor de Duitstalige Gemeenschap (DU).

  Hierna volgt een overzicht van de verschillende boekhoudrekeningen voor de niet-verschuldigde gezinsbijslag.

  Voor de niet-verschuldigde gezinsbijslag zijn de volgende rekeningen voorzien:

  HUIDIGE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA NIEUWE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA
  VANAF 01/02/2015
  463 Niet-verschuldigde gezinsbijslagen 463 Niet-Verschuldigde gezinsbijslagen
    46311 Gewone bedragen - art. 40   463111 Gewone bedragen - art. 40 VL
          463112 Gewone bedragen - art. 40 BR
          463113 Gewone bedragen - art. 40 WA
          463114 Gewone bedragen - art. 40 DU
             
    46321 Supplement - art. 42bis   463211 Supplement - art. 42bis VL
          463212 Supplement - art. 42bis BR
          463213 Supplement - art. 42bis WA
          463214 Supplement - art. 42bis DU
             
    46322 Supplement - art. 50ter   463221 Supplement - art. 50ter VL
          463222 Supplement - art. 50ter BR
          463223 Supplement - art. 50ter WA
          463224 Supplement - art. 50ter DU
             
    46323 Supplement - art. 47   463231 Supplement - art. 47 VL
          463232 Supplement - art. 47 BR
          463233 Supplement - art. 47 WA
          463234 Supplement - art. 47 DU
             
    46325 Supplement - art. 41   463251 Supplement - art. 41 VL
          463252 Supplement - art. 41 BR
          463253 Supplement - art. 41 WA
          463254 Supplement - art. 41 DU
             
    46031 Verschilbetalingen met het buitenland   460311 Verschilbetalingen VL
          463312 Verschilbetalingen BR
          463313 Verschilbetalingen WA
          463314 Verschilbetalingen DU
             
    46341 Verhoogde bedragen - art. 50bis   463411 Verhoogde bedragen - art. 50bis VL
          463412 Verhoogde bedragen - art. 50bis BR
          463413 Verhoogde bedragen - art. 50bis WA
          463414 Verhoogde bedragen - art. 50bis DU
             
    46351 Leeftijdsbijslag   463511 Leeftijdsbijslag VL
          463512 Leeftijdsbijslag BR
          463513 Leeftijdsbijslag WA
          463514 Leeftijdsbijslag DU
             
    46352 Jaarlijkse leeftijdsbijslag   463521 Jaarlijkse leeftijdsbijslag VL
          463522 Jaarlijkse leeftijdsbijslag BR
          463523 Jaarlijkse leeftijdsbijslag WA
          463524 Jaarlijkse leeftijdsbijslag DU
             
    46361 Kraamgeld   463611 Kraamgeld VL
          463612 Kraamgeld BR
          463613 Kraamgeld WA
          463614 Kraamgeld DU
             
    46362 Adoptiepremie   463621 Adoptiepremie VL
          463622 Adoptiepremie BR
          463623 Adoptiepremie WA
          463624 Adoptiepremie DU
             
    46371 Forfaitaire bijslag - art. 70ter   463711 Forfaitaire bijslag - art. 70ter VL
          463712 Forfaitaire bijslag - art. 70ter BR
          463713 Forfaitaire bijslag - art. 70ter WA
          463714 Forfaitaire bijslag - art. 70ter DU
             

  3.3. Toelichting bij de boekhoudkundige verwerking van regularisaties van de gezinsbijslagen tussen de verschillende deelentiteiten

  Aan de hand van de volgende voorbeelden worden de te verrichten boekingen inz ake regularisaties tussen verschillende deelentiteiten en/of de verschillende kinderbijslagbarema's toegelicht.

  3.3.1. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot het regulariseren van de kinderbijslagslag tussen de deelentiteiten

  Situatie

  Het kind verhuist op 14 februari 2015 van VL naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100EUR; Supplement 42bis = 20 EUR en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan VL. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan VL.

  Boekingen

  Maart en April 2015

  460111 Gewone bedragen - art. 40 VL

  100

   
  460211 Supplement - art. 42bis VL  

  20

   
  460511 Leeftijdsbijslag VL  

  10

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  130

    Toekenning kinderbijslag met supplement 42bis    

  Mei 2015

  Regularisatie:

  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

  200

   
  460212 Supplement - art. 42bis BR  

  40

   
  460512 Leeftijdsbijslag BR  

  20

   
   

  à

       
  463111   Gewone bedragen - art. 40 VL  

  200

  463211   Supplement - art 42bis VL  

  40

  463511   Leeftijdsbijslag VL  

  20

    Regularisatie m.b.t. kinderbijslag maart en april 2015    
  Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag VL
    Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens barema    
  460111 Gewone bedragen - art. 40 VL 100 100
  460211 Supplement - art 42bis VL 20 20
  460511 Leeftijdsbijslag VL 10 30
      130 130
      Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens financiële stromen    
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
    Ingehouden gezinsbijslag 0 0
    Vernietiging van debiteuren 0 0
    Regularisaties 0 0
    Diversen 0 0
      130 130
  Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
    Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
  460212 Supplement - art. 42bis BR 40
  460512 Leeftijdsbijslag BR 20
      260
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 260
    Diversen 0
      260
  Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag VL
    Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  463111 Gewone bedragen - art. 40 VL 200
  463211 Supplement - art. 42bis VL 40
  463511 Leeftijdsbijslag VL 20
      260
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 260
    Diversen 0
      260

  3.3.2 De herziening van het dossier geeft aanleiding tot het regulariseren van de kinderbijslagslag tussen de deelentiteiten en het opstellen van een debet

  Situatie

  Het kind verhuist op 14 februari 2015 van VL naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100 EUR; Supplement 42bis = 20e en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan VL. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan VL. Tevens blijkt uit het onderzoek van het dossier op 15 mei 2015 dat er voor de maand april 2015 geen recht op het supplement 42bis bestaat.

  Boekingen:

  Maart en april 2015

  460111 Gewone bedragen - art. 40 VL

  100

   
  460211 Supplement - art. 42bis VL  

  20

   
  460511 Leeftijdsbijslag VL  

  10

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  130

    Toekenning kinderbijslag met supplement 42 bis    

  Mei 2015

  Regularisatie:

  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

  200

   
  460212 Supplement - art. 42bis BR  

  20

   
  460512 Leeftijdsbijslag BR  

  20

   
  4011 Debiteuren B  

  20

   
   

  à

       
  463111   Gewone bedragen - art. 40 VL  

  200

  463211   Supplement - art. 42bis VL  

  40

  463511   Leeftijdsbijslag VL  

  20

    Regularisatie imputatie kinderbijslag maart en april 2015 en

  boeking van door de bijslagtrekkende ten onrechte ontvangen

  kinderbijslag

     
  Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag VL
      Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens barema    
  460111 Gewone bedragen - art. 40 VL 100 100
  460211 Supplement - art. 42bis VL 20 20
  460511 Leeftijdsbijslag VL 10 10
      Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens financiële stromen    
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
    Ingehouden gezinsbijslag 0 0
    Vernietiging van debiteuren 0 0
    Regularisaties 0 0
    Diversen 0 0
      130 130
  Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
  460212 Supplement - art. 42bis BR 20
  460512 Leeftijdsbijslag BR 20
      240
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 240
    Diversen 0
      240
  Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag VL
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  463111 Gewone bedragen - art. 40 VL 200
  463211 Supplement - art. 42bis VL 40
  463511 Leeftijdsbijslag VL 20
      260
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Nieuwe debiteuren 20
    Niet opnieuw uit te keren teruggekomen betalingen 0
    Regularisaties 240
    Diversen 0
      260

  3.3.3. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot het regulariseren van de kinderbijslagslag tussen de deelentiteiten, het opstellen van een debet en het doen van een inhouding op de kinderbijslag

  Situatie

  Het kind verhuist op 14 februari 2015 van VL naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100EUR; Supplement 42bis = 20e en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan VL. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan VL. Tevens blijkt uit het onderzoek van het dossier op 15 mei 2015 dat er voor de maand april geen recht op het supplement 42bis bestaat en er gebeurt een inhouding van 2 EUR op de in juni 2015 betaalde kinderbijslag.

  Boekingen:

  Maart en april 2015

  460111 Gewone bedragen - art. 40 VL

  100

   
  460211 Supplement - art. 42 bis VL  

  20

   
  460511 Leeftijdsbijslag VL  

  10

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  130

    Toekenning kinderbijslag met supplement 42bis    

  Mei 2015

  Regularisatie:

  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

  200

   
  460212 Supplement - art. 42bis BR  

  20

   
  460512 Leeftijdsbijslag BR  

  20

   
  4011 Debiteuren B  

  20

   
   

  à

       
  463111   Gewone bedragen - art. 40 VL  

  200

  463211   Supplement - art. 42bis VL  

  40

  463511   Leeftijdsbijslag VL  

  20

    Regularisatie imputatie kinderbijslag maart en april 2015 en

  boeking van door de bijslagtrekkende ten onrechte ontvangen

  kinderbijslag

     

  Juni 2015

  Toekenning kinderbijslag:

  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

  100

   
  460512 Leeftijdsbijslag BR  

  10

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  110

    Toekenning gewone kinderbijslag voor de maand mei    

  Inhouding kinderbijslag:

  4800 Rechtverkrijgenden  

  2

   
   

  à

       
  4011   Debiteuren B  

  2

    Inhouding van 2EUR ter aanzuivering debet    

  Betaling kinderbijslag:

  4800 Rechtverkrijgenden  

  108

   
   

  à

       
  5500   Bank: rekening-courant KB  

  108

    Betaling gewone kinderbijslag na inhouding van 2EUR op KB    
  Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag VL
      Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens barema    
  460111 Gewone bedragen - art. 40 VL 100 100
  460211 Supplement - art. 42bis VL 20 20
  460511 Leeftijdsbijslag VL 10 10
      130 130
  Uitgesplitst volgens financiële stromen    
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
    Ingehouden gezinsbijslag 0 0
    Vernietiging van debiteuren 0 0
    Regularisaties 0 0
    Diversen 0 0
      130 130
  Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
  460212 Supplement - art. 42bis BR 20
  460512 Leeftijdsbijslag BR 20
      240
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 240
    Diversen 0
      240
  Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag VL
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  463111 Gewone bedragen - art. 40 VL 200
  463211 Supplement - art. 42 VL 40
  463511 Leeftijdsbijslag VL 20
      260
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Nieuwe debiteuren 20
    Niet opnieuw uit te keren teruggekomen betalingen 0
    Regularisaties 240
    Diversen 0
      260
  Financiële aangifte juni 2015: Verschuldigde bijslag BR
      Juni 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 100
  460512 Leeftijdsbijslag BR 10
      110
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 108
    Ingehouden gezinsbijslag 2
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 0
    Diversen 0
      110

  3.3.4. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot een regularisatie tussen deelentiteiten en tot een bijkomende toekenning

  Situatie

  Het kind verhuist op 14 februari 2015 van WA naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100 EUR; Supplement 42bis = 20 EUR en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan WA. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan WA. Tevens blijkt uit het onderzoek van het dossier op 15 mei 2015 dat het kind voor de periode van oktober 2014 tot april 2015 recht heeft op het supplement art. 47 (in totaal 1400 EUR). Supplement van oktober 2014 tot februari 2015 -> WA van maart 2015 tot april 2015 -> BR

  Boekingen:

  Maart en april 2015

  460113 Gewone bedragen - art. 40 WA

  100

   
  460213 Supplement - art. 42bis WA  

  20

   
  460513 Leeftijdsbijslag WA  

  10

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  130

    Toekenning kinderbijslag met supplement 42bis

  en aanrekening aan WA

     

  Mei 2015

  Regularisatie WA -> BR en toekenning supplement art. 47:

  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

  200

   
  460212 Supplement - art. 42bis BR  

  40

   
  460512 Leeftijdsbijslag BR  

  20

   
  460232 Supplement - art. 47 BR  

  400

   
  460233 Supplement - art. 47 WA  

  1000

   
   

  à

       
  463113   Gewone bedragen - art. 40 WA  

  200

  463213   Supplement - art. 42bis WA  

  40

  463513   Leeftijdsbijslag WA  

  20

  4800   Rechtverkrijgenden  

  1400

    Regularisatie imputatie kinderbijslag maart en april 2015 en
  toekenning van 1400 EUR achterstal art. 47 waarvan 1000 EUR ten laste van WA en 400 EUR ten laste van BR
     
  Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag WA
      Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens barema    
  460113 Gewone bedragen - art. 40 WA 100 100
  460213 Supplement - art. 42bis WA 20 20
  460513 Leeftijdsbijslag WA 10 10
      130 130
      Maart 2015 April 2015
  Uitgesplitst volgens financiële stromen    
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
    Ingehouden gezinsbijslag 0 0
    Vernietiging van debiteuren 0 0
    Regularisaties 0 0
    Diversen 0 0
      130 130
  Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
  460212 Supplement - art. 42bis BR 40
  460232 Supplement - art. 47 BR 400
  460512 Leeftijdsbijslag BR 20
      660
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 400
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 260
    Diversen 0
      660
  Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag WA
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460313 Supplement - art. 47 WA 1000
      1000
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 1000
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 0
    Diversen 0
      1000
  Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag WA
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  463113 Gewone bedragen - art. 40 WA 200
  463213 Supplement - art. 42bis WA 40
  463213 Leeftijdsbijslag WA 20
      260
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Nieuwe debiteuren 0
    Niet opnieuw uit te keren teruggekomen betalingen 0
    Regularisaties 260
    Diversen 0
      260

  3.3.5. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot een bijkomende toekenning bij het voorafbetaalde kraamgeld en tot een regularisatie tussen twee deelentiteiten

  Situatie

  In maart 2015 gebeurt er een voorafbetaling van het kraamgeld (tweede rang) van 320 EUR aan de bijslagtrekkende die in WA woont. Het kind wordt op 30 april 2015 geboren en is gedomicilieerd in DU. Er wordt vastgesteld dat er recht was op 400 EUR (kraamgeld eerste rang) en het verschil (80 EUR) tussen de tweede en de eerste rang wordt in de loop van mei 2015 betaald ten laste van DU.

  Boekingen:

  Maart 2015

  460233 Kraamgeld WA

  320

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  320

    Toekenning kraamgeld tweede rang en aanrekening aan WA    

  Mei 2015

  Toekenning kraamgeld eerste rang:

  460234 Kraamgeld DU  

  80

   
   

  à

       
  4800   Rechtverkrijgenden  

  80

    Toekenning verschil tussen kraamgeld eerste en tweede rang    
  Financiële aangifte maart 2015: Verschuldigde bijslag WA
      Maart 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460233 Kraamgeld WA 320
      320
      Maart 2015
  Uitgesplitst volgens finaniële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 320
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging van debiteuren 0
    Regularisaties 0
    Diversen 0
      320
  Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag DU
      Mei 2015
  Uitgesplitst volgens barema  
  460234 Kraamgeld DU 80
      80
  Uitgesplitst volgens financiële stromen  
    Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 80
    Ingehouden gezinsbijslag 0
    Vernietiging debiteuren 0
    Regularisaties 0
    Diversen 0
      80
  Top