CO 1398 van 8 september 2014 - Onderrichtingen voor de kinderbijslagfondsen inzake de financiële rapportering en de boekhoudkundige verwerking van de kinderbijslagverrichtingen uitgevoerd voor rekening van de deelentiteiten

1. Inleiding

Vanaf 1 februari 2015 komen de gezinsbijslagen niet langer ten laste van het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid maar worden ze gedragen door de vanaf die datum bevoegde deelentiteiten. In die optiek is het onontbeerlijk dat de kinderbijslagfondsen de verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslagen op de financiële aangifte niet alleen vermelden volgens het toegepaste kinderbijslagbarema, maar ook volgens de aanrekening aan de bevoegde deelentiteit. De aanrekening aan de bevoegde deelentiteit gebeurt op basis van de regiocode die aan elk rechtgevend kind werd toegekend.

Zodoende zullen de kinderbijslagfondsen vanaf die datum maandelijks per deelentiteit een aparte financiële aangifte invullen. In de boekhouding zullen de voor rekening van elke deelentiteit uitgevoerde kinderbijslagverrichtingen afzonderlijk worden geregistreerd.

2. De financiële rapportering

2.1 Aanvraag om (aanvullende) voorschotten

Zoals voorheen vragen de kinderbijslagfondsen aan FAMIFED (aanvullende) voorschotten voor het betalen van de gezinsbijslagen. Teneinde FAMIFED toe te laten de deelentiteiten een inzicht te geven in de financiering van de betalingsverrichtingen, moeten de kinderbijslagfondsen voortaan de voor de uitbetaling van de kinderbijslag aangevraagde voorschotten per deelentiteit opsplitsen. FAMIFED zal de totaliteit van de voor de verschillende deelentiteiten gevraagde voorschotten storten op de financiële rekening(en) van de kinderbijslagfondsen.

2.2 De financiële aangifte

Voor de aanrekening van de verschuldigde en niet- verschuldigde kinderbijslagen aan de deelentiteiten moeten de kinderbijslagfondsen deze maandelijks per deelentiteit volgens het bijgevoegde model aan Famifed aangegeven. Zodoende zullen de kinderbijslagfondsen maandelijks een financiële aangifte moeten invullen met betrekking tot respectievelijk de voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap (VL), de COCOM (BR), het Waals Gewest (WA) en de Duitstalige Gemeenschap (DU) betaalde gezinsbijslagen. De verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslagen worden opgesplitst in functie van enerzijds de toegepaste kinderbijslagschaal en anderzijds in functie van de desbetreffende financiële stromen. Teneinde de transparantie van de aan de deelentiteiten aangerekende gezinsbijslagen te waarborgen moeten de kinderbijslagfondsen, op basis van de aan elk kind toegekende unieke regiocode, per uitgevoerde gezamelijke betaling een bestand of lijst aanmaken met het volledig detail van de aan per deelentiteit aangerekende gezinsbijslagen. De kinderbijslagfondsen maken per deelentiteit tevens een bestand of lijst aan met het detail op niveau van het kind van:

  • de in de maand uitgevoerde inhoudingen ter aanzuivering van ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag;

  • de in de maand vastgestelde ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen (= nieuwe debiteuren);

  • de annuleringen van (vroeger) vastgestelde ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen;

  • de niet meer terug uit te keren teruggekomen betaalorders;

  • de regularisaties van gezinsbijslagen tussen deelentiteiten en/of kinderbijslagbarema's.

Daarnaast zullen de kinderbijslagfondsen zoals voorheen aan FAMIFED trimestrieel gegevens verstrekken over de tijdens het kwartaal vastgestelde en teruggevorderde ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslagen en over de financieringswijze van deze ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslag. Aangezien alle ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen overeenkomstig art. 91 AKBW voorlopig of definitief worden gedekt door het reservefonds van de kinderbijslagfondsen, worden deze gegevens niet per deelentiteit opgesplitst. De kinderbijslagfondsen moeten elk kwartaal aan FAMIFED ook een globaal overzicht geven van de tijdens dat kwartaal vastgestelde en teruggevorderde frauduleuze toegekende gezinsbijslagen. Dit overzicht moet zoals het trimestrieel overzicht inzake de tenonrechte uitgekeerde gezinsbijslagen niet worden opgesplitst per de elentiteit. Tenslotte wordt aangestipt dat FAMIFED aan de kinderbijslagfondsen de uitgiftekosten gemaakt voor de uitbetaling van de gezinsbijslagen op basis van art. 14,1° van KB van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen terugstort. Deze uitgiftekosten worden door de kinderbijslagfondsen voortaan vermeld op de financiële aangifte inzake de administratiekosten.

3. De boekhoudkundige verwerking van de voor rekening van de deelentiteiten betaalde kinderbijslagen.

Op basis van de nieuwe financiële rapportering worden er voor de verschuldigde en niet-verschuldigde gezinsbijslagen per deelentiteit aparte boekhoudrekeningen voorzien. Deze worden hierna toegelicht.

3.1. De verschuldigde gezinsbijslag

De verschuldigde gezinsbijslag wordt volgens de volgende financiële stromen opgesplitst:

3.1.1. De toegekende rechten

De toegekende rechten op gezinsbijslag betreffen de rechten waarvoor alle voorwaarden voor toekenning vervuld zijn evenals de uitgevoerde provivisionele betalingen. Deze uitgeoefende rechten geven dan aanleiding tot de volgende financiële stromen:

  • de betaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende;
  • de gedeeltelijke of volledige inhouding van de gezinsbijslag ter aanzuivering van de debiteuren van het kinderbijslagfonds of deze van een ander kinderbijslagfonds.

De ingehouden gezinsbijslag komt in het eerste geval in mindering van de openstaande schuld van deze bijslagtrekkende in zijn eigen boekhouding of wordt doorgestort naar het ander kinderbijslagfonds dat het ontvangen bedrag in mindering brengt van de openstaande schuld van de bijslagtrekkende in zijn boekhouding.

3.1.2. De vernietigingen van debiteuren

Het betreft de annuleringen van ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslag die voorheen reeds als niet-verschuldigde bijslag werd aangegeven omdat alsnog het recht op kinderbijslag kan worden vastgesteld omdat bv. de bijslagtrekkende alsnog het formulier P19 of P7 aan het kinderbijslagfonds heeft bezorgd.

3.1.3. Regularisaties

Het betreft correcties die verplicht te boeken zijn om in functie van de vastgelegde aanknopingsfactoren de correcte aanrekening van de gezinsbijslagen aan de verschillende deelentiteiten te bewerkstelligen en/of om in functie van de toegepaste kinderbijslagbarema's een juiste statistische opsplitsing van de verschuldigde gezinsbijslagen te bekomen. Hierna (cf. rubriek 3.3) wordt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geïllustreerd hoe vanaf 1 februari 2015 de regularisatie van kinderbijslagen tussen verschillende deelentiteiten boekhoudkundig moeten worden verwerkt en op de financiële aangifte moet worden vermeld.

Teneinde een aparte boekhoudkundige registratie van de verschuldigde gezinsbijslagen per deelentiteit te waarborgen werd aan de bestaande boekhoudrekeningen een cijfer toegevoegd: 1 voor de Vlaamse Gemeenschap (VL), 2 voor de COCOM (BR), 3 voor het Waals Gewest (WA) en 4 voor de Duitstalige Gemeenschap (DU). Hierna volgt een overzicht van de verschillende boekhoudrekeningen voor de verschuldigde gezinsbijslag.

HUIDIGE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA NIEUWE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA
VANAF 01/02/2015
460 Verschuldigde gezinsbijslagen 460 Verschuldigde gezinsbijslagen
  46011 Gewone bedragen - art. 40   460111 Gewone bedragen - art. 40 VL
        460112 Gewone bedragen - art. 40 BR
        460113 Gewone bedragen - art. 40 WA
        460114 Gewone bedragen - art. 40 DU
           
  46021 Supplement - art. 42bis   460211 Supplement - art. 42bis VL
        460212 Supplement - art. 42bis BR
        460213 Supplement - art. 42bis WA
        460214 Supplement - art. 42bis DU
           
  46022 Supplement - art. 50ter   460221 Supplement - art. 50ter VL
        460222 Supplement - art. 50ter BR
        460223 Supplement - art. 50ter WA
        460224 Supplement - art. 50ter DU
           
  46023 Supplement - art. 47   460231 Supplement - art. 47 VL
        460232 Supplement - art. 47 BR
        460233 Supplement - art. 47 WA
        460234 Supplement - art. 47 DU
           
  46025 Supplement - art. 41   460251 Supplement - art. 41 VL
        460252 Supplement - art. 41 BR
        460253 Supplement - art. 41 WA
        460254 Supplement - art. 41 DU
           
  46031 Verschilbetalingen met het buitenland   460311 Verschilbetalingen VL
        460312 Verschilbetalingen BR
        460313 Verschilbetalingen WA
        460314 Verschilbetalingen DU
           
  46041 Verhoogde bedragen - art. 50bis   460411 Verhoogde bedragen - art. 50bis VL
        460412 Verhoogde bedragen - art. 50bis BR
        460413 Verhoogde bedragen - art. 50bis WA
        460414 Verhoogde bedragen - art. 50bis DU
           
  46051 Leeftijdsbijslag   460511 Leeftijdsbijslag VL
        460512 Leeftijdsbijslag BR
        460513 Leeftijdsbijslag WA
        460514 Leeftijdsbijslag DU
           
  46052 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter   460521 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter VL
        460522 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter BR
        460523 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter WA
        460524 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44ter DU
           
  46061 Kraamgeld   460611 Kraamgeld VL
        460612 Kraamgeld BR
        460613 Kraamgeld WA
        460614 Kraamgeld DU
           
  46062 Adoptiepremie   460621 Adoptiepremie VL
        460622 Adoptiepremie BR
        460623 Adoptiepremie WA
        460624 Adoptiepremie DU
           
  46071 Forfaitaire bijslag - art. 70ter   460711 Forfaitaire bijslag - art. 70ter VL
        460712 Forfaitaire bijslag - art. 70ter BR
        460713 Forfaitaire bijslag - art. 70ter WA
        460714 Forfaitaire bijslag - art. 70ter DU
           

3.2. De niet-verschuldigde gezinsbijslag

De niet-verschuldigde gezinsbijslag wordt volgens de volgende financiële stromen opgesplitst:

3.2.1. Nieuwe debiteuren

Het betreft gezinsbijslagen die ten onrechte betaald werden en teruggevorderd moeten worden.

In beginsel wordt een nieuw debet geboekt op het moment dat het debet vastgesteld wordt. Het volstaat evenwel dat het nieuw debet onmiddellijk bij vaststelling geregistreerd wordt in de kinderbijslagapplicatie, waaruit onveranderlijk minstens maandelijks een rapportering van de te boeken nieuwe debetten voortvloeit. Het nieuwe debet moet in dezelfde maand in de boekhouding opgenomen worden als dat van de registratie in de kinderbijslagapplicatie. De aanrekening van de ten onrechte uitgekeerde bijslag aan de deelentiteit gebeurt in functie van de aanknopingsfactoren van de maand waarop de ten onrecht ui tgekeerde gezinsbijslag betrekking heeft. Zodoende vloeit de ten onrechte uitgekeerde gezinsbijslag steeds terug naar de deelentiteit waaraan de verschuldigde gezinsbijslag werd aangerekend.

3.2.2. Teruggekomen betalingsorders die niet opnieuw moeten worden uitgekeerd

Het betreft de betalingsorders die onbetaald teruggekomen zijn en waarvan na onderzoek gebleken is dat ze niet meer opnieuw betaald dienen te worden (verjaring, geen recht,...).

Door de opname in de niet-verschuldigde gezinsbijslag worden deze bedragen - die oorspronkelijk als toegekende rechten in de verschuldigde gezinsbijslag opgenomen werden - teruggestort aan FAMIFED en aldus aan de deelentiteit teruggestort aan wie oorspronkelijk de verschuldigde gezinsbijslag werd a angerekend.

3.2.3. Regularisaties

Het betreft correcties die verplicht te boeken zijn om in functie van de vastgelegde aanknopingsfactoren de correcte aanrekening van de gezinsbijslagen aan de verschillende deelentiteiten te bewerkstelligen en/of om in functie van de toegepaste kinderbijslagbarema's een juiste statistische opsplitsing van de niet-verschuldigde gezinsbijslagen te bekomen. Hierna (cf. rubriek 3.3) wordt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geïllustreerd hoe vanaf 1 februari 2015 de regularisatie van kinderbijslagen tussen verschillende deelentiteiten boekhoudkundig moet worden verwerkt en op de financiële aangifte moet worden vermeld.

Teneinde een aparte boekhoudkundige registratie van de niet-verschuldigde gezinsbijslagen per deelentiteit te waarborgen werd aan de bestaande boekhoudrekeningen een cijfer toegevoegd: 1 voor de Vlaamse Gemeenschap (VL), 2 voor de COCOM (BR), 3 voor het Waals Gewest (WA) en 4 voor de Duitstalige Gemeenschap (DU).

Hierna volgt een overzicht van de verschillende boekhoudrekeningen voor de niet-verschuldigde gezinsbijslag.

Voor de niet-verschuldigde gezinsbijslag zijn de volgende rekeningen voorzien:

HUIDIGE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA NIEUWE OPSPLITSING VOLGENS BAREMA
VANAF 01/02/2015
463 Niet-verschuldigde gezinsbijslagen 463 Niet-Verschuldigde gezinsbijslagen
  46311 Gewone bedragen - art. 40   463111 Gewone bedragen - art. 40 VL
        463112 Gewone bedragen - art. 40 BR
        463113 Gewone bedragen - art. 40 WA
        463114 Gewone bedragen - art. 40 DU
           
  46321 Supplement - art. 42bis   463211 Supplement - art. 42bis VL
        463212 Supplement - art. 42bis BR
        463213 Supplement - art. 42bis WA
        463214 Supplement - art. 42bis DU
           
  46322 Supplement - art. 50ter   463221 Supplement - art. 50ter VL
        463222 Supplement - art. 50ter BR
        463223 Supplement - art. 50ter WA
        463224 Supplement - art. 50ter DU
           
  46323 Supplement - art. 47   463231 Supplement - art. 47 VL
        463232 Supplement - art. 47 BR
        463233 Supplement - art. 47 WA
        463234 Supplement - art. 47 DU
           
  46325 Supplement - art. 41   463251 Supplement - art. 41 VL
        463252 Supplement - art. 41 BR
        463253 Supplement - art. 41 WA
        463254 Supplement - art. 41 DU
           
  46031 Verschilbetalingen met het buitenland   460311 Verschilbetalingen VL
        463312 Verschilbetalingen BR
        463313 Verschilbetalingen WA
        463314 Verschilbetalingen DU
           
  46341 Verhoogde bedragen - art. 50bis   463411 Verhoogde bedragen - art. 50bis VL
        463412 Verhoogde bedragen - art. 50bis BR
        463413 Verhoogde bedragen - art. 50bis WA
        463414 Verhoogde bedragen - art. 50bis DU
           
  46351 Leeftijdsbijslag   463511 Leeftijdsbijslag VL
        463512 Leeftijdsbijslag BR
        463513 Leeftijdsbijslag WA
        463514 Leeftijdsbijslag DU
           
  46352 Jaarlijkse leeftijdsbijslag   463521 Jaarlijkse leeftijdsbijslag VL
        463522 Jaarlijkse leeftijdsbijslag BR
        463523 Jaarlijkse leeftijdsbijslag WA
        463524 Jaarlijkse leeftijdsbijslag DU
           
  46361 Kraamgeld   463611 Kraamgeld VL
        463612 Kraamgeld BR
        463613 Kraamgeld WA
        463614 Kraamgeld DU
           
  46362 Adoptiepremie   463621 Adoptiepremie VL
        463622 Adoptiepremie BR
        463623 Adoptiepremie WA
        463624 Adoptiepremie DU
           
  46371 Forfaitaire bijslag - art. 70ter   463711 Forfaitaire bijslag - art. 70ter VL
        463712 Forfaitaire bijslag - art. 70ter BR
        463713 Forfaitaire bijslag - art. 70ter WA
        463714 Forfaitaire bijslag - art. 70ter DU
           

3.3. Toelichting bij de boekhoudkundige verwerking van regularisaties van de gezinsbijslagen tussen de verschillende deelentiteiten

Aan de hand van de volgende voorbeelden worden de te verrichten boekingen inz ake regularisaties tussen verschillende deelentiteiten en/of de verschillende kinderbijslagbarema's toegelicht.

3.3.1. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot het regulariseren van de kinderbijslagslag tussen de deelentiteiten

Situatie

Het kind verhuist op 14 februari 2015 van VL naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100EUR; Supplement 42bis = 20 EUR en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan VL. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan VL.

Boekingen

Maart en April 2015

460111 Gewone bedragen - art. 40 VL

100

 
460211 Supplement - art. 42bis VL  

20

 
460511 Leeftijdsbijslag VL  

10

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

130

  Toekenning kinderbijslag met supplement 42bis    

Mei 2015

Regularisatie:

460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

200

 
460212 Supplement - art. 42bis BR  

40

 
460512 Leeftijdsbijslag BR  

20

 
 

à

     
463111   Gewone bedragen - art. 40 VL  

200

463211   Supplement - art 42bis VL  

40

463511   Leeftijdsbijslag VL  

20

  Regularisatie m.b.t. kinderbijslag maart en april 2015    
Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag VL
  Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens barema    
460111 Gewone bedragen - art. 40 VL 100 100
460211 Supplement - art 42bis VL 20 20
460511 Leeftijdsbijslag VL 10 30
    130 130
    Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens financiële stromen    
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
  Ingehouden gezinsbijslag 0 0
  Vernietiging van debiteuren 0 0
  Regularisaties 0 0
  Diversen 0 0
    130 130
Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
  Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
460212 Supplement - art. 42bis BR 40
460512 Leeftijdsbijslag BR 20
    260
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 260
  Diversen 0
    260
Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag VL
  Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
463111 Gewone bedragen - art. 40 VL 200
463211 Supplement - art. 42bis VL 40
463511 Leeftijdsbijslag VL 20
    260
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 260
  Diversen 0
    260

3.3.2 De herziening van het dossier geeft aanleiding tot het regulariseren van de kinderbijslagslag tussen de deelentiteiten en het opstellen van een debet

Situatie

Het kind verhuist op 14 februari 2015 van VL naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100 EUR; Supplement 42bis = 20e en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan VL. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan VL. Tevens blijkt uit het onderzoek van het dossier op 15 mei 2015 dat er voor de maand april 2015 geen recht op het supplement 42bis bestaat.

Boekingen:

Maart en april 2015

460111 Gewone bedragen - art. 40 VL

100

 
460211 Supplement - art. 42bis VL  

20

 
460511 Leeftijdsbijslag VL  

10

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

130

  Toekenning kinderbijslag met supplement 42 bis    

Mei 2015

Regularisatie:

460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

200

 
460212 Supplement - art. 42bis BR  

20

 
460512 Leeftijdsbijslag BR  

20

 
4011 Debiteuren B  

20

 
 

à

     
463111   Gewone bedragen - art. 40 VL  

200

463211   Supplement - art. 42bis VL  

40

463511   Leeftijdsbijslag VL  

20

  Regularisatie imputatie kinderbijslag maart en april 2015 en

boeking van door de bijslagtrekkende ten onrechte ontvangen

kinderbijslag

   
Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag VL
    Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens barema    
460111 Gewone bedragen - art. 40 VL 100 100
460211 Supplement - art. 42bis VL 20 20
460511 Leeftijdsbijslag VL 10 10
    Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens financiële stromen    
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
  Ingehouden gezinsbijslag 0 0
  Vernietiging van debiteuren 0 0
  Regularisaties 0 0
  Diversen 0 0
    130 130
Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
460212 Supplement - art. 42bis BR 20
460512 Leeftijdsbijslag BR 20
    240
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 240
  Diversen 0
    240
Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag VL
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
463111 Gewone bedragen - art. 40 VL 200
463211 Supplement - art. 42bis VL 40
463511 Leeftijdsbijslag VL 20
    260
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Nieuwe debiteuren 20
  Niet opnieuw uit te keren teruggekomen betalingen 0
  Regularisaties 240
  Diversen 0
    260

3.3.3. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot het regulariseren van de kinderbijslagslag tussen de deelentiteiten, het opstellen van een debet en het doen van een inhouding op de kinderbijslag

Situatie

Het kind verhuist op 14 februari 2015 van VL naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100EUR; Supplement 42bis = 20e en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan VL. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan VL. Tevens blijkt uit het onderzoek van het dossier op 15 mei 2015 dat er voor de maand april geen recht op het supplement 42bis bestaat en er gebeurt een inhouding van 2 EUR op de in juni 2015 betaalde kinderbijslag.

Boekingen:

Maart en april 2015

460111 Gewone bedragen - art. 40 VL

100

 
460211 Supplement - art. 42 bis VL  

20

 
460511 Leeftijdsbijslag VL  

10

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

130

  Toekenning kinderbijslag met supplement 42bis    

Mei 2015

Regularisatie:

460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

200

 
460212 Supplement - art. 42bis BR  

20

 
460512 Leeftijdsbijslag BR  

20

 
4011 Debiteuren B  

20

 
 

à

     
463111   Gewone bedragen - art. 40 VL  

200

463211   Supplement - art. 42bis VL  

40

463511   Leeftijdsbijslag VL  

20

  Regularisatie imputatie kinderbijslag maart en april 2015 en

boeking van door de bijslagtrekkende ten onrechte ontvangen

kinderbijslag

   

Juni 2015

Toekenning kinderbijslag:

460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

100

 
460512 Leeftijdsbijslag BR  

10

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

110

  Toekenning gewone kinderbijslag voor de maand mei    

Inhouding kinderbijslag:

4800 Rechtverkrijgenden  

2

 
 

à

     
4011   Debiteuren B  

2

  Inhouding van 2EUR ter aanzuivering debet    

Betaling kinderbijslag:

4800 Rechtverkrijgenden  

108

 
 

à

     
5500   Bank: rekening-courant KB  

108

  Betaling gewone kinderbijslag na inhouding van 2EUR op KB    
Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag VL
    Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens barema    
460111 Gewone bedragen - art. 40 VL 100 100
460211 Supplement - art. 42bis VL 20 20
460511 Leeftijdsbijslag VL 10 10
    130 130
Uitgesplitst volgens financiële stromen    
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
  Ingehouden gezinsbijslag 0 0
  Vernietiging van debiteuren 0 0
  Regularisaties 0 0
  Diversen 0 0
    130 130
Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
460212 Supplement - art. 42bis BR 20
460512 Leeftijdsbijslag BR 20
    240
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 0
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 240
  Diversen 0
    240
Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag VL
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
463111 Gewone bedragen - art. 40 VL 200
463211 Supplement - art. 42 VL 40
463511 Leeftijdsbijslag VL 20
    260
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Nieuwe debiteuren 20
  Niet opnieuw uit te keren teruggekomen betalingen 0
  Regularisaties 240
  Diversen 0
    260
Financiële aangifte juni 2015: Verschuldigde bijslag BR
    Juni 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 100
460512 Leeftijdsbijslag BR 10
    110
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 108
  Ingehouden gezinsbijslag 2
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 0
  Diversen 0
    110

3.3.4. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot een regularisatie tussen deelentiteiten en tot een bijkomende toekenning

Situatie

Het kind verhuist op 14 februari 2015 van WA naar BR. Het KBF behandelt de mailbox op 15 mei 2015. Tot april 2015 werden de kinderbijslagen (Basisbijslag = 100 EUR; Supplement 42bis = 20 EUR en leeftijdsbijslag = 10 EUR) aangerekend aan WA. De kinderbijslagen van maart 2015 en april 2015 moeten worden aangerekend aan BR in plaats van aan WA. Tevens blijkt uit het onderzoek van het dossier op 15 mei 2015 dat het kind voor de periode van oktober 2014 tot april 2015 recht heeft op het supplement art. 47 (in totaal 1400 EUR). Supplement van oktober 2014 tot februari 2015 -> WA van maart 2015 tot april 2015 -> BR

Boekingen:

Maart en april 2015

460113 Gewone bedragen - art. 40 WA

100

 
460213 Supplement - art. 42bis WA  

20

 
460513 Leeftijdsbijslag WA  

10

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

130

  Toekenning kinderbijslag met supplement 42bis

en aanrekening aan WA

   

Mei 2015

Regularisatie WA -> BR en toekenning supplement art. 47:

460112 Gewone bedragen - art. 40 BR  

200

 
460212 Supplement - art. 42bis BR  

40

 
460512 Leeftijdsbijslag BR  

20

 
460232 Supplement - art. 47 BR  

400

 
460233 Supplement - art. 47 WA  

1000

 
 

à

     
463113   Gewone bedragen - art. 40 WA  

200

463213   Supplement - art. 42bis WA  

40

463513   Leeftijdsbijslag WA  

20

4800   Rechtverkrijgenden  

1400

  Regularisatie imputatie kinderbijslag maart en april 2015 en
toekenning van 1400 EUR achterstal art. 47 waarvan 1000 EUR ten laste van WA en 400 EUR ten laste van BR
   
Financiële aangifte maart 2015 en april 2015: Verschuldigde bijslag WA
    Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens barema    
460113 Gewone bedragen - art. 40 WA 100 100
460213 Supplement - art. 42bis WA 20 20
460513 Leeftijdsbijslag WA 10 10
    130 130
    Maart 2015 April 2015
Uitgesplitst volgens financiële stromen    
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 130 130
  Ingehouden gezinsbijslag 0 0
  Vernietiging van debiteuren 0 0
  Regularisaties 0 0
  Diversen 0 0
    130 130
Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag BR
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460112 Gewone bedragen - art. 40 BR 200
460212 Supplement - art. 42bis BR 40
460232 Supplement - art. 47 BR 400
460512 Leeftijdsbijslag BR 20
    660
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 400
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 260
  Diversen 0
    660
Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag WA
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460313 Supplement - art. 47 WA 1000
    1000
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 1000
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 0
  Diversen 0
    1000
Financiële aangifte mei 2015: Niet-verschuldigde bijslag WA
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
463113 Gewone bedragen - art. 40 WA 200
463213 Supplement - art. 42bis WA 40
463213 Leeftijdsbijslag WA 20
    260
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Nieuwe debiteuren 0
  Niet opnieuw uit te keren teruggekomen betalingen 0
  Regularisaties 260
  Diversen 0
    260

3.3.5. De herziening van het dossier geeft aanleiding tot een bijkomende toekenning bij het voorafbetaalde kraamgeld en tot een regularisatie tussen twee deelentiteiten

Situatie

In maart 2015 gebeurt er een voorafbetaling van het kraamgeld (tweede rang) van 320 EUR aan de bijslagtrekkende die in WA woont. Het kind wordt op 30 april 2015 geboren en is gedomicilieerd in DU. Er wordt vastgesteld dat er recht was op 400 EUR (kraamgeld eerste rang) en het verschil (80 EUR) tussen de tweede en de eerste rang wordt in de loop van mei 2015 betaald ten laste van DU.

Boekingen:

Maart 2015

460233 Kraamgeld WA

320

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

320

  Toekenning kraamgeld tweede rang en aanrekening aan WA    

Mei 2015

Toekenning kraamgeld eerste rang:

460234 Kraamgeld DU  

80

 
 

à

     
4800   Rechtverkrijgenden  

80

  Toekenning verschil tussen kraamgeld eerste en tweede rang    
Financiële aangifte maart 2015: Verschuldigde bijslag WA
    Maart 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460233 Kraamgeld WA 320
    320
    Maart 2015
Uitgesplitst volgens finaniële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 320
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging van debiteuren 0
  Regularisaties 0
  Diversen 0
    320
Financiële aangifte mei 2015: Verschuldigde bijslag DU
    Mei 2015
Uitgesplitst volgens barema  
460234 Kraamgeld DU 80
    80
Uitgesplitst volgens financiële stromen  
  Werkelijk uitbetaalde gezinsbijslag 80
  Ingehouden gezinsbijslag 0
  Vernietiging debiteuren 0
  Regularisaties 0
  Diversen 0
    80
Top