Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1411 van 8 september 2016 - Onderbrekingsuitkeringen in het nieuw stelsel van het Vlaams zorgkrediet

  1. Situering

  Op 3 augustus 2016 is het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Dit stelsel vervangt vanaf 2 september 2016 de loopbaanonderbreking publieke sector voor Vlaamse (statutaire en contractuele) ambtenaren.

  Vanaf 2 september 2016 doven voor deze ambtenaren de huidige loopbaanonderbreking 'algemeen stelsel' en de loopbaanonderbreking 'eindeloopbaan' uit.  Vanaf die datum kan men de loopbaan alleen nog met een uitkering onderbreken om voor iemand te zorgen (motief zorg kind tot en met 12 jaar; kind met een handicap, een zwaar ziek gezins- of familielid; palliatieve zorg) of om een opleiding te volgen.

  De uitvoering en uitbetaling van het zorgkrediet worden vanaf 2 september 2016 opgenomen door het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.  Met RVA werd afgesproken dat hij de lopende dossiers (de loopbaanonderbreking start effectief vóór 2 september 2016) zal blijven uitvoeren tot 31 december 2017.

  2. Toepassing van Art. 56octies AKBW

  Art. 56octies AKBW stelt dat de kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen wordt verworven door de werknemer die een onderbrekingsuitkering geniet, bedoeld in afdeling 5 - onderbreking van de beroepsloopbaan - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

  De wettelijke basis voor het Vlaams zorgkrediet is terug te vinden in de federale herstelwet van 22 januari 1985.

  Aangezien Art. 56octies AKBW verwijst naar hoofdstuk IV van de herstelwet, die ongewijzigd blijft, kan ingeval van onderbrekingsuitkering in de zin van het Vlaams zorgkrediet kinderbijslag betaald worden op basis van Art.56octies AKBW.

  3. Gegevensvergaring

  Alle beslissingen m.b.t. de voltijdse loopbaanonderbreking - tijdskrediet die ingaan vóór 2 september 2016 vallen onder de vroegere regeling en worden verder met de bestaande flux A014 (P en D 044 in de terminologie van het Kadaster) meegedeeld.

  Via de bestaande flux A014 worden de kinderbijslagfondsen ook na 2 september 2016 verder in kennis gesteld van de beslissingen m.b.t. de volledige loopbaanonderbreking vanaf 2 september 2016 buiten het Vlaams zorgkrediet.

  Beslissingen vanaf 2 september 2016 in het kader van het Vlaams zorgkrediet

  Voor de beslissingen vanaf 2 september 2016 in het kader van het Vlaams zorgkrediet wordt thans in samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een alternatief circuit voor de gegevensuitwisseling uitgewerkt.  Verwacht wordt dat dit in de volgende maanden in productie zal kunnen worden gesteld.  Zodra de nodige informatie daarover beschikbaar is, zullen de kinderbijslagfondsen daarvan met een aparte dienstbrief worden op de hoogte gebracht.

  4. Praktische toepassing

  In geval van voortzetting van het recht bestaat er op basis van de gegevens voor de referentiemaand augustus 2016 recht op kinderbijslag tot 31 december 2016 en kan de implementatie van dit alternatief circuit worden afgewacht.

  Voor de nieuwe gevallen dienen de kinderbijslagfondsen in afwachting van een elektronische gegevensuitwisseling het recht op kinderbijslag vast te stellen op basis van een kopie van de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van een onderbrekingsuitkering voor een voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van het Vlaams zorgkrediet door het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.

  Top