Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 578 van 14 februari 2003 - Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake de kinderbijslag voor de kinderen met een aandoening - Aanvragen die vóór 1 april 2003 ingediend worden voor de kinderen geboren na 1 januari 1996

   

  Op 1 april 2003 zal het zal het koninklijk besluit van 3 mei 1991 dat de kinderbijslag voor het kind met een handicap regelt grotendeels vervangen worden door een nieuw koninklijk besluit. Vanaf diezelfde datum zal een geheel nieuwe regeling ingevoerd worden voor de kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996. De nieuwe regeling zal voor deze kinderen van toepassing zijn op de aanvragen die ingediend worden vanaf 1 april 2003 en op de ambtshalve herzieningen die uitwerking hebben ten vroegste vanaf 1 april 2003.

  Doordat de nieuwe regeling reeds enige maanden geleden aan bod kwam in de pers, verkeren vele burgers verkeerdelijk in de mening dat de nieuwe regeling reeds van toepassing is op de aanvragen die zij vóór 1 april 2003 indienen.

  Daarom verzoek ik de kinderbijslaginstellingen dat zij, voor wat de aanvragen betreft die zij ontvangen hebben vanaf 1 november 2002 doch vóór 1 april 2003 en die zij nog niet doorgezonden hebben naar de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, zonder verwijl de volgende inlichtingen zouden mededelen aan de aanvragers:

  - Op deze aanvragen is enkel de bestaande regeling van voormeld koninklijk besluit van 3 mei 1991 van toepassing;

  - Indien de aanvrager de toepassing wenst van de nieuwe regeling, moet hij dit binnen de 14 dagen melden aan de kinderbijslaginstelling. Hij moet daartoe een nieuwe aanvraag indienen na 31 maart 2003 door middel van het nieuwe aanvraagformulier en het nieuwe formulier waarop het medisch verslag dient aangebracht te worden. Deze formulieren worden spontaan aan de aanvrager verstrekt door de instelling, indien mogelijk reeds samen met de brief die deze inlichtingen bevat;

  - Indien de aanvrager niet binnen de 14 dagen reageert, zal de aanvraag die ingediend werd vóór 1 april 2003 doorgestuurd worden naar de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dit heeft tot gevolg dat over deze aanvraag zal beslist worden enkel op grond van de bestaande regeling;

  - De toepassing van de nieuwe regeling brengt mee dat niet langer enkel de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid en de zelfredzaamheid van het kind gemeten worden, doch dat ook en vooral rekening wordt gehouden met de belasting van de familiale omgeving van het kind. Hierbij is niet langer vereist dat het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid heeft van minstens 66%. Deze hervorming zal enerzijds tot gevolg hebben dat het aantal rechtgevende kinderen substantieel zal toenemen maar anderzijds zullen de toegekende bedragen een meer gradueel verloop kennen in vergelijking met de huidige bedragen.

  Indien de aanvrager binnen een termijn van 14 dagen aan de instelling mededeelt dat hij de toepassing wenst van de nieuwe regeling,,zendt de instelling de aanvraag, ingediend vóór 1 april 2003, terug aan de aanvrager.

  Voor wat de aanvragen betreft die werden ingediend vanaf 1 november 2002 en door de instellingen reeds doorgezonden werden naar de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, zal deze Bestuursdirectie zelf de aanvragers inlichten. Er zal hun per brief worden medegedeeld dat, indien zij wensen dat de nieuwe regeling wordt toegepast, zij vanaf 1 april 2003 een nieuwe aanvraag kunnen indienen bij hun instelling. De Bestuursdirectie zal spontaan de beide voormelde formulieren toevoegen aan deze brief.

  IN 'T KORT

  Inlichtingen en nieuwe formulieren te verstrekken door de instellingen, voor de aanvragen ingediend vanaf 1 november 2002 doch vóór 1 april 2003 ten behoeve van kinderen met een aandoening geboren na 1 januari 1996.

  Top