Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 585 van 25 augustus 2004 - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en verzekeringsinstellingen - Verklaring voor 2003 in het raam van de overgangsregeling van de maximumfactuur

  Uit de bepalingen van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging blijkt dat de rechtgevenden op bijkomende kinderbijslag1 uitgesloten zijn van de bepalingen van de maximumfactuur in functie van de sociale categorie van de rechthebbende (sociale MAF), hetgeen betekent dat zij op basis van deze hoedanigheid niet in aanmerking kunnen komen voor de volledige terugbetaling van de in de wet bedoelde geneeskundige verstrekkingen nadat de drempel van gecumuleerde eigen bijdragen van 450 EUR gedurende het kalenderjaar is bereikt.

  Nochtans bevat voornoemde wet wel een overgangsmaatregel2 ten gunste van de kinderen die uiterlijk op 4 juli 2002 recht hadden op bijkomende kinderbijslag.
  Wanneer de kinderen recht hadden op bijkomende kinderbijslag op 4 juli 2002, kunnen zij dus nog genieten van de sociale MAF over het jaar 2003 en de volgende jaren indien onder meer voldaan is aan de voorwaarde dat in het betrokken kalenderjaar een tijdvak van genot van bijkomende kinderbijslag valt.

  Voor het jaar 2003 dient daartoe zo spoedig mogelijk bijgaande verklaring, bestemd voor de verzekeringsinstellingen, te worden toegezonden aan de betrokken gezinnen.

  Voor 2004 en de volgende jaren zullen er later instructies volgen in het raam van een wijziging van de ministeriële omzendbrief nr. 575 van 15 januari 2002.

  IN 'T KORT

  - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de
  verzekeringsinstellingen.

  - Verklaring in het raam van de maximumfactuur.

  Deze omzendbrief treedt onmiddellijk in werking.

  • 1Uit hoofde van de ongeschiktheid of aandoening van het kind.
  • 2Artikel 4 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging en artikel 26 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  Top