Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 605 van 9 oktober 2008 - Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de verzekeringsinstellingen - Verklaring met betrekking tot de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag

  Als bijlage vindt U het model van verklaring dat het model van verklaring opgenomen in de omzendbrief nr. 595 d.d. 13 juli 2006 vervangt.

  U zal vaststellen dat dit model van verklaring sterk werd vereenvoudigd. De reden hiervan is dat de informatie met betrekking tot de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken en de maximumfactuur voortaan rechtstreeks wordt verstrekt door de DG Personen met een handicap via de procedure van handichild.

  Deze verklaring laat toe om de betrokkene in of uit te schrijven als wees, rechtgevend op kinderbijslag1 , of om hem deze hoedanigheid te laten behouden.

  Deze verklaring dient zoals voorheen jaarlijks gedurende de eerste helft van november2 bezorgd te worden en bestrijkt telkens de periode vanaf 1 november van het kalenderjaar dat eraan voorafgaat tot 31 oktober van het lopende jaar.

  Naast de verklaring waarvan hoger sprake, zullen de nieuwe gevallen van wezen die in de verklaring dienen te worden opgenomen evenals de gevallen van wezen die ophouden opgenomen te zijn in de verklaring, gesignaleerd worden door middel van dezelfde verklaring, dadelijk over te maken aan de betrokken families.

  Ik vraag u om deze omzendbrief ter kennis te brengen van uw uitvoeringsdiensten en desgevallend mee te delen aan de openbare instellingen, welke onder uw voogdij staan en welke zelf de kinderbijslag uitbetalen aan hun personeel.

  IN 'T KORT :
  • Samenwerking met de verzekeringsinstellingen
  • Vereenvoudiging van het model van verklaring.
  • 1Op basis van artikel 56bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot instelling van het stelsel van kinderbijslag ten voordele van de zelfstandigen.
  • 2De eerste maal in de eerste helft van november 2008.
  Top