Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 606 van 28 april 2009 - KB van 12 februari 2009 tot wijziging van KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van de Art. 47, 56septies en 63 van de SWKL en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002

  Het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 februari 2009 voert twee wijzigingen in ten aanzien van de kinderbijslagregeling voor kinderen met een handicap.

  A. Procedure van ambtshalve herziening

  Kinderbijslaginstellingen die zich hebben ingeschakeld in de gegevensstroom van "handichild" zullen niet langer het initiatief nemen om de procedure van de ambtshalve herziening te initiëren. Deze taak wordt voortaan waargenomen door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid1 .

  Voor kinderbijslaginstellingen die zich (nog) niet hebben ingeschakeld in de gegevensstroom van "handichild" blijft de initiatiefplicht om de procedure van ambtshalve herziening in te leiden ten laatste 150 dagen voor de einddatum van de geldigheid van de medische beslissing bestaan.

  B. Wijziging van de Lijst van de pediatrische aandoeningen

  In de Lijst van de pediatrische aandoeningen, bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002, wordt een versoepeling aangebracht ten aanzien van kinderen met een genetische of een chromosoomaandoening.

  De wijzigingen van het bovenvermeld koninklijk besluit van12 februari 2009 zijn in werking getreden op 16 maart 2009.

  Ik vraag u om deze omzendbrief ter kennis te brengen van uw uitvoeringsdiensten en desgevallend mee te delen aan de openbare instellingen, welke onder uw voogdij staan en welke zelf de kinderbijslag uitbetalen aan hun personeel.

  IN 'T KORT :
  • Inleiden van de procedure van ambtshalve herziening door de Directie-generaal, Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Wijziging van de Lijst van de pediatrische aandoeningen.

   

  Aandachtspunten

  Een ontwerp van koninklijk besluit, dat zich reeds in een ver gevorderd stadium bevindt en normaliter op 1 mei 2009 in werking treedt, beoogt de nieuwe evaluatieregeling ook toepasselijk te maken op de kinderen die geboren zijn voor 1 januari 1993.

  - Medische vaststellingen die betrekking hebben op ambtshalve herzieningen2  aangaande jongeren, die tot deze leeftijdscategorie behoren, zullen reeds met de uitbreiding van deze nieuwe evaluatieregeling rekening houden.

  - Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet tevens in een bijzondere maatregel3  ten aanzien van de jongeren die behoren tot de leeftijdscategorie 1993-1996 (uitbreidingscategorie krachtens het koninklijk besluit van 29 januari 2007). Indien een dergelijke jongere op 1 januari 2007 nog een erkenning geniet overeenkomstig de oude regeling, zal bij de eerste ambtshalve herziening die ten vroegste uitwerking heeft op 1 januari 2007, een terugwerkende kracht worden toegekend van vijf jaar. Voor de periode vanaf 1 mei 2003 zal de nieuwe regeling van toepassing zijn4 .
  Deze oplossing voorkomt dat de gezinnen na deze eerste ambtshalve herziening een herzieningsaanvraag zouden moeten indienen om retroactief de toepassing van de
  nieuwe regeling te kunnen genieten.
  De medische vaststellingen zullen hierop reeds anticiperen. Dergelijke medische vaststellingen mogen desgevallend reeds voor 1 mei 2009 worden uitgevoerd5 .

  • 1De testfase waarbij deze kinderbijslaginstellingen voorlopig de procedure van de ambtshalve herzieningen dienden te blijven inleiden, wordt beëindigd. Er dient te worden herinnerd aan het punt C van de MO 600 d.d. 4 september 2007 waarin de taak van de Directie-generaal van de FOD Sociale Zekerheid wordt toegelicht.
  • 2Het gaat om ambtshalve herzieningen die ten vroegste op 1 mei 2009 ingaan.
  • 3Het gaat om ambtshalve herzieningen die ten vroegste op 1 mei 2009 ingaan.
  • 4De ontwerptekst voorziet in een terugwerkende kracht van vijf jaar welke ingaat de eerste dag van het trimester in de loop waarvan deze beslissing ten einde loopt. Daar deze geplande maatregel in werking zou treden vanaf 1 mei 2009 zal de evaluatie in principe beperkt zijn tot de nieuwe regeling.
  • 5Het koninklijk besluit van 29 januari 2007 gaf aan de nieuwe regeling een retroactieve kracht tot 1 mei 2003.
  Top