Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 608 van 20 augustus 2009 - Wet van 12 februari 2009 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering

  De Belgische Regering en de Macedonische Regering zijn de hierna volgende bepalingen overeengekomen op het vlak van de gezinsbijslagregeling voor werknemers (zie teksten in bijlage1 ).

  1. TOEPASSINGSGEBIED

  Deze Overeenkomst is van toepassing op de personen op wie de wetgeving van één van beide overeenkomstsluitende Staten van toepassing is of geweest is (ongeacht de nationaliteit), alsmede op hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen2 .

  Onder " gezinsbijslag " wordt verstaan in de Overeenkomst3 :

  - voor België : " de periodieke uitkeringen toegekend op grond van het aantal kinderen en hun leeftijd, met uitsluiting van alle andere aanvullingen of verhogingen" ; er wordt dus niet voorzien in toekenning van kraamgeld.
  - voor Macedonië : " gelijk welke uitkering waarin is voorzien bij de Macedonische wetgeving betreffende de gezinsbijslag ".

  2. UITVOER VAN KINDERBIJSLAG

  Deze kinderbijslag, verschuldigd voor kinderen die in Macedonië wonen, moet betaald worden aan de bedragen en de voorwaarden van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wanneer deze verschuldigd is4 :

  - uit hoofde van personen op wie de Belgische wetgeving van toepassing is5 ;
  - uit hoofde van de rechthebbende op een pensioen of rente inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte enkel verschuldigd krachtens de Belgische wetgeving;
  - uit hoofde van d e rechthebbende op pensioenen of renten inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte verschuldigd krachtens de Belgische en de Macedonische wetgevingen, die in België woont;
  - uit hoofde van een overleden persoon die laatst onderworpen was aan de Belgische wetgeving en onder de bij deze wetgeving bedoelde voorwaarden;
  - uit hoofde van de persoon die werkloosheidsprestaties geniet krachtens de Belgische wetgeving.

  Omgekeerd moet deze kinderbijslag die verschuldigd is voor kinderen die in België wonen, betaald worden aan de bedragen en de voorwaarden van de Macedonische wetgeving inzake kinderbijslag, wanneer deze verschuldigd is :

  - uit hoofde van personen op wie de Macedonische wetgeving van toepassing is6 ;
  - uit hoofde van de rechthebbende op een pensioen of rente inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte enkel verschuldigd krachtens de Macedonische wetgeving;
  - uit hoofde van de rechthebbende op pensioenen of renten inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte verschuldigd krachtens de Belgische en de Macedonische wetgevingen, die in Macedonië woont;
  - uit hoofde van een overleden persoon die laatst onderworpen was aan de Macedonische wetgeving en onder de bij deze wetgeving bedoelde voorwaarden;
  - uit hoofde van de persoon die werkloosheidsprestaties geniet krachtens de Macedonische wetgeving.

  Niettegenstaande de voormelde principes, wanneer een recht op gezinsbijslag bestaat in België en in Macedonië, wordt de Staat waar het kind woont beschouwd als de bevoegde Staat die de gezinsbijslag verleend krachtens zijn wetgeving ten laste heeft7 .

  3. SAMENTELLING TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING

  Om rechthebbende op Belgische kinderbijslag te zijn op basis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, moet de werknemer in bepaalde gevallen voldaan hebben aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op tenminste zes maandelijkse forfaitaire kinderbijslagen op basis van dezelfde wetten, tijdens twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan een bepaalde gebeurtenis. Men kan hierbij rekening houden met de verzekeringstijdvakken vervuld onder de Macedonische wetgeving8 .

  4. INWERKINGTREDING

  Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 juni 20099 . Op de dag van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zal, wat betreft de betrekkingen tussen de beide overeenkomstsluitende Staten, het Verdrag betreffende de sociale zekerheid, op 1 november 1954 ondertekend tussen de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië en het Koninkrijk België, ophouden te bestaan en vervangen worden door onderhavige Overeenkomst.

  De dossiers die behandeld zijn overeenkomstig het voormelde Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 1 november 1954 of in uitvoering van een toegekende afwijking10 en die leiden tot een uitbetaling na 31 mei 2009, moeten herzien worden.

  IN 'T KORT :
  Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007
  • Toekenning van de kinderbijslag aan de bedragen en de voorwaarden van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders ten gunste van kinderen die in Macedonië wonen.

  Datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst: 1 juni 2009.

  • 1De Administratieve schikking van 19 maart 2008 betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering (BS, 17 juni 2009) vermeldt de verbindingsorganen met betrekking tot de verschillende sectoren, bij toepassing van artikel 39 van deze Overeenkomst;
  • 2Artikel 3 van deze Overeenkomst;
  • 3Artikel 1, (9) van deze Overeenkomst;
  • 4Artikel 36, 2. tot 6. van deze Overeenkomst;
  • 5- Dus al de mogelijke rechthebbenden op kinderbijslag op basis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;
   - In het geval van detachering van de werknemer naar Macedonië, bepaalt artikel 8 van deze Overeenkomst dat deze werknemer onder de toepassing blijft vallen van de Belgische wetgeving samen met zijn hem vergezellende gezinsleden, op voorwaarde dat de te verwachten duur van het door hem uit te voeren werk geen vierentwintig maanden overschrijdt en dat hij niet gezonden wordt ter vervanging van een andere persoon wiens detacheringsperiode is afgelopen. Wanneer de detachering voortduurt na de bovenvermelde periode, blijft de Belgische wetgeving inzake de verplichte verzekering van toepassing, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten van de beide overeenkomstsluitende Staten of de door deze Staten aangeduide organen de gezamenlijke aanvraag van de werknemer en de werkgever aanvaarden;
  • 6De principes van toepassing op de werknemer gedetacheerd naar Macedonië gelden voor de werknemer gedetacheerd naar België (artikel 8 van deze Overeenkomst);
  • 7Artikel 36, 7. van deze Overeenkomst;
  • 8Artikel 36, 1. van deze Overeenkomst;
  • 9Artikel 50, 1. en 2. van deze Overeenkomst;
  • 10Op basis van artikel 52, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders : tegen het bedrag, voorzien in artikel 57, 4), 4°, van de Administratieve Schikking van 1 juni 1970 betreffende de toepassingsmodaliteiten van het Verdrag tussen België en Joegoslavië betreffende de sociale zekerheid van 1 november 1954.
  Top