Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 612 van 22 december 2010 - Algemene afwijking genomen bij toepassing van Art. 56decies, §3, 3e lid van de SWKL ten gunste van de in de gevangenis van Tilburg opgesloten personen

  Ik heb de eer u mede te delen dat ik, na advies van het Beheerscomité van de RKW, beslist heb af te wijken van de voorwaarde bepaald in artikel 56decies, § 3, eerste lid van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, volgens dewelke de detinering van de werknemer die van zijn vrijheid is beroofd moet plaatshebben in België, ten gunste van de gevangenen die door België zijn geplaatst in de strafinrichting van Tilburg, in Nederland, ingevolge het Verdrag dat op 31 oktober 2009 tussen deze twee Staten werd ondertekend.

  Deze algemene afwijking wordt ten vroegste vanaf 1 februari 2010 toegestaan (maand in de loop waarvan de eerste overplaatsingen van gevangenen zijn begonnen).

  IN 'T KORT :
  • Algemene afwijking van artikel 56decies, § 3 SW;
  • Personen die in de gevangenis van Tilburg zijn opgesloten.
  Top