Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 616 van 4 september 2012 - Wet van 12 februari 2009 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina

  Het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina zijn de hierna volgende bepalingen overeengekomen1 op het vlak van de gezinsbijslagregeling voor werknemers (zie tekst in bijlage 1).

  1. TOEPASSINGSGEBIED

  Deze Overeenkornst is van toepassing op de personen op wie de wetgeving van een van beide overeenkomstsluitende Staten van toepassing is of geweest is (ongeacht de nationaliteit), alsmede op hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen2 .

  Onder "gezinsbijslag" wordt verstaan in de Overeenkomst 3 : "de periodieke uitkeringen in geld alsook de toeslag toegekend op grond van het aantal kinderen en hun leeftijd, met uitsluiting van alle andere aanvullingen of verhogingen 4 ".

  2. UITVOER VAN KINDERBUSLAG

  Deze kinderbijslag, verschuldigd voor kinderen die in Bosnië-Herzegovina wonen, moet betaald worden aan de bedragen en de voorwaarden van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 5 , wanneer deze verschuldigd 6 is:

  • uit hoofde van personen op wie de Belgische wetgeving van toepassing 7 is; uit hoofde van de rechthebbende op een pensioen of rente inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte enkel verschuldigd krachtens de Belgische wetgeving;
  • uit hoofde van de rechthebbende op pensioenen of renten inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte verschuldigd krachtens de Belgische wetgeving en de wetgeving van Bosnië- Herzegovina, die in België woont;
  • uit hoofde van een overleden persoon die laatst o nderworpen was aan de Belgische wetgeving en onder de bij deze wetgeving bedoelde voorwaarden;
  • uit hoofde van de persoon die werkloosheidsprestaties geniet krachtens de Belgische wetgeving.

  Omgekeerd moet deze kinderbijslag die verschuldigd is voor kinderen die in België wonen, betaald worden aan de bedragen en de voorwaarden van de wetgeving van Bosnië-Herzegovina inzake kinderbijslag, wanneer deze verschuldigd is :

  • uit hoofde van personen op wie de wetgeving van Bosnië-Herzegovina van toepassing is8 ;
  • uit hoofde van de rechthebbende op een pensioen of rente inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte enkel verschuldigd krachtens de wetgeving van Bosnië-Herzegovina;
  • uit hoofde van de rechthebbende op pensioenen of renten inzake ouderdom, invaliditeit, een arbeidsongeval of een beroepsziekte verschuldigd krachtens de Belgische wetgeving en de wetgeving van Bosnië- Herzegovina, die in Bosnië-Herzegovina woont;
  • uit hoofde van een overleden persoon die laatst onderworpen was aan de wetgeving van Bosnië-Herzegovina en onder de bij deze wetgeving bedoelde voorwaarden;
  • uit hoofde van de persoon die werkloosheidsprestaties geniet krachtens de wetgeving van Bosnië-Herzegovina.

  Niettegenstaande de voormelde principes, wanneer een recht op gezinsbijslag bestaat in België en in Bosnië-Herzegovina, wordt de Staat waar het kind woont beschouwd ais de bevoegde Staat die de gezinsbijslag verleend krachtens zijn wetgeving ten laste heeft9 .

  3. SAMENTELLING TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING

  Om rechthebbende op Belgische kinderbijslag te zijn op basis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, moet de werknemer in bepaalde gevallen voldaan hebben aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op tenminste zes maandelijkse forfaitaire kinderbijslagen op basis van dezelfde wetten, tijdens twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan een bepaalde gebeurtenis. Men kan hierbij rekening houden met de verzekeringstijdvakken vervuld onder de wetgeving van Bosnië-Herzegovina10 .

  4. INWERKINGTREDING

  Deze Overeenkomst treedt in werking 11 op 1 juni 2009. Op de dag van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zal, wat betreft de betrekkingen tussen de beide overeenkomstsluitende Staten, het Verdrag betreffende de sociale zekerheid, op 1 november 1954 ondertekend tussen de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië en het Koninkrijk België, ophouden te bestaan en vervangen worden door onderhavige Overeenkomst.

  De dossiers die behandeld zijn overeenkomstig het voormelde Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 1 november 1954 of in uitvoering van een toegekende afwijking 12 en die leiden tot een uitbetaling na 31 mei 2009, moeten herzien worden.

  Ik vraag u om deze omzendbrief ter kennis te brengen van uw uitvoeringsdiensten en desgevallend mee te delen aan de openbare instellingen, welke onder uw voogdij staan en welke zelf de kinderbijslag uitbetalen aan hun personeel.

  IN 'T KORT
  Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006:
  Toekenning van de kinderbijslag aan de bedragen en de voorwaarden van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders13 ten gunste van kinderen die in Bosnië-Herzegovina wonen.

  Datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst: 1 juni 2009.

  • 1De Administratieve schikking van 4 november 2008 betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina (Belgisch Staatsblad van 3 juli 2012, zie tekst in bijlage 2) vermeldt hoofdzakelijk de verbindingsorganen met betrekking tot de verschillende sectoren, bij toepassing van artikel 40 van deze Overeenkomst.
  • 2Artikel 3 van deze Overeenkomst.
  • 3Artikel 1, h) van deze Overeenkomst.
  • 4Dus worden enkel beoogd op het vlak van de Belgische gezinsbijslagregeling voor werknemers : de kinderbijslagbedragen bedoeld in de artikelen 40, 44, 44bis en 44ter van de samengeordende wettenbetreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
  • 5Zie voetnoot 4.
  • 6Artikel 37, 2. tot 6. van deze Overeenkomst.
  • 7- Dus al de mogelijke rechthebbenden op kinderbijslag op basis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;- In het geval van detachering van de werknemer naar Bosnië-Herzegovina, bepaalt artikel 8 van deze Overeenkomst dat deze werknemer onder de toepassing blijft vallen van de Belgische wetgeving sarnen met zijn hem vergezellende gezinsleden, op voorwaarde dat de te verwachten duur van het door hem uit te voeren werk geen vierentwintig maanden overschrijdt en dat hij niet gezonden wordt ter vervanging van een andere persoon wiens detacheringsperiode is afgelopen.
  • 8De principes van toepassing op de werknemer gedetacheerd naar Bosnië-Herzegovina gelden voor de werknemer gedetacheerd naar België (artikel 8 van deze Overeenkomst).
  • 9Artikel 37, 7. van deze Overeenkomst.
  • 10Artikel 37, 1. van deze Overenkomst.
  • 11Artikel 50 van deze Overeenkomst.
  • 12Op basis van artikel 52, tweede Iid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders : tegen het bedrag, voorzien in artikel 57, 4), 4°, van de Administratieve Schikking van 1 juni 1970 betreffende de toepassingsmodaliteiten van het Verdrag tussen België en Joegoslavië betreffende de sociale zekerheid van 1 november 1954.
  • 13
   Zie voetnoot 4.
  Top