Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

20 januari 1993 - Besluit van de Vlaamse executieve houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde leerkrachten van het door de Vlaamse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd onderwijs (BS 2.4.1993)

  Artikel 1. In afwijking van artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel geldt voor personeelsleden die in artikel 101, derde lid, 8°, van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders genoemd worden en die voor 1 juli 1994 de vooruitbetaling van de maandwedde en de kinderbijslag genoten, de volgende regeling:

  - de kinderbijslag voor februari 1993 wordt uitbetaald ten laatste op 10 februari 1993;

  - de kinderbijslag voor maart 1993 wordt uitbetaald ten laatste op 20 maart 1993;

  - de kinderbijslag voor april 1993 wordt uitbetaald ten laatste op 30 april 1993;

  - de kinderbijslag van de daaropvolgende maanden wordt op hetzelfde tijdstip als de maandwedde uitbetaald ; deze overgangsmaatregel geldt tot de inwerkingtreding van artikel 41 van de wet van 26 juni 1993 houdende sociale en diverse bepalingen.

  Art. 2. In afwijking van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt voor de personeelsleden genoemd in artikel 101, derde lid, 8° van die wetten, vanaf de inwerkingtreding van artikel 41 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, gedurende een overgangsperiode van maximaal 12 maanden, de gezinsbijslag uitbetaald aan de rechthebbende, behalve in geval van verzet, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69 van die wetten.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top