Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

3 juni 1997 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (BS 12.7.1997)

  Artikel 1. In afwijking van artikel 5, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel, geldt voor de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeids-bemidddeling en Beroepsopleiding die in artikel 101, vierde lid, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, genoemd worden, en die voor 1 juli 1984 de vooruitbetaling van het maandsalaris en de kinderbijslag genoten, de volgende regeling:

  1° de kinderbijslag voor oktober 1996 wordt uitbetaald uiterlijk op 10 oktober 1996;
  2° de kinderbijslag voor november 1996 wordt uitbetaald uiterlijk op 20 november 1996;
  3° de kinderbijslag voor december 1996 wordt uitbetaald uiterlijk op 30 december 1996;
  4° de kinderbijslag van de daaropvolgende maanden wordt uitbetaald uiterlijk de tiende van de maand die volgt op de maand waarvoor de kinderbijslag is verschuldigd.

  Artikel 2. In afwijking van de wetten, betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, wordt voor de personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gedurende een overgangsperiode van maximaal 12 maanden, de gezinsbijslag uitbetaald aan de rechthebbende, behalve in het geval van verzet, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69 van die wetten. Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

  Artikel 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1997.

  Artikel 4. De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top