Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

17 april 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 30.4.1997)

  Artikel 1. In artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 januari 1997, worden volgende wijzigingen aangebracht:

  (...)

  3° de punten 5° en 6°, luidend als volgt, worden toegevoegd:

  " 5° (...)

  6° de rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag overeenkomstig artikel 47, §1, van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslagen ten voordele van de zelfstandigen en van de personen die te hunnen laste zijn."

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997.

  (...)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top