Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

5 februari 1997 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de 'Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding' en tot vaststelling van de aanvangsadministratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 16.5.1997)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

  Art. 2. De aanvangsadministratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd, gelet op de gegevens die door de "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers worden medegedeeld, en geraamd uitgaande van de waarden vermeld in artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert. Dit percentage is vanaf 1 januari 1998 vatbaar voor herziening op voorstel van die instelling of van deze Rijksdienst.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top