5 oktober 2006 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het " Centre hospitalier universitaire de Liège " en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 20.11.2006) + Erratum (B.S. 21.12.2006)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het " Centre hospitalier universitaire de Liège ".

  Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2008 vatbaar voor herziening op voorstel van het " Centre hospitalier universitaire de Liège " of van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006. (1)

  Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  (1) Cfr erratum - B.S. 21.12.2006

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top