Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 112 Groeipakketdecreet

  §1. Binnen vier weken na de hoorzitting neemt de geschillencommissie een beslissing bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. De beraadslagingen van de geschillencommissie zijn geheim.

  De beslissing wordt schriftelijk genomen en bevat een omschrijving van het voorwerp van het beroep, de overwegingen in feite en in rechte waarop de beslissing is gebaseerd, de namen van de leden die de beslissing hebben genomen, en de namen van de deskundigen die naar aanleiding van de beslissing werkzaamheden hebben verricht. De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

  De beslissing van de geschillencommissie wordt aan de partijen meegedeeld met een aangetekende zending of op een andere wijze die de Vlaamse Regering heeft bepaald.

  Tegen de beslissing van de geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de voorzitter van de geschillencommissie kan alleen bij de bevoegde rechtbank beroep ingesteld worden.

  §2. De beslissing van de geschillencommissie is uitvoerbaar.  De uitbetalingsactor waarvan de beslissing door de geschillencommissie is hervormd, geeft binnen tien werkdagen na de kennisgeving ervan uitvoering aan de beslissing van de geschillencommissie.

  Een onverschuldigd betaalde toelage wordt teruggevorderd overeenkomstig  artikel 103, §1.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top