Vlaanderen

Artikel 111 Groeipakketdecreet

De voorzitter stelt vast waar, wanneer en onder welke modaliteiten de hoorzitting plaatsvindt.

De secretaris roept de partijen en, in voorkomend geval, de deskundigen minimaal tien werkdagen voor de hoorzitting op.

De hoorzitting kan plaatsvinden in aanwezigheid van de verzoeker. Tijdens de zitting hebben de partijen de gelegenheid om mondeling en schriftelijk informatie te verschaffen. De geschillencommissie kan getuigen horen.

De secretaris maakt een schriftelijk verslag op van de hoorzitting.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top