Vlaanderen

Artikel 121 Groeipakketdecreet

Gearchiveerde versie Dit artikel werd gewijzigd door decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021)

 

§1. De zorginspecteurs zijn bevoegd om het toezicht uit te oefenen op de naleving van de volgende bepalingen:

1° de vergunningsnormen, vermeld in artikel 27 en 28 van het decreet van 7 juli 2017;

2° de subsidiëringsnormen, vermeld in hoofdstuk 6/1 van het decreet van 7 juli 2017.

De zorginspecteurs brengen verslag uit aan Kind en Gezin over het door hen uitgeoefende toezicht.

§2. De gezinsinspecteurs zijn bevoegd om, overeenkomstig artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017, toezicht uit te oefenen op de naleving van de regelgeving, bepaald bij of krachtens dit decreet, die geldt voor de burgers.

De gezinsinspecteurs brengen verslag uit aan het agentschap en aan de betrok- ken uitbetalingsactor of, in voorkomend geval, aan de voorzitter van de geschillencommissie over het door hen uitgeoefende toezicht.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top