Vlaanderen

Artikel 206 Groeipakketdecreet

In artikel 10, vijfde lid, van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin wordt de eerste zin vervangen door wat volgt:

“In het kader van zijn missie als vermeld in artikel 4, §1, en zijn kerntaken als vermeld in artikel 5, kan het agentschap de persoonsgegevens verwerken van alle toekomstige ouders en van alle pasgeboren kinderen en hun ouders die noodzakelijk zijn om de taken inzake preventieve gezinsondersteuning, vermeld in artikel 7, §1, uit te voeren.”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top