A/11 van 27 april 2020 - aangepaste versie 18.11.2021 - Nationaliteitsvoorwaarde voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar

A/11 - Mededeling van het VUTG

27 april 2020

Betreft: Nationaliteitsvoorwaarde voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (aangepaste versie 18.11.2021)

 

 

Om aanspraak te maken op het Groeipakket (gezinsbijslagen, selectieve participatietoeslagen en andere toelagen) moet het kind dat niet de Belgische nationaliteit heeft toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 19 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling (Vreemdelingenwet).

De manier waarop deze voorwaarde vervuld moet worden is beschreven in de toelichtingsnota 2bis van 18 april 2019. De informatie die daar wordt meegegeven blijft overeind.

Naar aanleiding van een aantal vragen vanuit de sector, dient deze mededeling als verduidelijking voor een correcte toepassing van de verblijfsvoorwaarden voor wat betreft kinderen jonger dan 12 jaar.

Deze mededeling geldt bij het verspreiden ervan als verduidelijking voor toepassing met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen. Waar verwezen wordt naar andere toelagen binnen het Groeipakket in deze mededeling, is dat te beschouwen als louter informatief.

De planningen die werden opgenomen met betrekking tot CGPA worden opgevolgd binnen het technisch sectoroverleg.

1. Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor kinderen jonger dan 12 jaar is dat zij toegelaten of gemachtigd dienen te zijn om op het grondgebied te verblijven of er zich te vestigen om recht te hebben op een toelage.

Er is dus geen algemene regel dat er bijv. geen schooltoeslag kan zijn voor kinderen jonger dan twaalf jaar indien zij niet de Belgische nationaliteit hebben, of niet beschikken over een verblijfskaart.

Kinderen jonger dan 12 jaar beschikken sowieso niet over een verblijfskaart (dit naar analogie met Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die ook geen formele identiteitskaart hebben).

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan men dan ook geen verblijfkaart vinden in CGPA. Er kan voor deze jongeren dan ook niet op deze basis vastgesteld worden of er al dan niet voldaan is aan de nationaliteitsvoorwaarde. Dat wil echter niet zeggen dat er geen recht zou kunnen zijn op een toelage.

Onderstaand wordt beschreven op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de nationaliteitsvoorwaarde effectief werd voldaan, wanneer een verblijfskaart niet beschikbaar is.

2. Bevolkingsregister in het kader van vestiging

De machtiging om zich in België te vestigen kan bewezen worden via het bevolkingsregister. De vreemdeling die gemachtigd wordt tot vestiging wordt in het bevolkingsregister van de gemeente van zijn verblijfplaats ingeschreven.

Er kan bijgevolg besloten worden dat de vreemdeling die in het bevolkingsregister (dus niet in het vreemdelingenregister of wachtregister) is ingeschreven, verblijfsrecht heeft in de zin van de Vreemdelingenwet.

Het register waarin een persoon is ingeschreven, en de datum sinds wanneer, is in CGPA beschikbaar bij de “Fluxen”. Vervolgens aanduiden “Flux opvragen”, waarbij dan het betrokken kind wordt geselecteerd en bij “Type” de flux “Wettelijke gegevens” wordt aangeduid. Onder de rubriek ‘Register’ kan gecontroleerd worden of het kind is ingeschreven in het bevolkingsregister en sinds wanneer. 
 

afbeelding_1_mededeling_a11.png

Dit gegeven wordt ook weergegeven in het overzichtsscherm “Wettelijke gegevens” van de desbetreffende actor.

afbeelding_2_mededeling_a11.png

Een chronologisch overzicht van de inschrijvingen in de verschillende registers van de desbetreffende persoon is terug te vinden in de flux “Historiek wettelijke gegevens”,  vervolgens aanduiden “Fluxen opvragen”, waarbij dan het betrokken kind wordt geselecteerd en bij “Type” de flux “Historiek wettelijke gegevens” wordt aangeduid. Onder de rubriek ‘Register’ kan de historiek van de inschrijving in de betreffende registers worden geraadpleegd.

afbeelding_3_mededeling_a11.png

CGPA zal dit proces automatiseren vanaf 14/02/2020, met eerstvolgende betaaldatum 20/02/2020.

3. Het kind wordt geboren in België

Het kind geboren in België heeft verblijfsrecht wanneer op het ogenblik van geboorte:

  • de verwantschap ten opzichte van de ouder vaststaat
  • én die ouder verblijfsrecht heeft.

CGPA zal binnenkort mogelijk maken dat de nationaliteitsvoorwaarde in deze gevallen kan overschreven worden, zodat het recht manueel kan worden toegekend. Deze oplossing zal in productie beschikbaar zijn vanaf 28/02/2020, met als eerstvolgende mogelijke betaaldatum 05/03/2020.

Voorbeeld:

1. Het kind-vreemdeling wordt in België geboren. Het verblijfsrecht van de moeder is nog in onderzoek (in het bezit van een attest van immatriculatie).
De vader van het kind heeft verblijfsrecht (B-kaart).  De verwantschap ten opzichte van beide ouders stond vast op het ogenblik van de geboorte van het kind.
Besluit: het kind heeft verblijfsrecht vanaf geboorte.

2. Het kind-vreemdeling wordt in België geboren op 01/02/2019. Het verblijfsrecht van de moeder is nog in onderzoek (in het bezit van een attest van immatriculatie).  Het kind wordt op 01/03/2020 erkend door de vader die verblijfsrecht heeft (B-kaart).
Besluit: De verblijfsvoorwaarde is niet voldaan.  De afstamming stond immers niet vast op het ogenblik van geboorte. Noch de moeder, noch het kind hebben verblijfsrecht.

4. Inwoner EU-lidstaat: schooltoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag verduidelijkt mededeling A/1 van 8 februari 2019 de correcte toepassing van de nationaliteitsvoorwaarde waar het inwoners van een EU-lidstaat betrof.

Kinderen jonger dan 12 jaar die in een andere EU-lidstaat wonen en gebruik maken van door de Vlaamse Gemeenschap erkend onderwijs, voldoen op basis van Europese regelgeving aan de nationaliteitsvoorwaarde. Zij hebben wel recht op de schooltoeslag, mits voldaan is aan de andere voorwaarden voor het verkrijgen van de schooltoeslag.

Zie ook toelichtingsnota 13, punt 1.1.3, voor deze informatie.

CGPA zal dit proces automatiseren vanaf 14/02/2020, met als eerstvolgende mogelijke betaaldatum 20/02/2020.

Voorbeeld:

Een kind woont in Frankrijk maar gaat naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling. Vermits dit kind woont in een EU-Lidstaat is er recht op een schooltoeslag, mits voldaan is aan alle andere voorwaarden.

5. Gezinsbijslagen: bewijs via de ouder

Het is mogelijk dat op basis van hetgeen beschreven is onder punt 2 tot en met 4 van deze mededeling, het niet mogelijk is om te besluiten of het kind al dan niet aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoet.

Met betrekking tot de gezinsbijslagen is er voor het kind jonger dan 12 jaar (ook voor alle andere kinderen) een mogelijkheid om de nationaliteitsvoorwaarde vast te stellen via (een van) de ouder(s). Indien (een van) deze ouder (s) Belg is of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde, dan voldoet het kind ook aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Opgepast: deze mogelijkheid bestaat niet voor de selectieve participatietoeslagen. Daar kan op heden het bewijs voor de nationaliteitsvoorwaarde niet geleverd worden via de ouder (zie ook toelichtingsnota 13, punt 1.1.1).

6. Afwijzen tot bewijs van het tegendeel

Wanneer op grond van bovenstaande niet blijkt dat aan de nationaliteitsvoorwaarde wordt voldaan, wordt het recht op het Groeipakket afgewezen tot bewijs van het tegendeel.

Het tegendeel kan worden aangetoond door het voorleggen aan de uitbetalingsactor van een attest waaruit blijkt dat het kind aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoet, door een daartoe bevoegde overheid (DVZ, gemeente).

De mogelijkheid om de nationaliteitsvoorwaarde te overschrijven wordt voorzien in CGPA vanaf 28/02/2020, met als eerstvolgende mogelijke betaaldatum 05/03/2020.

7. Aanvullingen op het gegeven “wettig verblijf”

Er werden reeds een set van codes meegenomen door CGPA om op basis van het gegeven “Wettige Verblijven”, de nationaliteitsvoorwaarde schooltoeslag van kinderen goed te keuren.

Het gegeven “Wettige Verblijven” is in CGPA beschikbaar bij de “Fluxen”. Vervolgens aanduiden “Flux opvragen”, waarbij dan het betrokken kind wordt geselecteerd en bij “Type” de flux “Nationaliteitsvoorwaarden” wordt aangeduid. Onder de rubriek “Wettige Verblijven” kan het gegeven worden geconsulteerd. 

afbeelding_4_mededeling_a11.png

Voor kinderen jonger dan 12 jaar zullen onderstaande codes vanaf sprint 96 een voldoende aanduiding zijn dat de nationaliteitsvoorwaarde voor hen is voldaan (opgepast: deze lijst zal blijvend geactualiseerd worden, op basis van verdere analyse en op basis van aanpassing bij de authentieke bron, het rijksregister). Dit proces zal geautomatiseerd worden in CGPA vanaf 28/02/2020, met als eerstvolgende mogelijke betaaldatum 05/03/2020.

De code 1050101 werd toegevoegd aan de onderstaande lijst.

In afwachting dat CGPA deze code toevoegt aan het automatisch proces, mag de nationaliteitsvoorwaarde voor de kinderen jonger dan 12 jaar met deze code manueel worden overschreven.

Opgelet: De +12-jarigen met verblijfsrecht zijn normaliter in het bezit van een elektronische verblijfskaart.  Voor de -12-jarigen kan een identiteitsbewijs worden afgeleverd worden op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger en is niet verplichtend. Wij herhalen dat voor -12-jarigen dit identiteitsbewijs  geen document is dat blijk geeft van verblijfsrecht, in tegenstelling tot de elektronische vreemdelingenkaart voor +12-jarigen, waar wel een verblijfsrecht kan uit afgeleid worden. 

Zowel de elektronische verblijfskaart als het identiteitsbewijs -12 jaar zijn terug te vinden in de rubriek ‘identiteitsbewijzen’  van de flux ‘nationaliteitsvoorwaarden:

afbeelding_1_mededeling_a11_van_27_april.png

Voorafgaand aan de controle van het gegeven ‘wettelijk verblijf’ controleert CGPA eerst of in de rubriek ‘identiteitsbewijzen’ (flux nationaliteitsvoorwaarden) van het kind, ongeacht zijn leeftijd, een gegeven is terug te vinden.  Is dit niet het geval, dan heeft dit een blokkeerde werking. 

Dit heeft tot gevolg dat de schooltoeslag voor de kinderen -12-jaar, niet automatisch kan betaald worden wanneer deze rubriek leeg is  alhoewel het kind een geldige code heeft in de rubriek ‘wettige verblijven’. 

Is het veld ‘identiteitsbewijzen’ van het kind jonger dan 12 jaar leeg terwijl het een geldige code heeft in de rubriek “wettig verblijf”, dan mag de nationaliteitsvoorwaarde manueel worden overschreven.

Indien het veld “wettig verblijf” leeg is, kan het zijn dat er effectief geen wettelijk verblijf is. Niet alle gemeenten vullen dit veld echter consequent in. Indien een dossierbeheerder vaststelt dat het veld leeg is, kan betrokkene worden aangeraden om aan de gemeente te vragen om informatietype 202 toch in te vullen, indien daar reden toe is. Indien het veld echter leeg blijft, moet de nationaliteitsvoorwaarde als niet vervuld worden beschouwd.

Update codes met invloed vanaf het schooljaar 2021-2022

Naar aanleiding van een update van de codes van toepassing in de rubriek ‘wettelijke verblijven’ worden volgende codes toegevoegd aan de lijst:
 

Code

Omschrijving

1010500

Adoptie: vreemdeling in het bezit van visum D (B23) tijdelijk verblijf beperkt tot 6 maanden met het oog op adoptie

1020600

Staatloos

1040103

Niet-Europese werknemer – onderzoeker

1040105

Niet-Europese werknemer – seizoenarbeider

1040106

Niet-Europese werknemer – Begunstigde van het stelsel van de ‘werkvakantie’

1050103

Niet-Europese onderdaan – wettelijke voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit. 

1050104

Niet-Europese onderdaan – verlies van de Belgische nationaliteit door huwelijk

1050105

Vrijwilligerswerk

1050106

Student die zijn diploma heeft behaald en werk zoekt

1050107

Student die zijn diploma heeft behaald en een bedrijf opricht

1070300

Andere redenen

Deze codes werden niet opgenomen in het automatisch proces van CGPA schooljaar 2021-2022.  Voor kinderen jonger dan 12 jaar waar op 31/08/2021 één van deze codes in de rubriek ‘wettelijke gegevens’ werd geregistreerd, mag de nationaliteitsvoorwaarde voor het schooljaar 2021-2022 manueel worden overschreven.

Deze codes werden ook geïntegreerd in het onderstaande volledige overzicht.

CODELIJST

CODELIJST

Code

Omschrijving

1010100

 

Gezinshereniging met een niet Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming)

1010101

Gezinshereniging met een niet Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming) -Echtgenoot/partner

1010102

Gezinshereniging met een niet Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming) – Ascendant

1010103

Gezinshereniging met een niet Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming) – Descendant

1010200

Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser

1010201

Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser – Echtgenoot/partner

1010202

Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser – Ascendant

1010203

Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser – Descendant

1010300

Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer

1010301

Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Echtgenoot/partner

1010302

Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Ascendant

1010303

Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Descendant

1010400

Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer – Samenwoning

1010500

Adoptie: vreemdeling in het bezit van visum D (B23) tijdelijk verblijf beperkt tot 6 maanden met het oog op adoptie

1010600

Gezinshereniging met een vluchteling

1010601

Gezinshereniging met een vluchteling- Echtgenoot/partner

1010602

Gezinshereniging met een vluchteling – Ascendent

1010603

Gezinshereniging met een vluchteling – Descendent

1010700

Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming

1010701

Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming – Echtgenoot/partner

1010702

Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming – Ascendent

1010703

Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming – Descendent

1010800

Andere familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de wet van 15 december 1980

1010900

Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft

1010901

Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft – Echtgenoot/partner

1010902

Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft – Ascendent

1010903

Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft – Descendent

1020100

Vluchteling

1020200

Subsidiaire bescherming

1020300

Tijdelijke bescherming

1020400

Slachtoffer van de mensenhandel

1020500

N.B.M.V. – Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling

1020600

Staatloos

1030100

Art. 9 lid 3 – humanitair

1030200

Art. 9 bis

1030300

Art. 9 ter

1030400

Wet de 1999

1040101

Niet-Europese werknemer – Loontrekkende

1040102

Niet-Europese werknemer – Zelfstandige

1040103

Niet-Europese werknemer – onderzoeker

1040104

Niet-Europese werknemer – Hooggekwalificeerde werknemer

1040105

Niet-Europese werknemer – seizoenarbeider

1040106

Niet-Europese werknemer – Begunstigde van het stelsel van de ‘werkvakantie’

1040200

Europese of Zwitserse werknemer

1040201

Europese of Zwitserse werknemer – Loontrekkende

1040202

Europese of Zwitserse werknemer – Zelfstandige

1040203

Europese of Zwitserse werknemer – Peco

1050101

Niet-Europese onderdaan – Houder van een visum D dat een beperkt verblijf toekent

1050102

Niet-Europese onderdaan – Recht op verblijf erkend door een internationaal verdrag

1050103

Niet-Europese onderdaan – wettelijke voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit. 

1050104

Niet-Europese onderdaan – verlies van de Belgische nationaliteit door huwelijk

1050105

Vrijwilligerswerk

1050106

Student die zijn diploma heeft behaald en werk zoekt

1050107

Student die zijn diploma heeft behaald en een bedrijf opricht

1050200

Europese onderdaan

1050201

Europese onderdaan - Gepensioneerde

1050202

Europese onderdaan - Begunstigde van diensten

1050203

Europese onderdaan - Rentenier

1050204

Europese onderdaan - Recht op voortgezet verblijf

1050205

Europese onderdaan - Werkzoekende

1050206

Europese onderdaan -Houder van toereikende bestaansmiddelen

1060101

Niet-Europese student - Student

1060102

Niet-Europese student - Andere vorm van opleiding

1060200

Europese of Zwitserse student

1070100

Activiteit al dan niet in loondienst

1070200

Studie of opleiding

1070300

Andere redenen

1080100

Shape

1080200

Navo

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top