Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/16 van 28 mei 2020 - Afschaffing retroactiviteit vluchtelingen - opgeheven

  Gearchiveerde versie
  Deze versie werd opgeheven en vervangen door Toelichtingsnota 2 van 27 juni 2023 - Verblijfsvoorwaarden

   

   

  Situering: recht op Groeipakket erkende vluchtelingen

  Een erkende vluchteling geeft recht op gezinsbijslagen omdat hij o.a. voldoet aan de verblijfsvoorwaarde in artikel 8, §1, eerste lid, 1° Groeipakketdecreet:

  Het kind van wie het bewijs niet geleverd wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

  Verder bepaalt artikel 2 BVR rechtgevend kind dat:

  “Het recht op gezinsbijslagen van een kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit als vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 1°, van het decreet van 27 april 2018, ontstaat vanaf de datum waarop de beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht conform de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt genomen.

  In afwijking van het eerste lid ontstaat het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is in de zin van de voormelde wet, vanaf de datum van de aanvraag van de vluchtelingenstatus.”

   

  Op basis van bovenstaande bepalingen geeft een erkende vluchteling recht vanaf de datum van de aanvraag van de vluchtelingenstatus.

  Afschaffing retroactiviteit vluchtelingen

  De Vlaamse regering heeft in zijn regeerakkoord opgenomen dat erkende vluchtelingen die in hun asielprocedure zitten geen recht meer hebben op Groeipakket. Vluchtelingen zijn ten laste van de Staat en hebben recht op opvang in een opvangstructuur, beter bekend als “bed-bad-brood”.1  Zij worden tijdens de asielprocedure dus in principe al voor kosten vanuit de overheid gecompenseerd. Daarenboven ontvangen ze echter na hun erkenning als vluchteling ook retroactief Groeipakket, vanaf hun aanvraag tot erkenning.

  Bijgevolg wordt art. 2, lid 2, BVR rechtgevend kind; zoals hierboven beschreven, vervangen door het volgende lid:

  “Het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat erkend vluchteling is, ontstaat vanaf de datum waarop de beslissing van erkenning van de vluchtelingenstatus, overeenkomstig artikel 48/3 van de voormelde wet, wordt genomen.”.

   

  Hierdoor zal de erkende vluchteling pas recht geven op Groeipakket vanaf de datum waarop de beslissing tot erkenning als vluchteling is genomen.

  Temporele werking

  Vanaf 4 juni 2020 is het aangepaste artikel 2, lid 2, BVR rechtgevend kind van toepassing.

  Wat de toepassing van de nieuwe regeling in de tijd betreft, is de datum van de definitieve beslissing tot erkenning als vluchteling het enig relevante referentiepunt.

  Concreet komt dit dan op het volgende neer.

  • De definitieve beslissingen tot erkenning als vluchteling genomen vóór 4 juni 2020 blijven ongemoeid: het recht op Groeipakket gaat terug tot op de datum van aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus.
  • De definitieve beslissingen tot erkenning als vluchteling genomen vanaf 4 juni 2020 zijn wel geviseerd: het recht op Groeipakket gaat in vanaf de datum van de definitieve beslissing tot erkenning als vluchteling. In dit geval gebeurt er geen retroactieve betaling.

  CGVS en RvV

  Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) beslist over het al dan niet toekennen van het statuut van erkende vluchteling. Wanneer de CGVS een positieve beslissing neemt, vind je in de flux de vermelding “beslissing: erkenning van de vluchtelingenstatus” terug. Vanaf deze beslissing voldoet de betrokkene aan de verblijfsvoorwaarde om het recht op Groeipakket vast te stellen.

  Tegen de beslissing van de CGVS kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in beroep worden gegaan. In dergelijke situaties kan de RvV ook een beslissing ten gronde m.b.t. de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus nemen. Indien de RvV de vluchtelingenstatus toekent, dan voldoet de erkende vluchteling pas vanaf deze beslissing aan de verblijfsvoorwaarde om het recht op Groeipakket vast te stellen.

  Waar te vinden in GPA?

  In GPA kan de erkenningsprocedure van de aanvrager van het vluchtelingenstatuut worden opgevolgd via de flux “nationaliteitsvoorwaarden in de rubriek “administratieve toestand”.

  afbeelding_a15.jpg

  [1] Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

   

  • 1 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top