Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/24 van 3 december 2020 - Coronatoeslag

  A/24 - Mededeling van het VUTG

  3 december 2020

  Betreft: Coronatoeslag

   

  Inleiding

  De Vlaamse Regering voorziet in een automatische coronatoeslag met hetzelfde doel als de COVID-19-toeslag, namelijk een financiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen.

  1. Wettelijke basis

  Decreet van 27 november 2020 tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis.

  2. Voorwaarden

  De toeslag zal worden toegekend aan gezinnen met kinderen die

  • in november 2020 aanspraak maken op het basisbedrag
  • en een inkomen hebben dat de grens van 31.605,89 euro per jaar niet overschrijdt.

  Zowel kinderen die aanspraak maken op de ‘nieuwe’ bedragen als de ‘oude’ bedragen komen in aanmerking.

  Gezinnen met een inkomen hoger dan 31.605,89 euro per jaar komen niet in aanmerking, dus ook niet als het inkomen tussen 31.605,89 euro en 62.424 euro ligt.

  De combinatie van de COVID-19-toeslag op grond van het decreet van 19 juni 2020 en de coronatoeslag op grond van het decreet van 27 november 2020 is mogelijk.

  3. Het bedrag

  De toeslag bedraagt 35,00 euro per kind.

  Bij co-ouderschap met gelijkmatig verdeelde huisvesting komen beide ouders in een begunstigde(n)kern in aanmerking voor de helft van de toeslag. Zo kan er in deze situatie 17,50 euro per kind per ouder worden betaald. Opgelet, dit geldt niet in dossiers waarin aan een bijslagtrekkende wordt betaald.
   
  Bij co-ouderschap met ongelijkmatig verdeelde huisvesting wordt de coronatoeslag volledig betaald aan de ouder bij wie het kind voor meer dan de helft van de tijd verblijft.

  Wanneer de verdeelsleutel 1/3de - 2/3de wordt toegepast, worden bij de berekening van het bedrag, de afrondingsregels gerespecteerd.

  ​4. Procedure

  a. Algemeen

  Gezinnen met rechtgevende kinderen die in november 2020 aanspraak maken op een sociale toeslag met een inkomen dat de grens van 31.605,89 euro per jaar niet overschrijdt hebben recht op de toeslag.
  Dit betekent dat geen bijkomend onderzoek nodig is. Zodra er een recht is op een sociale toeslag in november 2020 op basis van een inkomen ‘laag’ is er recht op de coronatoeslag.

  In CGPA wordt de coronatoeslag zonder bijkomende manuele actie automatisch betaald voor de kinderen die op 12 december 20201  recht hebben op een sociale toeslag met inkomen ‘laag’ in november 2020.

  Ook wanneer het recht op sociale toeslag in november 2020 op basis van een inkomen ‘laag’ na deze datum wordt vastgesteld is wordt de coronatoeslag automatisch betaald in CGPA zonder bijkomende manuele actie.

  b. Definitieve toekenning

  De coronatoeslag wordt definitief toegekend op basis van het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)2 .
  Dit betekent dat het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) in de automatische procedure de enige bron vormt. Omdat de coronatoeslag een eenmalige toeslag  is voor de gezinnen met kinderen die vandaag kwetsbaar zijn, kan de  coronatoeslag ook worden toegekend op basis van het actueel inkomen. Hiervoor wordt zowel de elektronische als de manuele alarmbelprocedure sociale toeslag toegepast.

  De coronatoeslag wordt in 2022 niet opnieuw geëvalueerd op basis van het aanslagjaar 2021, (inkomsten 2020). Samengevat:

  • Wanneer het recht op de sociale toeslag over november 2020 met inkomen ‘laag’ in 2022 wordt vastgesteld op basis van het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020), wordt de coronatoeslag niet toegekend.
    
  • Wanneer het recht op de coronatoeslag over november 2020 met inkomen ‘laag’ werd vastgesteld, wordt deze toeslag niet herzien wanneer in 2022 op basis van het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) blijkt dat er geen recht is op de sociale toeslag met inkomen ‘laag’.

  3. Herzieningen

  Enkel in de volgende situaties wordt de beslissing over de coronatoeslag herzien (positief of negatief):

  • het basisrecht wordt over november 2020 herzien;
  • bij vaststelling of bij herziening van het recht op de sociale toeslag over november 2020 op basis van de elektronische of manuele alarmbelprocedure;
  • bij vaststelling of bij herziening van het recht op de sociale toeslag over november 2020 na ontvangst van een wijziging in de gezinssituatie;
  • een herziening van het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

  In de praktijk:

  • Positieve regularisatie
   Het recht op de coronatoeslag wordt automatisch betaald, ook wanneer het recht op de sociale toeslag over november 2020 met inkomen ‘laag’ na 12 december 20203  wordt vastgesteld.

  Voorbeelden

  1. Naar aanleiding van een aanvraag ingediend op 05 januari 2021 wordt op 07 januari 2021 het recht op een Groeipakket vastgesteld vanaf 01 oktober 2020.  Op basis van de flux leefloon wordt vanaf 01 oktober 2020 onmiddellijk het recht op sociale toeslag vastgesteld.  De coronatoeslag wordt automatisch betaald zonder bijkomende handeling.
    
  2. Het recht op de sociale toeslag over november 2020 werd niet toegekend via de automatische procedure. De coronatoeslag is niet betaald. Op dat ogenblik was het gezinsinkomen midden/hoog. Het gezin roept de manuele alarmbelprocedure in.  Op 15 januari 2021 wordt het recht op de sociale toeslag vastgesteld vanaf 01 oktober 2020 met inkomen ‘laag’.  De coronatoeslag wordt automatisch betaald zonder bijkomende handeling.
    
  3. Het recht op de sociale toeslag over november 2020 werd niet toegekend via de automatische procedure. De coronatoeslag is niet betaald.   Op 15 mei 2021 wordt een nieuw aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) ontvangen.  Dit leidt tot een herziening van de sociale toeslag.  De sociale toeslag met inkomen ‘laag’ over november 2020 is verschuldigd.
   De coronatoeslag wordt automatisch betaald zonder bijkomende handeling. 
  • Negatieve regularisatie
   Een herziening van de sociale toeslag over november 2020 leidt ook tot een automatische herziening van de coronatoeslag.

  Voorbeelden

  1. Het recht op de sociale toeslag over november 2020 werd toegekend via de elektronische alarmbelprocedure op basis van het toegekende leefloon over november 2020.  De coronatoeslag is betaald. Op 05 januari 2021 is een nieuwe flux leefloon ontvangen.   Het leefloon over november 2020 wordt herzien (geen recht meer).  De sociale toeslag over november 2020 wordt ook herzien. 
    De coronatoeslag wordt automatisch herzien zonder bijkomende handeling.
    
  2. Het recht op de sociale toeslag met inkomen ‘laag’ over november 2020 werd toegekend via de manuele alarmbelprocedure.   De coronatoeslag is betaald. Op 05 januari 2021 wordt een bijkomend stuk aangeleverd waardoor het recht op de sociale toeslag over november 2020 verloren gaat. 
   De coronatoeslag wordt automatisch herzien zonder bijkomende handeling.
    
  3. Het recht op de sociale toeslag over november 2020 met inkomen ‘laag’ werd toegekend via de automatische procedure.  Er werd rekening gehouden met één ouder als inkomensverstrekker.  De coronatoeslag is betaald.  Op 21 december 2020 wordt een flux ontvangen waaruit blijkt dat de ouder sedert 25 oktober 2020 een feitelijk gezin vormt.  Dit leidt tot een herziening van de sociale toeslag.  De sociale toeslag is over november 2020 niet meer verschuldigd.
    De coronatoeslag wordt automatisch herzien zonder bijkomende handeling.

  5. Begunstigden

  De coronatoeslag wordt betaald aan dezelfde begunstigde(n)/bijslagtrekkende en op dezelfde wijze als de sociale toeslag over november 20204 .

  6. Betaaldata

  Op 12 december 20205  is er recht op de coronatoeslag over november 2020.  De coronatoeslag wordt betaald op 15 december 2020 met een afzonderlijke overschrijving/circulaire cheque.

  Na  12 december 20206  wordt het recht op de coronatoeslag over november 2020 vastgesteld.  De coronatoeslag wordt betaald met de eerste kleine betaaltrein volgend op de vaststelling van het recht.  Ook in deze situatie gebeurt de betaling van de coronatoeslag met een afzonderlijke overschrijving/circulaire cheque.

  7. Communicatie naar de gezinnen

  De toekenning van de coronatoeslag wordt gemotiveerd via de betalingsmededeling.   De betalingstitel krijgt de mededeling: /c/Groeipakket - dossiernummer Extra Vlaamse Coronatoeslag 11/2020

  De betaling van de coronatoeslag moet bijgevolg niet bijkomend met een afzonderlijke brief worden gemotiveerd.

  8. Internationaal

  De coronatoeslag is een gezinsbijslag en exporteerbaar binnen de EER

  Binnen de toepassing van bilaterale overeenkomsten kan er geen recht ontstaan op de coronatoeslag.

  9. CGPA

  De beslissing
  Een overzicht van de beslissing van de coronatoeslag vind je terug in het scherm ‘feitelijk gezin’ via de knop ‘COVID-19-toeslag’. Een voorbeeldscherm vind je terug in bijlage.

  De betaling
  De betaling van de coronatoeslag vind je terug in het scherm ‘financieel’ via de knop ‘betalingen’.  Onder ‘type’ wordt de betaling van de coronatoeslag weergegeven. Een voorbeeldscherm vind je terug in bijlage.

  10. Vragen

  Alle vragen betreffende de coronatoeslag worden door de aangewezen SPOC’s aan advies@VUTG.be gericht. In het onderwerp wordt ‘coronatoeslag’ genoteerd.

  • 1Datum van de afsluiting/berekening coronatoeslag
  • 2Artikel 10 van het BVR sociale toeslagen wordt niet toegepast.
  • 3Zie voetnoot 1
  • 4Sommendelegatie wordt toegepast
  • 5Zie voetnoot 1
  • 6Zie voetnoot 1
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top