Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/25 van 10 december 2020 - Strijd tegen de financiering van het terrorisme

  A/25 - Mededeling van het VUTG

  10 december 2020

  Betreft: Strijd tegen de financiering van het terrorisme

   

  1. Situering

  Het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme vervolledigt de invoering van de internationale en Europese instrumenten inzake de strijd tegen het terrorisme, met name met betrekking tot het bevriezen van de tegoeden van personen die beschouwd worden een terroristisch risico te vormen.

  Personen die ervan worden verdacht terroristische misdrijven te plegen of pogen te plegen, ze te vergemakkelijken of eraan mee te werken, worden vermeld op een nationale lijst, die wordt opgemaakt door de Nationale Veiligheidsraad op advies van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

  De inschrijving van de naam van een persoon op die lijst heeft als gevolg dat zijn tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Deze maatregel wil mogelijke toekomstige terroristische activiteiten verhinderen en maakt deel uit van de strijd tegen de financiering van het terrorisme. De FOD Financiën bevestigde dat ook het Groeipakket wordt beoogd, voor zover de toelagen economische middelen vormen voor personen van wie de naam op de nationale lijst voorkomt.

  Artikel 6 van het KB van 28 december 2006 voorziet in een mogelijke afwijking op de bevriezing van de middelen, op verzoek van de ontvanger van het Groeipakket, met name wanneer de middelen nodig zijn “ter dekking van basisuitgaven” zoals voedsel, energiekosten, huur, gezondheidszorg, …. zodat hij deze afwijking kan inroepen indien hij dat wenst. De finaliteit van het Groeipakket lijkt aan die voorwaarde te beantwoorden[1]. In het kader van die afwijking kan de FOD Financiën de vrijmaking of de beschikbaarstelling van de bevroren tegoeden of economische middelen toestaan.

  In deze mededeling vindt u de instructies met betrekking tot de toekenning van het Groeipakket aan een persoon van wie de naam op de nationale lijst voorkomt.

  2. Procedure

  2.1. Raadpleging van de lijst

  Indien de lijst werd bijgewerkt, dient volgende procedure te worden gevolgd:

  1. Voor elke naam op de lijst gaat de sociale begeleidings- en toezichtdienst in de applicatie Kring na of er een actief groeipakketdossier (integratieperiode = oneindig) is waarin betrokkene voorkomt als: 

  • bijslagtrekkende/begunstigde(n) die de toelagen ook ontvang(t)en, of enkel ontvanger is zonder de hoedanigheid van bijslagtrekkende/begunstigde[2]
  • kind dat bijslagtrekkende/begunstigde is voor zichzelf; 
  • derde,  die met de bijslagtrekkende/begunstigde die de toelagen ook ontvangt of enkel de ontvanger is zonder de hoedanigheid van bijslagtrekkende/begunstigde, een feitelijk gezin[3] vormt. 

  2. De namen van de betrokkene(n) en hun hoedanigheid (bijslagtrekkende, begunstigde(n), kind of derde) worden tegen uiterlijk de 15de van de betrokken maand doorgegeven aan de spoc fraude van de betrokken uitbetaler(s): 

  De spoc fraude wordt gevraagd: 

  • de betalingen van het Groeipakket in voorkomend geval te schorsen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving aan de spoc fraude door de sociale begeleidings- en toezichtdienst; 
  • de begindatum van de schorsing binnen de 7 kalenderdagen door te geven aan inspectie-begeleiding@vutg.be. De termijn wordt opgevolgd door de sociale begeleidings- en toezichtdienst. 
   De spoc fraude wordt ook geïnformeerd dat: 
  • de sociale begeleidings- en toezichtdienst de schorsing zal kennisgeven aan de betrokkene(n).

  3. De sociale begeleidings- en toezichtdienst stuurt binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van de schorsing door de uitbetaler een brief naar de betrokkene(n) dat de betalingen van het Groeipakket worden geschorst in toepassing van het besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme. De kennisgeving vermeldt ook de mogelijkheid om een afwijking te vragen aan de minister van Financiën in het geval dat het Groeipakket nodig is “ter dekking van basisuitgaven” zoals voedsel, energiekosten, huur, gezondheidszorg, …., zoals bepaald in artikel 6 van het hogervermelde KB.

  De sociale begeleidings- en toezichtdienst bezorgt een kopie van de kennisgeving aan de spoc fraude van de uitbetaler. 

  4. De sociale begeleidings- en toezichtdienst informeert de minister van Financiën over de geschorste groeipakkettoelagen, de rekeninghouder en het rekeningnummer via een e-mail naar quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

  5. Indien een afwijking op basis van artikel 6 van het KB door de minister van Financiën op vraag van de betrokkene wordt toegestaan, wordt de sociale begeleidings- en toezichtdienst hiervan op de hoogte gebracht, en licht deze de betrokken uitbetaler in over de afwijking toegestaan door de minister van Financiën. 

  2.2. Hervatten van de betalingen

  1. Als betrokkene verwijderd wordt van de lijst, de Minister van Financiën de toestemming geeft voor de vrijgave van het Groeipakket of de de bijslagtrekkende/begunstigde die de toelagen ook ontvangt of de ontvanger van het Groeipakket niet langer een feitelijk gezin vormt met de persoon wiens naam op de lijst staat,  informeert de sociale begeleidings- en toezichtdienst de spoc fraude van de betrokken uitbetalingsactor dat de betalingen mogen worden heropgestart vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving aan de spoc fraude[4], behoudens tegenbericht van de FOD Financiën.

  De spoc fraude wordt gevraagd: 

  • de hervatting binnen de 7 kalenderdagen te bevestigen aan inspectie-begeleiding@vutg.be. De termijn wordt opgevolgd door de sociale begeleidings- en toezichtdienst. 

  De spoc fraude wordt ook geïnformeerd dat: 

  • de sociale begeleidings- en toezichtdienst de hervatting zal kennisgeven aan de betrokkene(n). 

  2. De sociale begeleidings- en toezichtdienst stuurt binnen de 10 kalenderdagen na de bevestiging van de hervatting door de uitbetaler een brief naar de betrokkene(n) dat de betalingen van het Groeipakket worden hervat.  

  Een kopie van de kennisgeving wordt bezorgd aan de spoc fraude van de uitbetaler en ter info aan de minister van Financiën via e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

   Met vragen over deze procedure kunt u terecht bij: inspectie-begeleiding@vutg.be

  ______________________________________________________

  [1] Indien de burger vragen heeft over de voorwaarden om een afwijking aan te vragen, dient hij doorverwezen te worden naar de FOD Financiën via quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

  [2] Indien de begunstigdenkern bestaat uit twee ouders die niet samenwonen, worden zij beiden als ontvanger beschouwd als zij een gezamenlijke keuze voor een betaalmodaliteit maakten, ongeacht op wiens naam de rekening staat. Bij gebrek aan gezamenlijke keuze of onenigheid wordt enkel de jongste van beide begunstigden als ontvanger beschouwd.

  [3] Feitelijk gezin zoals bepaald in artikel 1, 2° BVR Sociale Toeslagen

  [4] Ook achterstallen die door de schorsing niet werden uitbetaald kunnen worden uitbetaald, rekening houdend met de regels van de verjaring.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top