A/3 van 18 april 2019 - Grensbedragen van de bestaansmiddelen wanneer de schuldenaar vraagt om af te zien van terugvordering

Mededeling van het VUTG van 18 april 2019 - Algemeen - 3

Betreft: Grensbedragen van de bestaansmiddelen wanneer de schuldenaar vraagt om af te zien van terugvordering

 

In onderstaande tabel vindt u de grensbedragen1 van de bestaansmiddelen in toepassing van artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid van 13 juli 2018.

Bestaansmiddelen per maand

Percentage dat NIET Teruggevorderd wordt

tot 1.128,00 EUR

100%

tot 1.190,67 EUR

90%

tot 1.253,34 EUR

80%

tot 1.316,01 EU3R

70%

tot 1.378,68 EUR

60%

tot 1.441,35 EUR

50%

tot 1.504,02 EUR

40%

tot 1.566,69 EUR

30%

tot 1.629,36 EUR

20%

tot 1.692,00 EUR

10%

meer dan 1.692,00 EUR

0%

AFTREK

Forfaitaire vermindering voor de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of persoon met wie de schuldenaar een feitelijk gezin vormt en voor elk kind van het gezin dat gezinsbijslag ontvangt.

233 EUR/persoon

  • Deze bedragen volgen de evolutie van de grensbedragen die niet vatbaar zijn voor beslag bepaald in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek. Het Agentschap zal de aangepaste bedragen meedelen aan de fondsen.
  • Deze bedragen zijn van toepassing vanaf publicatie van deze mededeling.

 

Meegedeeld via mail van 18 april 2019 - gericht aan de uitbetalingsactorenofficiële publicatie

 

  • 1. Grensbedragen voor 2019.
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top